Nyheter

Nämnd sa ja till detaljplan Byarum

Nyheter Numera är det kommunstyrelsens som är ansvarig för framtagandet av detaljplaner och miljö- och byggnämnden har nu fått planen ”ovanför Bruket” i Byarum på remiss.

Så här kan det se ut när detaljplanen är klar

– Vi är remissinstans och vi har lämnat bifall till detaljplanen men vi hade önskemål om en utfart till en mindre väg samt att det görs en dagvattenutredning, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Kommunstyrelsens tog beslut i januari i år att upprätta en detaljplan för del av Gärahov 1;51. Strax därefter beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka ut detaljplanen för samråd. Området pekas ut som intressant för bostäder i översiktsplanen. Detaljplanen är just nu ute för samråd fram till 13 april.

Idag är det aktuella området obebyggt och markytan har avsevärda variationer i höjd och sluttar främst mot väster. Marken består av berg, skog och ängsmark samt en liten del jordbruksmark. Naturvårdsinventering är gjord och kommunen kommer att ta hänsyn till stenröse, skyddsvärda träd och blåsipporna i nordvästra delen av området. Enligt planområdet kommer in- och utfarterna ske från Krängshultsvägen och någon form av planskild järnvägspassage behöver byggas. Innan denna är byggd kommer järnvägsbommar att uppföras vid järnvägen. Sydväst om tilltänkta planområdet ligger Byarums bruk men riktvärden avseende buller och utsläpp klaras vid det nya området som snart blir exploaterat i Byarum.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *