Nyheter

Nytt vindkraftsprojekt väster om Bratteborg

Nyheter I ett samarbete med markägare i bygden har Fortum startat nytt vindkraftsprojekt

I informationsbladet finns en tidsaxeln går det att utläsa att undersökning av området samt markavtal görs innan 2022 då förstudien tar vid. Under nästa år görs miljöutredningar och en ansökan. Prövningsprocessen beräknas till 2027 och byggnationen planeras göras 2028.

I informationsbladet finns också att läsa att vindkraftsområden som ligger inom skogsmark innebär bortfall av produktiv skogsmark. Sammantaget innebär en grupp vindkraftverk att cirka 5 – 10 procent av marken inom etableringsområde påverkas av vägar och anläggningsytor. Erfarenheten är dock att skogsbruket och vindkraft är väl förenliga verksamheter. Vanligen byggs det enskilda vägnätet ut och befintliga sträckningar rustas upp som medför en positiv effekt för skogsbruket genom bättre drivningsförhållanden samt att de enskilda vägar med hög bärighet ger goda förutsättningar för vidaretransport av skogsprodukter. 

Nu blir nästa steg för Fortum möte med markägare för diskussionen om arrendeavtal, därefter görs fortsatta undersökningar med vindmätning, elnätsanalyser, naturinventeringar, dialog med kommun, Länsstyrelse, försvaret och andra myndigheter och i steget därefter hålls informationsmöte för allmänheten. Sen lämnas tillståndsansökan in. 

Fotnot; Vi har sökt projektledaren för en kommentar.

Foto från Fortums informationsbroschyr

I kommunens vindbruksplan är ovan område inom tilltänkt område nummer 9. I planen som vann laga kraft under våren 2019 noteras att landskapets karaktär är skogsmark med förekomst av sjöar, gölar, mossor och sankmark. Vindkraft i detta område blir troligen synliga från Horsarp och från odlingslandskapet vid Ekeryd, Bratteborgs Gård och Skog. Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana och ett samråd med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede och Trafikverket anser inte att varken bygglov eller tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess att exakt precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett. 

Trollamossen och odlingslandskapet i Bratteborgsområdet är riksintresse för naturvård, dessa områden ligger väster och öster om vindbruksområde nummer 9. 

Våtmarken i området är beskriven i Naturvårdsverkets våtmarksinventering och i södra del finns ett särskilt bevarandevärt träd samt att området ingår i det ”ostörda området”. 

Kommunens vindbruksområde nummer 9 ligger inom influensområdes luftrum för Hagshults övningsflygplats samt Axamo flygplats. 

Taggar

Dela


4 reaktioner på Nytt vindkraftsprojekt väster om Bratteborg

Jag beklagar de boende i området.
Vart som helst var man än bor kan vindkraftbolagen slå ner sina bedövande vantar (även i Kohult)
Som man ser i papperen så är det bara markägare som äger mark i området som kommer att få ett verk på sin mark som är intressant för bolaget. De boende i området är ointressanta.
Det är skit man får ta om man bor på landsbygden. Ett vindkraftverk som granne.
Ja, nu måste ni organisera motståndet.
Alla lagliga medel är tillåtna.
Fladdermus, rovfåglar, ovanlig mossar, ovanliga blommor, mm mm men inte att människor bor där.
Organisera er!
Ja fy, jag beklagar
Lasse Olsson
Ekesås

Informationsbroschyren har jag på mail och kan skicka om jag får din mail.

Jag kan bara beklaga, behöver ni information så har vi i hel del information om negativa konsekvenser för människor, djur och miljö. Tyvär är det ingen som lyssnar eller tar notis om det. Man får hoppas att den där höghastighetsbanan kan föra något gott med sig och stoppar det här projektet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *