Nyheter

Oljeshejkerna Johnsson slår tillbaka

Oljeshejkerna Johnsson slår tillbaka

Nyheter Oljeshejkerna Johnsson har lämnat in följande svarsskrivelse till Vaggeryds kommun kring företagets syn på automatstationen i Skillingaryd.

– Påståendena om byggsanktionsavgift är obegripliga. Kommunen saknar rättslig grund att besluta om en sådan åtgärd, skriver företagets juridiska ombud.

Skrivelsen lyder så här:.
”Angående fastigheten Skruven 8 i Vaggeryds kommun

Hantering av brandfarliga varor på fastigheten Skruven 8:
Ansökan från Oljeshejkerna Johnsson AB vad gäller förnyat hanteringstillstånd har lämnats till kommunen 2013. Kommunen har efter anmälan varit i kontakt med räddningstjänsten i Vaggeryd för kontroll av anläggningen. Räddningstjänsten i Vaggeryd har med anledning härav lämnat en rapport till Miljö- och Byggnadsnämnden. Miljö- och Byggnadsnämnden har inte återkommit till Oljeshejkerna Johnsson AB rörande denna anmälan.
Kommunen torde redan 2013 påpekat att Oljeshejkerna Johnsson AB måste komplettera sin anmälan med en mera fullständig ansökan. Kommunens underlåtenhet att kräva komplettering på ingiven anmälan måste ändå betraktas som att kommunen accepterat att Oljeshejkerna Johnsson AB- som i sig har kompetens att hantera brandfarlig vara vad gäller drivmedel – har erhållit hanteringstillstånd, i vart fall fram till våren 2016. För anläggningen finns också en godkänd föreståndare.

Upplysningsvis kan nämnas att Oljeshejkerna Johnsson AB förvärvat ett flertal liknande anläggningar i andra kommuner där likalydande anmälan gjorts rörande hanteringstillstånd. Alla andra kommuner har nöjt sig med en sådan anmälan.
Vid ett fysiskt möte på kommunen där förvaltningschefen, nämndens ordförande och kommunalrådet Allan Ragnarsson var med, togs frågan upp rörande hanteringstillstånd. Såvitt undertecknad minns bekräftade kommunen att Oljeshejkerna Johnsson AB tillskrivit kommunen rörande övertagande av hanteringstillståndet.
Någon annan kommunikation från kommunen som påstås av den 7 november 2013 respektive den 4 december 2013 har ej kommit Oljeshejkerna Johnsson AB tillhanda. Undertecknad önskar i så fall ta del av en sådan kommunikation.
Erforderlig information har lämnats.
Ärendet har tidigare överklagats till Länsstyrelsen. Beslutet innebär att kommunens tidigare beslut ändrats. Kommunen har inte överklagat Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen har i beslutet av den 4 maj 2015 på sid. 2 – 4 redogjort för Länsstyrelsens inställning till hanteringstillståndet.
Länsstyrelsen har sammanfattningsvis anfört följande:
”Även om någon formell ansökan inte har lämnats in av bolaget till kommunen har bolaget initierat ett ärende som varit aktuellt hos nämnden under lång tid och som det ålegat nämnden att fortsätta hantera. Detta kan exempelvis ske genom att begära ett klargörande från bolaget om de avser lämna in en ansökan enligt LVE och vid behov, se till att en sådan ansökan kompletteras med erforderligt beslutsunderlag.”
Enligt ovanstående har Vaggeryds kommuns tidigare beslut hävts av Länsstyrelsen. Något nytt i sak har inte anförts av Vaggeryds kommun i yttrandet av den 15 december 2015.
En komplett ansökan om hantering av brandfarlig vara har enligt uppgift från Oljeshejkerna Johnsson AB inlämnats till kommunen i början av november 2015. Ansökan avser i första hand förlängning av det tillstånd som går ut den 31 mars 2016 alternativt nytt tillstånd.
Vidare har miljö- och byggnadsnämnden inlämnat en åtalsanmälan till Åklagarkammaren i Jönköping rörande bolagets hantering av brandfarliga och explosiva varor. Enligt Oljeshejkerna Johnsson AB:s uppfattning är det en obefogad anmälan. Jämför Brb 15:6. Oljeshejkerna Johnsson AB överväger att agera i frågan.
Miljö- och byggnadsnämnden har inför beslut gentemot oljeshejkerna Johnsson AB kommenterat följande:
• 1. Ändring/ ombyggnad till automatstation
Ombyggnaden till automatstation gjordes redan under den tiden som OKQ8 drev verksamheten. I bilaga 1-5 finns en tablå utvisande händelser på fastigheten sedan 1997 till 2015. Av bilagda bilder framgår att någon ombyggnad/ändring ej skett. Under den tid OKQ8 bedrev verksamheten fanns möjligheten att betala i kassa under dagtid.
Ny cistern
Oljeshejkerna Johnsson har i ett mail den 6 februari 2015 meddelat följande:
2.
”Miljö- och Byggnadsnärrmden har tagit upp frågan rörande bygglov för att ändra befintliga cisterner.” Oljeshejkerna Johnsson AB har kommenterat detta den 6 februari 2015.
Oljeshejkerna Johnsson AB har uppgivit att bestämmelsen i 6kap1 §plan- och byggförordningen p 4 anger följande: ” I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.”
Bestämmelsen tar sikte på att flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner. I detta fall skall utbyte ske av redan befintlig cistern på grund av uttjänthet. Detta är inte en väsentlig förändring. För att ändring skall anses som väsentlig bör den medföra förhållanden som påverkar synlig utformning, framkomlighet försämrad säkerhet rmn.
Just begreppet väsentligt används för många ändringsåtgärder i plan- och bygglagen och dess förordning. I vårt fall är det omöjligt att för kommunens del motivera att det rör sig om en väsentlig ändring då det helt enkelt endast är en underhållsåtgärd och ingen förändring i funktion eller utformning som kan påverka omgivningen.
• Påfyllningsställe har flyttats
Påfyllningsställe för bränsle har flyttats till ett ställe där den numera är godkänd av Räddningstjänsten. Den tidigare placeringen som OKQS inrättade var olämplig på grund av att placeringen saknade påkörningsskydd. Den nya placeringen är både bättre och säkrare ur logistisk synpunkt.
•  4.    Befintliga skyltar har ändrats väsentligt 
Av bilagorna 2-5 framgår att några skyltar inte har ändrats väsentligt. Påståendet är helt ogrundat.
•   5.    Tomtens höjdläge 
Tomtens höjdläge har inte ändrats. Ytorna har anpassats på så sätt att allt eventuellt spill skall gå till brunnar som leder till oljeavskiljaren och inte till dagvatten. Den kantsten som uppsatts avser påkörningsskydd och har anlagts cirka 250 mm högt på del av fastighet för att förhindra påkörning och andra incidenter.
• 6.    Rörledningar 
Vad gäller rörledningar så är bytet en reparationsåtgärd till följd av tidigare besiktning som var nödvändig för miljösäkring av anläggningen. Åtgärderna vid anläggningen var nödvändiga för att klara säkerheten och miljön och är i samtliga fall förbättringsåtgärder. Anläggningen är anpassad enligt gällande lagstiftning. De krav som kommunen må ha för näringsidkare som hanterar brandfarliga varor är uppfyllda. 
Miljö- och byggnadsnämnden har därför ingen grund att besluta om vad som påstås i kommunens brev av den 15 december 2015 vad gäller hanteringen av brandfarliga varor. 
Oljeshejkerna Johnsson AB hemställer om att i den mån det är nödvändigt besluta om förlängt hanteringstillstånd alternativt nytt hanteringstillstånd.

7. Sammanfattning
De av kommunen påstådda besluten saknar rättslig grund.
Angående olaga åtgärder på fastigheten Vaggeryd Skruven 8
Kommunen har påstått att ombyggnadsåtgärder utförts i anslutning till bensinstationen/automatstationen på fastigheten Skruven 8. Påståendena är inte korrekta.
Miljö- och byggförvaltningen har påstått följande:
Ändring/ ombyggnad till automatstation
En ny cistern har installerats
Påfyllningsställe har flyttats
Dieselpump har flyttats
Befintliga skyltar har ändrats väsentligt
Tomtens höjdläge har ändrats, mindre mur har uppförts
Rörledningar har bytts i anläggningen
Påståendena har kommenterats ovan under rubriken Hantering av brandfarliga varor. Sammanfattningsvis krävs ej bygglov för att byta ut cistern, jämför ovan under Hantering av brandfarliga varor. Bolaget har ej satt upp någon mur utan endast kantsten. De skyltar som finns har funnits innan fastigheten förvärvades.

Sammanfattningsvis är det Oljeshejkerna Johnsson AB:s uppfattning att något väsentlighetsvillkor ej kan komma ifråga.
Det är vidare obegripligt hur kommunen kan resonera kring gällande översiktsplan. I den detaljplan som finns är bensinstationen placerad i ett icke bostadsområde, bilaga 6-7. Oljeshejkerna Johnsson AB:s uppfattning är att för att utfärda de åtgärder som företagits behövs ej bygglov. Bygglovsansökan rörande det som kallas reparationsåtgärder har inte lämnats på grund av att dessa ej behöver bygglov. Endast ansökan om rivningslov har inlämnats. Protokoll från Cisternkonsult i Jönköping AB har lämnats till kommunen av vilka framgår att reparationsåtgärder är nödvändiga för att anläggningen skall godkännas. Dessa har utförts i enlighet med protokollet.
Påståendena om byggsanktionsavgift är obegripliga. Kommunen saknar rättslig grund att besluta om en sådan åtgärd.”

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *