Nyheter

Opåverkade området är inte opåverkat

Nyheter Vaggeryds vindbruksgrupp har lämnat in en skrivelse till kommunen som delgavs i kommunfullmäktige under måndagskvällen. Den finns här att läsa

Arkivfoto

”Gällande stort opåverkat område kontra vindkraftverk samt helhetsbilden. Det stora opåverkade området är inte opåverkat.

Markägarens ståndpunkt, och vad säger lagboken? Tredje kapitlet ur miljöbalken.

Skyddet innebär att stora mark- och vattenområden som är opåverkade eller i stort opåverkade av exploatering eller andra ingrepp ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdets karaktär. Med ”påverka områdes karaktär” avses en påverkan som görs på ett sätt som inte går att reparera. Att vindbruksparken kommer att påverka området karaktär är enligt vår mening ostridigt. Vad vi dock menar är att påverkan är möjlig och till med förevarande fall ett måste att reparera. Detta eftersom vindkraftverken kan och ska nedmonteras efter att tillståndet gått ut. Enligt arrendeavtalen såväl som tillståndsansökan ska marken återställas till ursprungligt skick och fundament ska täckas eller helt tas bort till stor del och sedan täckas över. Området kommer med andra ord att återställas till sitt ursprungliga skick och påverkan blir därmed inte oreparerbar utan tvärtom, helt reversibel. Därmed kan enligt miljöbalken vindkraftverk och stora opåverkade områden kunna samexistera och helt förenligt med MB 3kap 8§.

Viktigt att påpeka är också att vindkraftverken endast är i bruk i cirka 30 år. Detta är att anse som en mycket kort tid enligt de utredningar som är bifogade ansökan. Påverkan på det stora opåverkade området är således sett till dess karaktär även ur ett tidsmässigt perspektiv ett mycket litet ingrepp. Det ska även påverkas att området där verken är är placerade har under mycket lång tid påverkats av människan, genom jordbruk, skogsbruk och bergsbruk. idag påverkas området genom att gårdar står tomma och marker växer igen, skogen återkoloniseras marker med minskad biologiska mångfald, ängs och hagmarker försvinner mödosamt som uppodlats av våra förfäder.

Påstå att området är opåverkat är helt att sakna historiskt perspektiv och respekt för människor som verkar i glesbygden.

Enligt miljöbalken 3 kap 8§ är område som är lämpligt för energiproduktion skall skyddas mot åtgärder som försvårar tillkomsten av dylika anläggningar. Således strider kommunens beslut att avslå vindkraftsetableringen inom de så kallade ”stora opåverkade områden” mot miljöbalken kap 3 8§.

I Vaggeryds kommuns miljöprogram, som antogs 2014-09-29, nämns att kommunen ska sträva för en minskad klimatpåverkan. Ett övergripande mål är att öka förnybar energi som produceras och används i Vaggeryds kommun samt att bli fossilbränslefri. Som detaljerade mål anges att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi genom att; Utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län år 2020 ska vara 30% lägre än år 1990, det år 2020 finns solcells- och vindkraftsanläggningar som, tillsammans med el från kraftvärme, gör att Jönköpings län till minst 50% är självförsörjande på el, all energi för uppvärmning av bostäder och lokaler är fossilbränslefri år 2020, nästan alla tätorter har utbyggd fjärrvärme eller närvärme med enbart förnybar energi år 2020.

Bland annat anges följande åtgärdsförslag; Verka för ökad andel vindkraft med lokalt ägande samt utreda möjligheten att producera förnyelsebar energi.

Ett stort antal markägare tar ansvar och erbjuder mark för etablering av vindkraft så att Vaggeryds kommun kan uppfylla sina miljömål som antogs 2014-09-29″.

Johan Graden
Arbetsgruppen Vaggeryds Vindbrukspark

Taggar

Dela


5 reaktioner på Opåverkade området är inte opåverkat

Många ord och nästan inget innehåll i det Graden skrev alltså – jag tycker där är mycket mer substans i kommentarerna till hans opus.

Bor Johan Graden i Vaggeryds kommun? Jag letade efter honom på datorn men kunde inte finna honom. Eller är han en ”utsocknes” som bara är ute efter att tjäna pengar på bekostnad av vår boendemiljö?
Helt reversibel markskada av vindkraftverken är väl inte sant – det handlar snarare om att nödtorftigt täcka över skadan.
Pengar för detta ”återställandearbete” måse säkras genom att pengarna deponeras, förslagsvis hos kommunen. Ett vindkraftbolag i konkurs betalar inte någon restaurering.
Graden må anse 30 år som en kort tid – men för många som bor här är det hela deras återstående livstid som de måste dras med alla negativa konsekvenser.
Varför dra upp klimatmål till 2020 i det här sammanhanget? Vi är nu sent i 2019 och bygge eller ej har ingen som helst påverkan på möjligheten att nå det nämnda miljömålet.
Detta var många ord men nästan inget innehåll.

Inlägget från Johan Graden och Arbetsgruppen Vaggeryds Vindbrukspark andas som vanligt hänsynslös girighet men där är extremt lite relevanta fakta, mest bara tomma ord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *