Nyheter

”Orimligt att Fenix framtid ska utredas av skolan och kultur”

Nyheter Kenth Williamsson (S) debatterar för att motionen om sfi och biblioteket handlar om Fenix framtid.

När majoriteten av Femklöverns ledamöter valde att rösta emot sitt tidigare ställningstagande i såväl kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen så röstade man för att Fenix inte är en strategisk viktig verksamhet för kommunen och att skolan och kultur- och fritidsnämnden ska bestämma över dess framtid – inte kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Att man inte röstade på samma sätt i fullmäktige kan ha berott på att Femklöverns ledamöter inte var medveten om detta eller så tänkte de att Fenix nuvarande roll som kultur- och kunskapscenter ska förändras. Detta är för oss också ett steg bort från tänket i de nytagna investeringsriktlinjerna, som innebär att verksamheterna bara ska beskriva sitt behov och sedan ska lokalgruppen ta fram ett förslag som har förutsättningar att hålla budget. Ett förslag som är en del i en helhet för att komma till rätta med omfattande överskridanden för investeringsverksamheten.

Beslutet innebär att man devalverar Fenix strategiska roll i Vaggeryds kommun. Dess roll i samhället är mycket större än så. Fenix är exempelvis viktigt för vårt näringsliv, kulturen, idrotten, föreningarna, invånarna och kommunens attraktivitet. Detta har visat sig inte minst i näringslivets stora engagemang och invånarnas intresse för olika aktiviteter.

Detta gör att man måste tänka helhet och långsiktighet. Annars är risken stor att Fenix blir enbart barn- och utbildningsnämndens verksamhet och att det uppstår ett nytt behov efter några år, vilket gör att kostnaderna sticker iväg igen!

Att skolan har brist på lokaler på grund av allvarliga fuktproblem vet vi om. Det var därför kommunstyrelsens arbetsutskott redan har fattat beslut om att utreda en temporär flytt av biblioteket då det finns stora fördelar för skolan att vara kvar på Fenix, eftersom verksamheten blir mer sammanhållen och det även är bättre ur ett ekonomiskt perspektiv.

Hanteringen av detta ärende visar att beslutet i kommunfullmäktige inte var förankrat och  det riskerar att leda till kortsiktiga beslut som får långsiktiga konsekvenser i form av ökade kostnader och brist på helhetstänk i viktiga kommunala frågor.

Kenth Williamsson
Gruppledare (S)
Vaggeryds kommun

Taggar

Dela


16 reaktioner på ”Orimligt att Fenix framtid ska utredas av skolan och kultur”

Ska kommundirektörn slita fram ett förslag där hederstryck ska få tillåtas fortsätta i vårt samhälle. Där vuxna personer ska avlägsnas från svenska för invandrare respektive biblioteksbesök bara för att en grupp nuvarande elever tycks ogilla närvaro av vuxet folk. Om några i din omgivning ska bli överens så ska det inte bli på flickors bekostnad. De behöver verkligen stöd av fler vuxna, inte färre. Det har man lyckats med på många håll i Sverige och det ska vi i Vaggeryds kommun också lyckas med. Det är där vi ska hitta enighet .

Vill tacka för ett fint inlägg Raymond! Fenix är en strategisk fråga för vår kommun och ett starkt varumärke och det är därför det är så viktigt att kommunstyrelsen får utreda frågan och att detta inte blir något som två facknämnder beslutar om. Detta blir väldigt tydligt när man läser ditt inlägg.

Mats Oskarsson, det blir stora belastningar både på drift- och investeringsbudget. Hur mycket vet jag inte. Vi har vi inga pengar vare sig i barn- och utbildningsnämnden eller vår investeringsbudget. I vår investeringsbudget har ni slösat vilt och vill slösa mer pengar som vi inte har. Gör om, gör rätt Mats Oskarsson

Marijo, eftersom inga beslut om flytt är fattade kostar det ingenting mer än utredningskostnaden. Jag måste säga att jag är förvånad över hur dåligt du och Kenth verkar förstå vad motionen säger. Så här ser motionen ut:
Fullmäktigeledamöterna Atcha Adinda (L) och Magnus Thelin (L) har lämnat in en motion 2020-06-03 med förslag till kommunfullmäktige att ge i uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda möjligheten att lokalisera sfi samt kommunbiblioteket till andra centrumnära lokaler i samhället.

Vi har med andra ord beslutat att utreda, ingenting annat.

Marijo, det är ju vad ni i BUN och KoF ska utreda. När vi sedan vet, då tar vi beslut.
Att skjuta från höften ger ju oftast dåligt resultat. Investeringsbudgeten behöver ju inte alls påverkas om man är i någon annans lokaler. Då blir det snarare driftskostnaderna som blir större. Inget av dessa finns utrymme för idag, men det kan ju vara så att andra fördelar är så stora att man vill lägga pengarna på en flytt. Återigen, det är vad utredningen ska visa.

För Fenix är folkbiblioteket viktigt. Det är ett av länets finaste bibliotek och har ett brett utbud av litteratur. Ett skolbibliotek kommer inte att ha alls samma utbud av ekonomiska skäl. Varje elev läser varje morgon 15 minuter ur en skönlitterär bok. Denna satsning har vi valt att göra för att förbättra elevers läsande, ordförråd och allmänbildning. En unik och positiv satsning. Att ha tillgång till ett bibliotek i samma hus är fantastiskt. Dessutom ekonomiskt klokt. Tycker också att det är värdefullt att allmänheten kommer hit och att lokalerna kan samutnyttjas. Skolans behov är störst fram till 14 och allmänheten kommer ofta senare. Jag vädjar till politiken att tänka om. Risken är att vi istället får två dåligt utrustade och tomma bibliotek istället för ett som flödar av liv där både ungdomar och vuxna kan mötas. Vi behöver slå vakt om Fenix Kultur och Kunskapscentrum. Detta koncept är unikt och ett viktigt varumärke för Vaggeryds kommun.

Behöver inte Fenix-lokalerna som frigörs eller är vi felinformerade? Bättre ha ett bibliotek som folk vågar besöka för har varit lite ”bus” vilket skrämde bort många. Det är ett ickeproblem om vi lägger biblioteket längre bort från Fenix. Viljorna är många men svaren få kan man säga, allt är som vanligt med andra ord!

Mats Oskarsson det fattar alla att flytta svenska för invandrare och bibliotek från Fenix ska belasta kraftigt investeringsbudget med flera miljoner. Fattar inte vad ska ni utreda.

Sfi ska inte ligga på samma ställe som gymnasieskolan och en flytt har diskuterats ett tag. Att lägga folkbiblioteken på Fenix var en miss som de flesta håller med om så när vi har chansen nu ska vi ta den. Sen har aldrig Fenix varit nåt centrum för vare sig kultur eller idrott. Men allting kostar som sagt.

Känns inte som man läst vare sig motionen eller vad kommunfullmäktige tog beslut om

// Ken Frick (L)

Delar Ulf (C) synpunkter. Fenix är en viktigt ur ett strategiskt perspektiv för vår kommun. När beslut togs om Fenix så gick det via KS därför ska också KS utreda detta. Som svar på frågor så är Multisalen till för såväl idrott som annan verksamhet. Främst för lokal verksamhet och skolans idrottsverksamhet men vem minns inte de stora boxningsmatcherna som gick där och som var av högsta klass? När det gäller konserter så har vi haft en majoritet i sex år som inte nyttjas dess fulla potential, tyvärr. Dessutom har neddragningar skett i såväl bibliotekets verksamhet som i kulturskolan. Men kulturhelger med fantastiska uppträdande har vi haft, SMOT har varit där och Smålands kulturfestival arrangerades på Fenix och som kommun var vi med i detta arrangemang i flera år med fantastiska artister som Susanne Rydé (Sopransångerska) Rigmor Gustavsson (Jazzprofil) bara för att nämna några. Kulturaktiviteter finns där liksom föreningarna, filmkvällar och mycket mycket mer och bara detta visar att det är en fråga som är av större och strategisk karaktär än att göra det till en enskild angelägenhet för BUN och Kultur- och fritid!

Kenth, har du inte förstått vad motionen går ut på? Det du skriver här har ingenting med det som togs beslut om.
Vad har multisalen med motionen att göra? Ingenting!

Hej Ulf! Nu hoppar du ju på samma tåg.. utredningen ska visa för- och nackdelar med placering på Fenix eller på annat ställe. Låt nu de som är närmast problemet, om det finns något, tala om vilka alternativ som finns. Efter det tar vi ställning till vad kommunen gör bäst med de pengar vi har.

Delar din uppfattning det var ett olyckligt beslut. Tycker att motionen har beretts väl både i arbetsutskottet och KS där samtliga partier var överens. Där kommundirektör fick i uppdrag i motionens anda och återkomma med förslag till KS. Nu hoppas jag att samtliga partier i KF tar detta på allvar och hitta en väg där alla kan bli eniga. Jag ska göra mitt bästa för att hitta en enighet i denna fråga. Ulf Abrahamsson KS. Vice ordförande C

Hej Kent jag har lite svårt o förstå texten kanske du kan svara på följande frågor.
1. På vilket sätt är Fenix viktig för idrotten?
2. Strategin måste ju varit totalt misslyckad från början jag har jobbat 15 år i kommunen o bott 5 år men bara hört fenix gymnasium. Inte att det är ett centrum för allt det du beskriver har du nån länk till detta?
3. Varför är det dåligt att fritid o Bun äger sina ärrenden?
Tack

Kenth, du hoppar i förväg med slutsatserna.
Det som ska utredas är vilka konsekvenser, ekonomiska och verksamhetsmässiga, en flytt av sfi och biblioteket skulle få. Alltså, vilka för och nackdelar finns med en flytt, respektive att det stannar på Fenix.
-Inte om de ska flyttas, det bestämmer vi i kommunfullmäktige på grundval av vad utredningen ger vid handen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *