Nyheter

Privat mark kan göras om till industrimark

Nyheter Klartecken för planbesked gjordes av kommunstyrelsens arbetsutskott under senaste sammanträdet. – Komplicerat ärende vi inleder och det kommer att ta tid, menar Gert Jonsson (M)...

En privat exploatör lämnade i mars i år in en begäran om planbesked för del av fastigheten Skogshyltan. Ansökan ansågs komplett i juli månad och syftet med planbeskedet är att inleda arbete med detaljplan för att möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde främst för logistik men även för andra verksamhetstyper såsom tillverkning och materialhantering. Området är inte utpekat i dag som verksamhetsmark, däremot finns det intentioner om detsamma med i granskningsförslaget för nya översiktsplanen. 

När ansökan om planbesked fanns uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde var det positivt och man bedömde att planläggningen kanske kan påbörjas under våren 2023 och antas tidigast våren 2026. 

Gert Jonsson (M);
– Det gäller verksamhetsmark och är mitt emot Götafors industriområde. Det är privat mark och en privat exploatör. Det är ett lite komplicerat läge, men vi inleder arbetet och det kommer nog att ta lite tid då vi inte startar förrän i vår. Det finns ett önskemål att det ska finnas en väg söderifrån och vi tittar på den frågan. 

Anna Karin Slunge (S);
– Det finns planer på att anlägga en väg ner mot Båramoområdet. I förslaget som ligger nu får intressenten bygga vägen norrut och upp till rondellen Vaggeryd södra avfart E4:an. 

Taggar

Dela


5 reaktioner på Privat mark kan göras om till industrimark

1. Ett biotopskyddat område är alltid skyddat så länge”biotopen” uppfyller avsikten med biotopskyddet. I det aktuella området finns inget biotopskydd och området angränsar inte heller biotopskydd. Det är artfattigt kalhygge och anlagda tallbestånd.

2. När det gäller åkermark så är det i detta fallet väl kompenserat med nyodling i mer än dubbel omfattning på avsevärt bättre odlingsförutsättningar.
Konsekvensen för Jönköping kommun och en högst rigid inställning där inte ens den svagaste sandmark tillåts kompenseras med nyodling där det i möjligheten till omvandling av skogsmark skulle vara långt bättre jordar är att det är tomtpriser som får många att välja andra kommuner att bosätta sig i om de ens skulle hitta en tomt att bygga på.

3. När det gäller naturvärden och kommunens ”Grönplan” så är det ett högst godtyckligt instrument som används högst olika beroende på vem som är markägare och utvecklare. Exempelvis i den senaste utvecklingen av en gammal detaljplan på ”Norra Sörgården” där stora mängder fyll till höga kostnader fylldes ut i en bäckravin med en vårflödesbäck (ett mycket högt skattat naturvärde). I detta skogsområde frekvent använt och nära i anslutning Sörgårdsskolan och förskolan Bullerbyn hade inte Grönstrukturplanen någon som helst betydelse på den kommunalt ägda skogsmarken med de mycket höga naturvärdena, men framför allt också betydelsen för sociala och pedagogiska värden. När naturvärdesinventeringen efterfrågades visar det sig att inga som helst inventeringar med avseende på inflyttade arter, utvärdering av området i övrigt av miljöaspekter företagits sedan detaljplanen upprättades i slutet av 1980-talet och antogs 1992.

Finns det inte skogsmark att bygga industri på eller där inga privatpersoner bor? Det är ju synd att bygga på odlingsvar mark. I Jönköpings kommun är detta förbjudet.

Så mycket var de fina orden om biotopskyddat område, som finns svulstigt omskrivet i kommunens info till nyinflyttade och som info om kommunen: södra och norra Duveled samt Hestra.
kommuninvånare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *