Nyheter

Regionens budget presenterad

Regionens budget presenterad

Nyheter I dag har den politiska ledningen i Region Jönköpings län presenterat sitt förslag till budget för 2016.

I budgeten görs satsningar inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling på cirka 160 miljoner kronor. Samtidigt fortsätter arbetet för jämlik hälsa och nya arbetsätt för bättre kvalitet och lägre kostnader inom somatisk vård motsvarande 150 miljoner kronor. Inom regional utveckling läggs fokus på fyra områden; arbetsmarknad, näringslivsutveckling, utbildning och forskning samt attraktivitet. Särskilt uppmärksammas integration av nyanlända.

– Budget 2016 tar sikte på att Jönköpings län ska bli Sveriges fjärde största tillväxtregion där invånarna har en god hälsa hela livet, säger Håkan Jansson (M), regionstyrelsens ordförande.

I budget görs satsningar inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling på cirka 160 miljoner kronor. Samtidigt fortsätter arbetet för jämlik hälsa och nya arbetsätt för bättre kvalitet och lägre kostnader inom somatisk vård motsvarande150 miljoner kronor. Inom regional utveckling läggs fokus på fyra områden; arbetsmarknad, näringslivsutveckling, utbildning och forskning samt attraktivitet. Särskilt uppmärksammas integration av nyanlända.

Region Jönköpings län kommer 2016 att ha ett överskott som ger möjlighet till egenfinansiering av investeringar. Stora investeringar görs både inom hälso- och sjukvården och på infrastruktur. Det finansiella målet om långsiktig och uthållig finansiering uppnås. Då investeringsprogrammet kommer att ligga på en hög nivå under flera år, behöver åtgärdsplanens kostnadsanpassning få full effekt för att mål om egenfinansiering av investeringar ska uppnås.

Vårdcentralen – den naturliga vägen till hälsa och vård

– Vi vet att många invånare kan och vill ta ett större ansvar för sin egen hälsa. Vi vill skapa förutsättningar för dem att ha en god hälsa hela livet, säger Mia Frisk, Kristdemokraterna. Vår ambition är att primärvården ska vara dörren in till hälso- och sjukvården och invånarens naturliga kontakt. Därför gör vi en kraftfull satsning på 30 miljoner kronor för att utveckla arbetssätt som leder till att vård som idag utförs på sjukhus istället ska erbjudas på vårdcentralen.

– För att möta ökningen av psykisk ohälsa görs en förstärkning av vårdcentralernas resurser, säger Mia Frisk, Kristdemokraterna.

Med en tydlig utgångspunkt från vad som är viktigt för framförallt de mest sjuka, flyttas nu en del av ansvaret för samordning från sjukhusen till vårdcentralerna.  Det innebär bland annat att vårdcentralerna får huvudansvaret för att samspelet mellan sjukhusen och länets kommuner fungerar väl – särskilt när det gäller vård för de mest sjuka.

Attraktiv arbetsgivare

Region Jönköpings län gör en lönesatsning på sjuksköterskor och barnmorskor på 26 miljoner kronor. Dessutom satsas ytterligare 10 miljoner kronor på att införa utbildningstjänster för att underlätta för den enskilda medarbetaren att ta steget att specialisera sig.

– Vi i den politiska regionledningen vill flytta fram positionerna ytterligare för att Region Jönköpings län ska vara en attraktiv arbetsgivare, säger Jimmy Henriksson, Folkpartiet. Kompetensförsörjning är en viktig fråga – det är en utmaning att jobba med den, och samtidigt skapa balans i en uthållig ekonomi och ett hållbart arbetsliv. Ett sätt är att inrätta utbildningstjänster.

Fortsatt satsning på kollektivtrafik

Utbyggnaden och förstärkningen av kollektivtrafiken fortsätter och biljettpriserna är oförändrade under 2016.

– Vi räknar med att den kraftiga ökningen av resande under 2015 ska fortsätta kommande år. Förändringarna med bland annat större och färre zoner och nytt billigt ungdomskort, har tagits emot mycket väl, säger Rune Backlund, Centerpartiet.

Den största framtidsfrågan inom tågtrafiken är förverkligandet av det svenska höghastighetskonceptet med Götalandsbanan och Europabanan. Regionen kommer geografiskt att utgöra en unik knutpunkt i landet mellan de tre storstadsområdena och därmed skapas stora förutsättningar för en hållbar tillväxt. De regionala järnvägarna ska också fortsatt utvecklas.

– En modern och funktionell infrastruktur är viktig för regionens utveckling. Det innefattar både vägar, järnvägar och bredband och därför ska vi ha stort fokus på dessa områden de närmaste åren, säger Rune Backlund.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *