Nyheter

Riksdagsledamot (M): Bullerreglerna behöver ses över ytterligare

Nyheter I en motion till riksdagen har ledamoten Mats Green (M) lämnat in ett förslag att se över bullerreglerna. Högst aktuell i dag när kommunfullmäktige ska besluta om översiktsplanen. "Bevekelsegrunden för denna motion är vikten av att kunna bygga bostäder i anslutning till Skillingaryds skjutfält och vikten av att kunna bibehålla och utveckla Anderstorps motorbana och i förlängningen även Förebergs motorbana som brukas av Skillingaryds Motorklubb, men givetvis är vikten av en förändrad och förbättrad bullerlagstiftning av stor betydelse för hela Sverige – oavsett om det gäller landsbygd eller storstad" skriver Green i sin motion...

2017 besökte Mats Green (M), i mitten, Hult angående byggnation i influensområdet. Foto Sara Mejving

Motionen som Mats Green (M) lämnade in i oktober 2023 lyder:

Med tätare bebyggelse och krav på närhet till goda kommunikationer följer också ökat buller. För ett år sedan skedde en del förändringar i bullerreglerna, då riktvärdena höjdes för buller från spår- och vägtrafik vid en bostadsbyggnads fasad. För bostäder på upp till 35 kvm höjdes nivån från 60 dBA till 65 dBA. För bostäder som är större än 35 kvm höjdes riktvärdet från 55 dBA till 60 dBA.

Men det är helt uppenbart att detta inte varit tillräckligt. Fortfarande är det alltför svårt att bygga nya bostäder i närheten av bullerkällor, trots att ny teknik och bygg­material för med sig ökade möjligheter att klara de högre ljudnivåerna och ger en god inomhusmiljö.

Idag finns det ett flertal markägare som inte tillåts att bygga fler hus på deras fastigheter eftersom de ligger i närheten av flygplatser, järnvägar, skjutfält m.m. I förlängningen så urholkar detta vårt behov av en levande landsbygd liksom möjlig­heterna att driva större sportanläggningar i anslutning till bostadsbebyggelse. Tack vare modern byggteknik är det dock möjligt att nå goda ljudnivåer inomhus även i lägenheter nära källor till omfattande buller, exempelvis tågstationer.

Bullerreglerna behöver därför förändras och moderniseras på flera punkter för att vara ändamålsenliga och anpassade till verkligheten. Viktigast är att ändra lagstift­ningen så att den ekvivalenta ljudnivån alltid utgör grunden för myndigheternas bedömning i planprocessen, vilket innebär att peaknivåer inte ska kunna medföra att planerade bostadsprojekt får avslag.

Det finns exempel på bostadsprojekt som inte fått byggtillstånd p.g.a. närheten till bullerkällor, trots att bostäderna planerades bakom redan befintliga bostadshus. Det är orimligt att befintliga bostäder kan tillåtas på en plats men att nya bostäder inte kan byggas eftersom ansvariga myndigheter bedömer att bullernivåerna är för höga. Det är verklighetsfrånvänt att bestämmelsen i miljöbalken om skydd mot olägenheter för människors hälsa innebär att redan byggda bostäder tillåts vid en bullerutsatt plats, medan nyproduktion på samma plats får avslag.

Problemet finns över hela landet men är högst aktuellt i Jönköpings län. Bland annat har försvaret ett stort övningsfält utanför Skillingaryd. Försvarets möjligheter att öva i hela landet är en självklarhet som man av naturliga skäl inte får tumma på. Men även kring Anderstorps motorbana har processerna för bullernivåerna pågått under mycket lång tid. Det är inte rimligt att nuvarande bullerregler tillåts att sätta käppar i hjulet för såväl möjligheten att bygga nya bostäder som att utveckla befintliga verksamheter som Anderstorps motorbana. Regelverken kring buller behöver moderniseras och anpassas till verkligheten.

Bullerreglerna behöver ses över ytterligare med hänsyn både till det stora bostads­behovet och till den moderna byggteknik som idag används och som innebär förbättrade möjligheter att hantera buller. Genom en reformerad bullerlagstiftning kan fler bostäder byggas genom förtätning, vilket minskar såväl trafiken som olika former av negativ miljöbelastning. Det är orimligt att dagens bullerregler tillåter bostäder på en buller­utsatt plats samtidigt som de omöjliggör att nya bostäder kan byggas på samma plats.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att höja gränsvärdena för buller och jämställa alla typer av buller där det relevanta är nivån och frekvens på bullret, inte källan till bullret, och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra servitut för att främja byggande exempelvis i närheten av flygplatser, sportanläggningar, övningsfält och motorbanor och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen kring buller i högre utsträckning bör utgå från ekvivalenta nivåer och inte från maximala värden vid enskilda och begränsade tidpunkter och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa bullerdeklarationer och flytta ansvar och valmöjligheter till enskilda (utöver minimikrav) och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fler sätt att mäta buller, exempelvis bullernivåer inomhus, och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Boverket det samlade ansvaret för regelverken kring buller och tillkännager detta för regeringen.

Fotnot: Motionen bereds i nuläget av utskottet

Källa: Riksdagen.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Riksdagsledamot (M): Bullerreglerna behöver ses över ytterligare

En mycket bra, klok och framåtsyftande motion av Mats Green (M). Den här insikten och framåtblicken vill vi ha hos Socialdemokraterna och Moderaterna på kommunnivå. Inte som nu när de lägger sig platt för länstyrelsen som genom ett inskränkt och föråldrat synsätt på buller motverkar en levande landsbygd.

Vaggeryds kommuns invånare måste förstå att Skillingaryds skjutfält är ett viktigt område för försvarsmakten. Aktiviteterna som bedrivs där kommer att öka väldigt mycket och då pratar vi om allt från flyg till artilleri. (Stora bomber som låter mycket och ofta under olika tider på dygnet) Skjutfältet kommer att utvecklas under de kommande åren och jag skulle absolut inte vilja investera i något som är i närheten av skjutfältet. Men om man nu ändå vill bygga i närhet så varför inte, börja bara inte att klaga på försvarsmakten när sömn och annat påverkas.

Mitt i prick!
En mycket bra motion av Mats Green (M). Det är precis detta flera av remissyttrande pekar på (inklusive S) i Översiktsplanen. Om vi som majoriteten i Vaggeryds kommun lägger oss platt har vi fråntagits alla möjligheter att bygga i influensområdet.
Denna motion ger oss möjlighet till utveckling med vissa förbehåll.
Bra jobbat av Moderaterna på riksplanet!
P O Toftgård

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *