Nyheter

Riktlinjer för skolskjuts ska godkännas

Nyheter Arbetsutskottet i barn- och utbildningsnämnden diskuterade riktlinjer för skolskjuts i kommunen under tisdagens sammanträde.

En av kommunens hållplatser. Arkivbild

I handlingarna finns att läsa att: Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till och från skolan med hänsyn tagen till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. En förutsättning för skolskjuts är att eleven är folkbokförd i kommunen och för de elever som har växelvis boende finns särskilda regler.

Skolskjuts beviljas elever i gymnasiesärskola, grundsärskola, grundskola och förskoleklass och beviljas inte till elever som bor inom tätorterna. För elever på landsbygden beräknas skolvägen från den fastighet där eleven är folkbokförd. Längden till skolan har betydelse och för F-3 ska färdvägen vara minst två kilometer, i 4-9 samt gymnasiesärskola gäller minst fyra kilometers färdväg.

För de elever som är skolskjutsberättigade finns gränser för hur lång vägen får vara mellan folkbokföringsadressen och påstigningsplatsen för skolskjutsen där F-3 max får vara en kilometer, 4-6 max två kilometer, i 7-9 max tre kilometer och för gymnasieelever max sex kilometer.

Om vårdnadshavaren väljer en annan skola än av den kommunen tilldelat utgår formellt rätten till skolskjuts, men vårdnadshavaren kan ansöka om skolskjuts och få det beviljat om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Skolskjutsformerna är ordinarie turer med upphandlad entreprenör, möjlighet till att åka med kollektivtrafik med skolkort, resor med busstaxi, resor med busstaxi där eleven hämtas i hemmet eller självskjutsning med ekonomisk ersättning, vilket efter särskild prövning kan göras om skolskjuts inte kan ordnas eller av annat skäl inte bedöms lämplig.

Med växelvis boende menas att eleven vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos två vårdnadshavare med skilda adresser. Växelvis boende gäller ej då någon förälder har domstolsbeslut om ensam vårdnad. Elev som har växelvis boende kan exempelvis beviljas skolskjuts från båda adresserna när eleven och båda vårdnadshavarna är folkbokförda inom kommunen eller om eleven går i den skola som kommunen har placerat eleven i.

Vårdnadshavaren och respektive skola ansvarar för att eleven finns på plats i rätt tid för hämtning och lämning, om en elev missar skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan. Vid hämtningsplatsen ska eleven vara fem minuter innan utsatta tiden i tidtabellen och i normalfallet bör inte väntetiden efter skolans slut, och tills dess att skolskjutsen avgår, överstiga en timma.

Resvägen bör inte överstiga en timma vid enkel resa.

När skolskjutsen ska köra på enskild väg gäller det att vägen är av godtagbar kvalité så att risk för olyckor inte uppkommer. Ersättningsskjuts ordnas inte om exempelvis under vintertid om vägen inte har godtagbar kvalité.

Riktlinjerna för skolskjutsarna kommer att godkännas under barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

Fotnot: Karlssonbuss i Vaggeryd ansvarar för skolskjutsarna fram till 30 juni 2024.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *