Nyheter

Samråd om ny järnvägsplan för 600 miljoner

Nyheter I Pingstkyrkans källarlokal informerades Klevshultsborna, och andra besökare, om elektrifieringen av järnvägen mellan Nässjö och Värnamo.

Ett 40-tal intresserade mötte Trafikverkets representanter i Klevshult under torsdagskvällen när myndigheten bjöd in till samråd gällande elektrifieringen av järnvägen. På plats fanns konsult Matilda Tengdelius, markförhandlare Gustav Henningsson och projektledare Anders Axelsson. 

Markförhandlaren Gustav Henningsson berättar för besökarna i Klevshult: 

– Vi kommer att skicka in en ansökan till länsstyrelsen. Lantmäteriet kommer att pröva ansökan. Vi har skickat ut brev till markägare som berörs, säger Gustav och informerar om ”reglering av intrång”. 

Någon åhörare undrar om det blir staket utefter järnvägen, blir det mer trafik, går elektrifieringen ända fram till stationen i Värnamo med mera. 

Frågorna var en del men överlag tycker projektledaren Anders Axelsson att:

– Det kom inte in så många synpunkter i Klevshult. Vi har tidigare i veckan varit i Vaggeryd och Malmbäck. Direkt berörda, som vi kommer att ta mark i anspråk av, har vi informerat brevledes. Prognosen som vi har är att gods- och persontrafiken ökar framöver, men det är som sagt en prognos och inte säkert. Det är inte Trafikverket som kör utan vi har andra operatörer till det, men de säger att trafiken kan komma att åka när vi elektifierar.

Det är en vecka kvar till synpunkter ska vara inlämnade, vad händer sedan?

– Vi tar hand om synpunkterna som kommit och vi gör sedan en granskningshandling, som vi kallar det. I denna har vi vävt in de synpunkter vi har fått in. Därefter ställer vi ut handlingarna fysiskt, både på Trafikverkets kontor, samt i varje kommun, alltså Nässjö, Värnamo och Vaggeryd. Då kan man rent fysiskt bläddra och titta i vad vi kommit fram till. Därefter kan man lämna in sina synpunkter igen om man känner för det. Vi räknar med att granskningshandlingen ska vara klar innan sommaren. 

Vad kostar projektet att elektrifiera järnvägen mellan Värnamo–Vaggeryd–Nässjö?

– 600 miljoner. Vi har en plan att komma i gång tidigast 2026, avrundar projektledaren Anders Axelsson.

Skiss för samrådshandlingarna

I samrådshandlingarna på Trafikverket finns att läsa: 

Trafikverket ser stora vinster med att elektrifiera sträckan vilket innebär ökad flexibilitet och ett robustare trafiknät. Elektrifieringen och åtgärder för hastighetshöjning skapar på sikt möjlighet till 50 minuterstrafik mellan Jönköping och Värnamo, vilket i sin tur möjliggör en ökad trafiktäthet på sträckan Vaggeryd–Värnamo. Restiderna minskar vilket gynnar stationsorterna. En elektrifiering medför också en möjlighet att införskaffa modernare tåg med högre standard. På sträckan som går igenom våra kommuner medför ökat antal tågpassager att bombfällningarna ökar i de plankorsningar som har bommar, vilket påverkar framkomligheten och Trafikverket gör därför en omprövning av samtliga plankorsningar på berörd sträcka. Bullernivån fram till år 2040 förväntas öka med 1 dBA ekvivalentnivå på sträckan Vaggeryd–Värnamo medan den blir oförändrad mellan Nässjö–Vaggeryd. Ökningen med 1 dBA bedöms som marginell. Det magnetfält som uppkommer längs järnvägen bedöms inte påverka människor nämnvärt.  För att motverka obehöriga på spårområdet kommer anläggningen att projekteras och byggas så att gällande regelverk uppfylls, med bland annat elskyddsportaler. Höjd hastighet med 5 till 20 kilometer i timman på delar av sträckan Vaggeryd–Värnamo bedöms kunna medföra allvarligare konsekvenser i samband med med urspårning för såväl tågresenärer som omgivning. I jämförelse med den befintliga hastigheten bedöms den planerade hastighetshöjningen inte som väsentlig. I övrigt planeras en hastighetshöjning i tätorterna Vaggeryd, Skillingaryd, Klevshult till 20 kilometer i timman och i Värnamo tätort till 15 kilometer i timman. En mindre profiljustering av järnvägen kommer att krävas genom Hok för att uppfylla gällande elsäkerhetsbestämmelser till korsande vägbro för riksväg 30, och profilsänkningen bedöms blir cirka 20 centimeter. 

Projektet som omfattas är en sträcka på 80 kilometer, byggnationen planeras att starta hösten 2026 och uppskattas pågå i tre år. Projektet ingår i finansieringsobjekt i den nationella transportinfrastrukturplanen för 2022–2023. Jönköpings länstrafik bedömer att nuvarande dieselmotorvagnar för persontrafiken i länet behöver fasas ut innan utgången av 2020-talet och avser inte att köpa in nya dieseldrivna tåg.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Samråd om ny järnvägsplan för 600 miljoner

Först måste man ha ett stabilt elnät. Annars lär ju inte dessa eltåg kunna köras. Vindkraften levrerar bara när det blåser.

Hur kompenseras boende för värdeminskningen?
När ostlänken byggdes fick många erbjudande att sälja till fastighetsvärdet plus 17 procent.

Det är inte ny järnväg utan bara förbättring av den befintliga sträckningen. Varför skulle det bli en värdeminskning när tågoperatörerna går över från diesel till el?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *