Nyheter

Skjutfältet: Het fråga i nya översiktsplanen

Nyheter När översiktsplanen fanns på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord förra veckan var skjutfältet i fokus. – Vi måste skapa en relation, säger majoriteten samtidigt som länsstyrelsen inte köpte kommunens resonemang gällande riksintresset Skillingaryds skjutfält.

Länsstyrelsen uppmanar kommunen om riksintresset. Arkivbild David Alin.

Text hämtad ur nya översiktsplanen: ”Vaggeryds kommun önskar därför en fortsatt dialog med Länsstyrelsen och försvarsmakten för att hitta möjlighet för byggnation inom befintliga byar som nu hämmas av närhet till riksintresset Skillingaryds skjutfält. Dialogens syfte ska vara att långsiktigt säkerställa riksintresset samtidigt som en levande landsbygd tryggas”. 

I länsstyrelsens granskningsyttrande finns följande skrivelse gällande totalförsvaret:
”Inom påverkansområdet för buller eller annan risk tillhörande riksintresset Skillingaryds skjut- och övningsfält förekommer störningar från både finkalibrig och grovkalibrig ammunition. Både 65 dBA för finkalibrig och 90 dBC för grovkalibrig ammunition är därför avgörande i bedömningen av störningskänslig bebyggelses påverkan på riksintresset. Översiktsplanens ställningstagande är baserat enbart på buller från grovkalibrig ammunition. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen med sina ställningstaganden har ambitionen att tillgodose riksintresset. Länsstyrelsen vill dock förtydliga att det är inom det angivna påverkansområdet som ny störningskänslig bebyggelse kan komma att påtagligt försvåra utnyttjandet av anläggningen.

Detta oavsett om buller kommer från grovkalibrig eller finkalibrig ammunition. Inom påverkansområdet för buller eller annan risk pekas ett område ut för natur och friluftsliv som beskrivs som ett område med strategiskt läge för ny kultur- och fritidsverksamhet. Planer och bestämmelser som uppmuntrar till friluftsliv och rekreation inom påverkansområdet kan komma att skada riksintresset. Frågan behöver beaktas i eventuella kommande bygglovsprocesser”.

Majoriteten och oppositionen är inte överens

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott berättade Gert Jonsson (M):
– Skjutfältsfrågan är stor. Vi har haft ett resonemang och Länsstyrelsen godkände den inte. Där är vi nu och det är också det vi får kritik för. Ingen får exakt som man vill och det är ett givande och tagande. Synd att politikerna inte kan ställa upp mangrant, menar Gert och fortsätter: 

– Det är viktigt att komma ihåg varför vi landade där vi gör och riksintresset har vi skrivit på flera ställen i översiktsplanen. Man måste skapa en relation med Länsstyrelsen och försvarsmakten. Vi måste ha en lagakraftvunnen översiktsplan för att vi ska sitta ner och ta en diskussion. Det är synd att vi inte tar oss den möjligheten, gör vi inte rätt där så frånsäger vi oss möjligheten till samtal och eventuell byggnation i området. 

Oppositionens Thomas Axelsson (KD) håller inte med:
– Jag håller inte med alls om att samtal med Länsstyrelsen ska gå till på ett visst sätt. Det stämmer inte med den versionen Gert lämnar.  De sakkunniga vi har haft kontakt med ger en helt annan syn på detta. Det gäller byggnation i närheten av skjutfältet. Det ska bli intressant att se omröstningen i kommunstyrelsen i den här frågan. Socialdemokraterna backade på yrkande och vill inte stå fast vid det. Oppositionen tog socialdemokraternas yrkande som sitt eget i denna frågan som Kenth Williamsson inte längre stod bakom när det väl blev votering i frågan.

Kenth Williamsson (S) kontrar:
– Vi har åsikter när det gäller skjutfältet och influensområdet, men vi har tydligt sagt i vår grupp att vi inte kommer att fatta beslut där man inte kan anta översiktsplanen. Samma sak gjorde vi 2012. Vi har lagt ett förslag som var framförhandlat med försvarsmakten. Det framgår tydligt i den handlingen som försvaret skickade till oss. Får man ingen översiktsplan som är godkänd av Försvarsmakten så får man inte den utvecklingen på landsbygden. Vi vill ha en godkänd översiktsplan så vi kan fatta beslut och skapa en bättre utveckling. Det innebär att man får förhålla sig till Försvarsmaktens syn på frågan. Jag kan bara konstatera att förslaget på översiktsplanen var ute på samråd två gånger och det var när ni ledde kommunen, Axelsson. Nu lägger du förslag som går emot era egna förslag. 

Gert Jonsson (M):
– Vi har haft genomgång av det här och vi får inte göra för stora förändringar. Thomas Axelsson spelar på två planhalvor. Jag har blivit inbjuden till samtal med länsstyrelsen. Vi har lyssnat in och försökt bemöta. Detta är för kommuninvånarna men nu har man gjort partipolitik av det här. 

Thomas Axelsson (KD);
– Hemskt vad du drar på sanningen. Du säger att oppositionens förslag innehåller falsarier, att vi går andras ärende och att vi inte lägger förslag till kommuninvånarnas bästa. De här yrkanden och synpunkterna har vi redan lyft i partierna. Vi har haft samma åsikter som tidigare och inga nya har tillkommit. Det är tråkigt att en samlad oppositions åsikter och förslag bemöts så här av majoritetens ledare. 

I översiktsplanen, som majoriteten nu vill anta, finns ett ställningstagande angivit: ”Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intresset och kommunen ska bevaka totalförsvarets militära del som betyder Skillingaryds skjutfält, i sin lovgivning genom att inga nya bostäder eller annan störningskänslig bebyggelse tillåts inom beräknad ljudnivå utomhus 90 dBCLx samt komplettering av bostäder, generationsväxling i pågående jord- och skogsföretag kan medges efter prövning och godkännnade av försvarsmakten. Nya byggnader skalla placeras i direkt anslutning eller nära anslutning till befintlig brukningscentrum”.

Taggar

Dela


Läs mer

Vill kommunen göra en levande landsbygd till ödebygd?
Framtidsplanen ÖP – en ödesfråga för landsbygden

2 reaktioner på Skjutfältet: Het fråga i nya översiktsplanen

Bättre att ge mark till skjutfältet så de kan öva mer, svårare än så är det inte. För att folk ska tjäna pengar på något de fått billigt innan är inte ok!

Intressant Mjo, kan du utveckla det lite mer vem skulle kunna tjäna pengar och vad som har varit för billigt?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *