Nyheter

Skola blev billigare än budgeterat – trots översvämning

Nyheter Vid tekniska nämndens senaste sammanträde fanns slutredovisningen för Sörgårdsskolan i Skillingaryd på bordet. Den nya skolan blev miljoner billigare än planerat… 

Under 2021-2023 uppfördes Sörgårdsskolan F-3 upp. Den totala kostnaden blev 40,8 miljoner kronor. Projektet genomfördes med det nya kommunala ”allt-inkluderat”-princip.

Kenth Williamsson (S) ordförande i tekniska nämnden berättar:
– Vi hade en budget på 44 290 000 kronor och nu när det har slutredovisats blev summeringen 40 801 000 kronor vilket gör att det blev nästan 3,5 miljoner kronor billigare än tänkt. Skolbyggnationen har gått väldigt bra, i iallafall tills byggnaden drabbades av översvämning. Det löste sig via försäkringsbolaget så det har inte kostat kommunen något. Mer än att byggnationen blev försenad, förstås. Samarbetet med företaget som ansvarade för arbetet har varit väldigt bra. Man har lyckats hålla budgeten väl och till och med har det blivit ett överskott. Roligt när man får positiva redovisningar. 

Projektets konto för ändrade, tillkommande och avgående arbete blev 5 268 000 kronor, bergschakt 858 000 kronor, markplacering (ny utformning ej med i anbud) 1 003 000 kronor, utrustning i torkrum (avfuktare med fläkt) 437 000 kronor, ny bussangörings/bussficka 776 000 kronor och ändringar på grund av ökade myndighetskrav 551 000 kronor. 

Tekniska nämnden godkände slutredovisningen. 

Invigning i september förra året. Foto: Per Bunnstad

I slutredovisningshandlingarna finns att läsa att ”Sommaren 2019 presenterades planerna och förberedande arbeten med projektering och rivning vidtog. Barn- och utbildningsförvaltningen jobbade även fram ett koncept som ska och kommer utgöra grund för planering av efterföljande skolbyggnationer. I projektet ingick också en tillbyggnad av befintlig skola gällande utökning av personalutrymmen och kontor. Budget hanterades som ett så kallat ”all-inclusive”-koncept och startbesked med beslut om tillhörande investeringsbudget togs i juni 2020. Tekniska nämndens totala budget för projektet beslutades till 44,3 miljoner kronor.

Tekniska kontoret projekterade fram bygghandlingar och processen med bygglovsansökan samt upphandling vidtog och genomfördes under hösten 2020. Både bygglovsprocessen och upphandlingen fick av olika anledningar göras om men under januari 2021 så var både bygglovet beviljat och en entreprenör kontrakterad. I bygglovet villkorades en rad punkter med anledning av förekomst av trikloretylen som påträffats i marken i närområdet. Med anledning av de prover på schaktmassor mm som kravställdes om i bygglovet så aviserades det tidigt om cirka nio veckors försening. Vi var tvungna att invänta provresultat mm. Beslut togs om att planera för verksamhetsstart i de nya lokalerna efter höstlovet 2022.

Provtagning genomfördes av entreprenör genom inhyrd expertis och klartecken gavs om att påbörja grundläggning. Första spadtaget togs i början på juli 2021. Övriga åtgärder för att åstadkomma skydd och förhindra att det flyktiga ämnet trikloretylen i gasform når in i byggnader har vidtagits och även dricksvattenledning till nybyggnaden har utförts i ett tätt och säkert material anpassat för ändamålet. För att kontrollera att halterna av trikloretylen i marken omkring skolan har det i bygglovet villkorats att det i förvaltningsskedet ska göras regelbunden provtagning av grundvattnet. Denna provtagning kommer göras av tekniska kontorets fastighetsenhet med hjälp av personal från VAenheten. Provtagning sker enligt provtagningsprogram i förberedda hål och med särskilt anpassad utrustning. En kort tid innan utsatt tid för slutbesiktning hösten 2022 inträffade en stor och omfattande skada då en koppling på en varmvattenledning lossnade och varmvatten strömmade ut under cirka ett dygn. Entreprenören var snabbt på plats och åtgärder vidtogs omgående. Ett omfattande återställningsarbete startades upp och gav oss en del merarbete, främst på grund av att vi fick ordna fram ersättningslokaler för de elever som var på väg att flytta in i den nya skolan. All hantering av detta har gjorts gentemot alla inblandades försäkringsbolag och Vaggeryds kommun ska som beställare och byggherre inte får några extrakostnader med anledning av denna skada. Återställningen har skett med stor noggrannhet och inblandade entreprenörer har gjort sitt yttersta för att avlämna en helt felfri produkt vid slutbesiktningen. Tekniska kontoret har även haft egen extern specialist på plats för att följa och dokumentera arbetena. Skolan kunde starta upp sin verksamhet höstterminen 2023 och en formell invigning hölls den 25 september.

I samband med arbetena har andra arbeten gjorts vilka har finansierats utanför projektet och det handlar om underhållsarbete avseende utebelysning, avloppstam befintlig ledning i mark till VA-servis, ny större dagvattenledning enligt uppdrag från VA-enheten samt renovering av befintliga kontor och personalutrymmen. Allt till en total kostnad om 977 000 kronor. Anledningen till överskottet i projektet är främst lägre kostnader än vad som budgeterats för bergschakt och miljöåtgärder. Undersökningarna av markföroreningar har kostat 150 000 kronor.

Invigning i september förra året. Foto: Per Bunnstad

Taggar

Dela


3 reaktioner på Skola blev billigare än budgeterat – trots översvämning

Till minne av pulkabacken. Tur att man inte behöver växa upp idag. Jag menar skolgården ser ju skittråkig ut nu. Sist jag gick förbi såg det ut som om fotbollsplanen bakom den gamla idrottshallen också strök med. Kan ha fel men man läser hela tiden om skärmtid dåligt, men gör en tråkigt skolgård? Var är incitamenten till att göra något annat, om inget annat finns?

Lägg de sparade pengarna och hugg ned träden öster om Fridhäll och gör en pulkabacke där?

Det måste skrivas in i kommunens historiebok. Första gången något blir billigare än beräknat.

Ännu mer tårta till kommuninvånarna 😉
Eller sparar de förresten de lär gå åt till framtida byggprojekt som kulramen räknar fel på….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *