Nyheter

Skyndsam motion blev återremiss

Nyheter Platsen för att anlägga våtmark diskuterades vid kommunstyrelsens senaste sammanträde och nu har motionen om myllrande våtmarker återremitterats till kommunledningskontoret.

Skillingaryds dämme

Motionen från (KD) om myllrande våtmarker och att snabbutreda tänkbara markområden där kommunen eller privata ägare kan tänkas vara intresserade av att återskapa våtmarker blev en återremiss. Enligt (KD) motionen finns flera potentiella områden inom kommunen som Skillingaryds dämme, Linnarbäcken i Vaggeryd eller norra delen av Hjortsjön. Allt för att minska övergödning.

I tjänsteskrivelsen finns information om att våtmarker har ett värde som olika typer av ekosystemtjänster där naturliga våtmarker fungerar som biologiska filter och strategiskt anlagda våtmarker kan fungera som naturliga reningsverk samt att våtmarker har ett värde för den biologiska mångfalden.

Tanken till beslut var att, kommunledningen i samarbete med tekniska kontoret, skulle upprätta en projektbeskrivning och ansökan om bidrag för att anlägga en våtmarkspark vid Linnarbäcken och även se över om det finns ytterligare markområden som kan vara aktuella. I kommunstyrelsens arbetsutskott ville Pelle Philip (C) att motionen skulle avslås medan Kenth Williamsson (S) ville återremittera ärendet för att få förslag på nya områden som kan vara lämpliga.

– Vi ska fortsätta utreda markområdet, säger Kenth Williamsson (S).

Nu kommer motionen tillbaka till kommunledningen med förslaget från (KD) med tillägget om att samverka och bjuda in miljöorganisationer och privata markägare och att Skillingaryds dämme och Linnarbäcken i Vaggeryd (mellan gamla E4;an och utloppet till Hjortsjön utreds separat för möjlighet till restaurering.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *