Nyheter

Socialnämnden svarar FUB

Nyheter I höstas skrev FUB ett brev till socialnämnden med frågor om habiliteringsersättning och nu svarar socialnämnden

Stödet/kommun

Tidigare i veckan publicerade vi ett öppet brev från FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) där de ställde ett antal frågor till socialnämnden om hur socialnämnden hanterat statsbidragen gällande stimulansmedel och habiliteringsersättning. De frågor som FUB ville ha svar på var:

  • Hur kan socialnämnden återbetala 1 462 490 kronor som socialstyrelsen ansett personer i daglig verksamhet behövde (2018)?
  • Vad planerar socialnämnden att använda resterande stimulansmedel på 510 000 kr till under 2018 (2019)?
  • Varför Vaggeryd kommun inte använde mer pengar till ändamålet 2018 utan skickade tillbaka merparten av bidraget?
  • Hur tänker socialnämnden 2019? Ska ccirka 570 000 kr fördelas på ca 55 personer med LSS beslut, det vill säga extra utdelning på 10 000 kr vardera? För den ersättning som kommunen redan betalar ska inte räknas in.
  • Hur tänker socialnämnden göra år 2020?

Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt möte i veckan och svarar på det öppna brevet:

Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2020-02-06 behandlat Din skrivelse daterad 2019-10-18. Nedan följer en redogörelse över hur ärendegången i socialnämnden varit gällande statens stimulansmedel för habiliteringsersättning. Frågorna som ställs är behandlade av ledamöter i nämnden vid beslutsfattandet. De är också behandlade och besvarade i samband med samverkan som sker regelbundet mellan FUB:s representant och verksamhetschef för funktionshinderomsorgen.

  • Stimulansbidrag är rekvirerat, ursprungsbeloppet var 490000 kronor till Vaggeryds kommun. Eftersom samtliga kommuner ej ansökte gavs Vaggeryds kommun ytterligare 1001850 kronor. Statsbidraget uppgår totalt till 1491850 kronor. Medlen syftade till att införa eller höja låg ersättning. En jämförelse genomfördes i länets kommuner genom inhämtning av uppgifter för gällande ersättning samt hur rekvirerade medel var tänkt att användas (2018 års uppgifter). En samlad bild av länets socialchefer var att medlen om de används under året också förväntades att få ett fortsatt förverkligande även kommande år. Kommande år behövde därmed socialnämnden finansiera detta inom befintlig budget eftersom det vid tidpunkten inte fanns någon vetskap om att medel kommer delas ut från Socialstyrelsen under 2019. Förvaltningens förslag var att erbjuda personer som har insats i form av daglig sysselsättning hel dagersättning. Förvaltningen önskade därmed frångå att göra skillnad på individers olika förutsättningar som medför olika tid i daglig sysselsättning. Inriktning var att alla individer gör 100% efter sin bästa förmåga. De rekvirerade medlen användes under 2018 till att ge lika bidrag för alla inom daglig sysselsättning med 46 kronor/ dag oavsett hel eller del av dag. Av de beviljade stimulansmedlen för 2018 användes ca 30000 kronor för att genomföra höjning för alla som hade deltid till heltid. Resterande beviljade stimulansmedel återbetalades.
  • För 2019 rekvirerades 569 637 kronor i stimulansmedel från socialstyrelsen. De rekvirerade medlen kommer att användas för att bibehålla 2018 års beslut samt finansiera höjningen av habiliteringsersättningen till 50 kr/dag. Total summa att nyttja ur rekvirerade medel uppgår till omkring 220.000 kronor men kan variera beroende på antalet personer. Medlen kan användas under hela 2019 och utbetalades retroaktivt under september månad 2019. Från 1 oktober betalas ersättningen ut i en månatlig summa av 1000 kronor. Vid frånvaro 5 dagar görs avdrag på 25%, vid frånvaro 10 dagar görs avdrag på 50% och så vidare. Ej utnyttjade rekvirerade medel kommer att återbetalas. 2020 planerar socialnämnden att finansiera höjningen genom omfördelning av befintlig budget om inte stimulansmedel för ändamålet utges. Syftet var att införa eller höja låg dagersättning. Vaggeryds Kommun hade redan infört ersättning. Tolkningen av Socialnämnden i Vaggeryd och de flesta andra nämnderna i länet var att en höjning inte bara ska ske för att det erbjuds medel från staten utan den ska vara hållbar för socialnämnden över tid. Förutom denna tolkning har det också ofta framkommit att målgruppen är extra känslig för förändringar. Denna förändring är högst tillfällig och bör ringas in som en stor förändring som kan vara svårhanterlig när förväntningar väcks. En förändring som håller över tid är ett bättre alternativ för socialnämnden att stå bakom.
  • Socialstyrelsen har statsbidrag för habiliteringsersättning att fördela till kommunerna under 2019. Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Beslutet är redan taget för 2019. Men ytterligare ett har tillkommit som behandlas på sammanträdet i januari 2020. Förslaget är att ytterligare medel tas i anspråk för att retroaktivt betala ut ersättning för semestermånaden som är sysselsättningsfri. Ca 1000 kronor/ individ i daglig sysselsättning kommer därmed att betalas ut.
  • För år 2020 kommer beslutad ersättning från 2019 att gälla. Det finns ingen information om att nya stimulansmedel kommer att betalas ut från Socialstyrelsen.
Taggar

Dela


1 reaktion på Socialnämnden svarar FUB

Vad är det för gamla siffror ni visar i tabellen?

Vore det inte bättre att visa 2018 och 2019 års ersättningar. Jag har insyn i Nässjös DV och där får man 88 kr per dag + extra bonus.

Jag förstår dem i Vaggeryd, som blir besvikna när kommunen inte vill ta emot gratispengar och fördela.
Ni kanske skulle läsa rapporten ”Fångad fattigdom”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *