Nyheter

Starkt kvartal för AQ Group

Nyheter AQ Group med fabrik i Vaggeryd med flera platser noterar för första kvartalet 2020 ett stabilt resultat och lägre nettoskuld än vid årsskiftet.

Aq Vaggeryd. Arkivbild

  • Nettoomsättningen ökade med 7,1 % till 1 342 miljoner kronor (1 253)
  • Rörelseresultatet (ebit) ökade med 2,3 % till 98 miljoner kronor (96)
  • Resultatet efter finansnetto (ebt) minskade med 6,5 % till 87 miljoner kronor (93)
  • Resultatmarginal före skatt (ebt %) uppgick till 6,5 % (7,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 141 miljoner kronor (165)
  • Resultatet per aktie efter skatt 4,11 kronor (4,14)
  • Soliditeten uppgick till 54 % (54 %)

Covid-19 har påverkat kvartalet med 25 miljoner kronor lägre nettoomsättning och 5 miljoner kronor lägre rörelseresultat
Svårt att bedöma påverkan från Covid-19 resten av året. Styrelsen har beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget och istället föreslå årsstämman att ingen utdelning betalas ut
Nytt datum för årsstämma 25 juni

 

Vd har ordet

Anders Carlsson, vd och koncernchef för Aq

Vår Ebt-marginal i kvartalet är 6,5 % vilket är 0,9 procentenheter lägre än föregående år. Resultatet påverkas av att fabriker i Kina, USA och Kanada har varit stängda på grund av Covid-19 samt att vi har haft kostnader för att avsluta ett olönsamt kundprojekt under kvartalet.

Vi har arbetat ordentligt med vår produktivitet och minskat personalkostnaderna för egen och inhyrd personal med 5% jämfört med första kvartalet 2019. Detta i kombination med lite bättre volymer jämfört med fjärde kvartalet har gett en bra effekt på resultatet och har motverkat den volymnedgång vi har sett hos många kunder. Fortfarande växer också flera kunder inom medicinteknik, livsmedelsindustri, miljöteknik och infrastruktur på ett sätt som hjälper oss att hålla uppe resultatet.

Corona-krisen har påverkat första kvartalet med 25 miljoner kronor lägre nettoomsättning och 5 miljoner kronor lägre rörelsevinst. De enheter som påverkades i Europa under mars fortsatte att producera månaden ut så där har påverkan ännu så länge varit begränsad.

Det har varit stora valutarörelser under kvartalet där framför allt euro Värderingen av kundfordringar och leverantörsskulder påverkade rörelseresultatet positivt medan våra interna koncerngemensamma lån påverkade finansnettot negativt.

Kassaflödet från den operativa verksamheten var bra i kvartalet och vår nettoskuld exkluderat Ifrs 16 har minskat från 452 till 377 miljoner kronor under kvartalet. Rörelsekapitalet påverkades av den låga aktivitetsnivån vid årsskiftet och den därpå följande produktionsökningen i januari och februari då kundfordringar och lager ökade.

• Covid-19 pandemin
AQ Group påverkas av Covid-19 pandemin på framför allt tre sätt.

Till att börja med så har vi verksamhet i länder och stater som helt stänger ner sin ekonomi. I Kina ledde det till en nedstängning som varade i 3–5 veckor och glädjande är att dessa tre enheter är igång igen efter omfattande åtgärder för att kunna bedriva verksamheten på ett så riskfritt sätt som möjligt. För närvarande är fem tillverkningsenheter i Italien, Indien, USA och Kanada helt stängda.

Den andra stora påverkan är från den europeiska fordonsindustrin. Denna tvingades stanna då Västeuropa helt stängde ner sina företag. AQ har 9 enheter i Sverige, Estland, Litauen och Polen som påverkas av att fordonskunderna står still. Här arbetar vi med kortidspermitteringar, semesteruttag och kostnadsbesparingar för att hantera situationen så bra som möjligt. Vi arbetar också intensivt med materialstyrning och planering för att minska inflödet av material till oss. Värt att notera är att de flesta av dessa enheter fortfarande är igång då vi även har andra kunder.

Den tredje effekten är på våra övriga 28 tillverkningsenheter i Norden, Öst-Europa, Kina och Mexiko. Där fortsätter verksamheten men under nya förutsättningar. Vi lägger mycket tid på att organisera vår verksamhet på ett sätt som minskar risken för virus-spridning. Här lärde vi oss tidigt av våra kinesiska kollegor som direkt satte igång tillverkningen i februari med hjälp av dessa åtgärder. Vi har även högre sjukfrånvaro eftersom personal är hemma och tar hand om barn i de länder där skolorna är stängda. Leveranserna från de flesta av våra leverantörer fungerar fortfarande. Det har varit en del bekymmer med transporter men har förbättrats efter hand.

AQ Group har gynnats av sin decentraliserade och snabbfotade struktur i denna kris. Situationen är olika i varje land och i varje enhet och våra lokala ledningar har gjort ett mycket bra arbete med att snabbt följa lokala direktiv, minska risken för virusspridning, hantera hög sjukfrånvaro, jaga material och fortsätta leverera till våra kunder. Här är det en styrka att vara i många länder och vi lägger ner mycket tid på intern och extern kommunikation i syfte att lära oss av varandra.

• Utsikter
Det finns fortsatt en mycket stor osäkerhet i hur detta kommer att påverka oss. Den största osäkerheten ligger i hur länge olika länder helt stänger sin ekonomi och om fler länder väljer att ta till denna åtgärd. Den andra stora osäkerheten ligger i när den europeiska fordonsindustrin lyckas med sin återstart. Det kommer att bli ett svagare resultat i andra kvartalet men det går inte idag att säga hur mycket.

Vi arbetar kontinuerligt med olika scenarion i varje bolag och försöker vara förberedda för vad som än kan hända och då vidta åtgärder fort. Detta gäller både i närtid under den omedelbara krisen men också på medellång sikt då vi behöver vara beredda på vad som än händer med efterfrågan från våra kunder. Vi arbetar även mycket med att minska kostnader och se över alla beslutade och planerade investeringar. Allting som kan vänta är framflyttat. Vi är mycket ödmjuka inför denna osäkra situation men har en bra utgångspunkt i vår starka balansräkning.

Vår målsättning är fortsatt att vara en långsiktigt stabil, växande och lönsam koncern med en rörelsemarginal efter finansnetto (ebt) på 8 % och en stark finansiell position.

Vi vill öka vår försäljning både organiskt och via förvärv. Förvärvsaktiviteten i närtid påverkas av den stora osäkerheten, men det kommer fortsätta finnas bra tillväxtmöjligheter både nu och efter den omedelbara krisen, både organiskt och via framtida förvärv.

Med starka relationer till våra världsledande kunder och engagerade medarbetare skall vi jobba hårt med att effektivisera våra tillverkningsenheter och sänka våra inköpskostnader. Här ingår att ödmjukt och snabbt anpassa oss till den nya verklighet som finns på våra marknader oavsett vilka scenarion som inträffar.

Våra medarbetare och ledare gör ett mycket bra jobb under dessa svåra förutsättningar och ökar nu sina ansträngningar att fortsätta leverera till våra kunder och ta vara på de möjligheter som finns på marknaden. En fortsatt viktig del i detta är våra värderingar och vår strävan efter att vara en långsiktig och tillförlitlig leverantör till ledande industrikunder.

Anders Carlsson
Koncernchef och vd

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *