Nyheter

Startskottet för plan om äldreomsorgen till 2030

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns framtidens äldreomsorgsplan fram till 2030 med. – Den ger inte svar på en del frågor, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M)

Arkivbild på Furugården i Vaggeryd

Den nya äldreomsorgsplanen ska ingå i kommunfullmäktiges övergripande måldokument gällande socialnämndens ansvar för äldreomsorgen i Vaggeryds kommun. Planen ska vara under perioden 2022 till 2030 och vara vägledande i politiska- och verksamhetsmässiga beslut men också utgöra grund i det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet. Under arbetets gång har intresseorganisationer fått möjlighet att utrycka sina synpunkter på den framtida planeringen. 

– Vi fick en dragning om äldreomsorgsplanen. Vi hade en del frågor och synpunkter. Men vi föreslår att kommunfullmäktige antar den. Planen är väldigt övergripande och den ger inte svar på en del frågor. Vi vill att man tar fram en förstudie gällande ett nytt äldreboende. Det är ett tydligt uppdrag till socialnämnden, menar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

Kenth Williamsson (S);
– Vi hade en bra diskussion och var överens omkring det mesta. Däremot hade vi ett säryrkande att det inte ska vara ett vinstdrivande företag och att man ska beakta både LSS och boendestöd när det gäller etableringen vid nya särskilda boende.

Några delar ur äldreomsorgsplanen: 

Äldreomsorgen regleras i lagen om Socialtjänst, Hälso- och sjukvård, Patientsäkerhet samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Utöver detta regleras ansvarsområdet i socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd. 

I den demografiska utvecklingen ses en succesivt ökning av antalet äldre i landet under de närmaste årtionde och antalet personer över 80 år ökar även inom kommunens gränser. 

Data från 2018 i kommunen anger att åldersgruppen 65–79 år hade 5 procent en insats i form av hemtjänst eller särskilt boende. För åldersgruppen 80 år och uppåt var motsvarande andel 29 procent. Det föreligger således ett behov av trygga bostäder för äldre, exempelvis trygghetsboende, biståndsbedömt trygghetsboende och särskilt boende. Det som skulle tala för att en ökning av särskilda boendeplatser uteblir, trots en ökning av antal äldre, är att de äldre blir allt friskare samt en utbyggnad av trygghetsboende i olika former. 

Fler äldre bor idag i eget boende och har hemtjänst och hemsjukvård. För dagens äldre personer med flera samtidigt förekommande sjukdomstillstånd ställs det stora krav att hantera en skör livssituation i eget boende. 2013 kommunaliserades hälso- och sjukvården i hemmet, vilket innebar att kommunen tog över ansvaret från regionen. 

Boendeformer för äldre i kommunen är bland andra: Ordinärt boende (vanligt boende med hemtjänstinsats), trygghetsboende (uppfyller höga krav på tillgänglighet, gemensam personalinsats, trygghetslarm), korttidsboende (för personer som är i tillfälligt behov av boende med stort inslag av vård- och omsorg), biståndsbedömt trygghetsboende (för äldre personer som har ett omvårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever det tryggt att bo kvar i egna hemmet), särskilt boende (boendeform för äldre som omfattas av rätten till bistånd utifrån socialtjänstlagen, vård- och omsorg dygnet runt). 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *