Nyheter

Teknikutveckling: Vindkraftsbolag ansöker om ändrad park i Boarp

Nyheter Den 28 oktober anlände en ny förfrågan från länsstyrelsen till kommunen gällande vindkraftsparken Boarp. Vindkraftsbolaget Eolus har gjort en ny ansökan där ett flertal ändringar har gjorts sedan den tidigare, år 2017, vann laga kraft.

Den nya vägdragningen till fyra verk

Vindkraftsbolaget Eolus projekterar, förvaltar och säljer vindkraftsanläggningar. Bolaget har sedan starten för 31 år sedan etablerat mer än 600 vindkraft. Eolus har i dag ett 40-tal medarbetare och har 40 000 aktieägare. 

Ett tidigare tillstånd har lämnats av länsstyrelsen gällande vindkraftsanläggningen i Boarp som ska omfatta uppförandet och drift av maximalt fyra vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 200 meter. Tillståndet som lämnats gäller i 35 år. 

Att en ny ansökan inkommer från Eolus beror på en förändrad vägsträckning än vad den som angavs i ursprungliga ansökan och större kranplatser än vad som angavs i ursprungliga ansökan, där de nya kranplatserna kommer att få en hårdgjorda yta på cirka 3 300 kvadratmeter. Därtill tillkommer en hinderfri yta på cirka 2 700 kvadratmeter samt en uppställningsyta med ett temporärt platskontor vid infartsvägen till parken i stället för centralt i området som anges i den ursprungliga ansökan. 

Enligt vindkraftsbolaget anses ändringarna vara begränsade så att de kan hanteras som ett ändringstillstånd enligt miljöbalkens 16:e kapitel, andra paragraf.

Den tidigare ansökan beviljades av miljöprövningsdelegationen för två år sedan och vann laga kraft i maj 2020. Eftersom teknikutvecklingen inom vindkraft gått mycket snabbt och bästa möjliga teknik i dag är vindkraftverk med stor rotor som ger en hög energiproduktion. De längre rotorbladen innebär förändrade krav gällande vägar och kranplatser för att möjliggöra säker transport och byggnation av vindkraftverk. Teknikutvecklingen har inneburit en förändrad vägsträckning samt större kranplatser än vad som angivits i tidigare ansökan. 

I bolagets nya ansökan finns att läsa att den likvärdiga ljudnivån från vindkraftsanläggningen får utomhus vid bostäder inte överstiga 40 dBA och rörliga skuggor från anläggningen inte överstiga 8 timmar per år på en störningskänslig plats vid bostäder, vilket kan vara exempelvis en uteplats. För att minska risken att skada fladdermöss ska vindkraftverken stängas av när medelvindshastigheten under tio minuter är lägre än 6 meter per sekund vid verkens nav och när temperaturen samtidigt är över 14 grader. Detta gäller från 15 juli till 15 september. 

Den ekonomiska säkerheten gäller tidigare tillstånd: ”För att säkerställa att de avslutnings- och återställningsåtgärder som kan påkallas i händelse av att verksamheten upphör kan fullgöras, ska en säkerhet på minst 650 000 kronor per verk ställas. Säkerheten ska visa vara betryggande sitt ändamål och ska prövas och godkännas av Miljöprövningsdelegationen innan någon del av tillståndet får tas i anspråk”. Bolaget gör bedömningen att fastställd ekonomisk säkerhet enligt gällande tillstånd är tillräcklig vid ansökta ändringar. 

Nya ljud- och skuggberäkningar har tagits fram för fyra vindkraftverk med 115 meters navhöjd och 170 meter i  rotordiameter, det vill säga en totalhöjd om 200 meter. Positionerna justerats något, från 10 upp till 50 meter, i enlighet med grundtillståndet och ljudberäkningar visar att ljudkravet vid bostäder klaras. Beräkningar av lågfrekvent ljud visar att Folkhälsoinstitutets riktlinjer för lågfrekvent buller inomhus inte överträdes. 

Skuggberäkningen visar att vid fyra bostäder förväntas skuggtiden överstiga villkoret om max 8 timmar per år. I enlighet med bolagets tidigare åtagande kommer dock skuggurkopplingen att installeras på de vindkraftsverk som riskerar att bidra med skuggtider överstigande skuggvillkoret vid aktuella bostäder. 

Från grunden gällde ansökan 13 verk och då skulle modellerna producera mellan 78 till 130 gigawattimmar per år vilket motsvarar en produktion om cirka 24-40 gigawattimmar om året för fyra vindkraftverk av motsvarande modell. Fyra vindkraft med 170 meter rotor förväntas producera cirka 70 gigawattimmar per år. Den årliga produktionsökningen om mellan 36 till 46 gigawattimmar bidrar till ökade möjligheter att uppfylla Sveriges mål om ett hundra procent förnybart elsystem till år 2040. 

Större delen av etableringsområdet ligger inom kommunens vindbruksplan och är utpekat som potentiellt vindbruksområde. Det är ungefär 600 meter av den nya infartsvägen söderut som ligger utanför vindbruksområdet. 

Vägdragningen till parken skulle i den tidigare ansökan gälla att en 6 kilometer befintlig väg behöver breddas, förstärkas och rätas ut och att det blir ungefär 1 kilometer ny väg som behöver anläggas. I den nya kommer endast 250 meter av befintlig väg att användas efter breddning och förstärkning. 3 750 meter ny väg kommer att anläggas och den nya vägsträckningen ligger 200 meter från närmaste bostadshus. 

Samråd har enligt bolaget gjorts under perioden mellan juli och september i år. På grund av rådande situation med covid-19 har inga fysiska möten genomförts. Inbjudan till samråd mailades ut den 16 juli 2021 till berörda myndigheter, organisationer och föreningar. I inbjudan informerades om fysiska träffar under samrådstiden inte var inplanerade men att man hade möjlighet att ringa eller maila Eolus för att få svar på sina funderingar. Den 15 juli 2021 skickades brev med inbjudan till samråd ut till fastighetsägare med fastighet inom 1,5 kilometer från den planerade vägsträckningen. Brevet innehöll en hänvisning till samrådsunderlaget som fanns att tillgå på projektets hemsida eller via beställning hos Eolus. I inbjudan informerades att fysiska träffar under samrådstiden inte var inplanerade.

I länsstyrelsens förfrågan till Vaggeryds kommun anges följande: ”Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland prövar nu en ansökan om ändring av tillstånd enligt miljöbalken för Vindkraftpark Boarp i Vaggeryds kommun inlämnad av Eolus Vindpark 40 AB. Kommunen tillfrågas genom denna skrivelse om den tillstyrker anläggningen. Kommunen får också möjlighet att på sedvanligt sätt lämna synpunkter på ansökan när den kungörs och skickas på remiss”.

Taggar

Dela


13 reaktioner på Teknikutveckling: Vindkraftsbolag ansöker om ändrad park i Boarp

Lösning!
Vaggeryds kommun önskar hitta intressenter till byggandet av ett nytt kärnkraftverk av den nya typen som kan använda gammalt kärnbränsle mångdubbelt effektivare än våra gamla verk.

Så slipper vi dessa vindkraft och kan ladda våra nya fina elbilar, slipper få ångest för dyra elräkningar och visar trötta Sverige att här ”rullar hjulen”.

Säg nej till dessa vindkraftverk och tänk lite utanför boxen. Vi står inför elkris i hela världen och vad behöver vi? Massor av ström!

Min röst går till partiet med lösningar som sätts i verket så att våra barn kan se tillbaka på sina föräldrar och säga, de gjorde något i alla fall.

En stor aspekt av hela denna affären för boende i denna ”icke boende kommun”, är att det många som inte inser är att detta är industriområden.
Nyligen så finns ett avslag i detta område, på en helårsbostad, och detta med en direkt hänvisning av att det planeras vindkraftspark.
Men det bor ju redan människor i detta område?
Man menar att de som bor där kan man försaka, men man kan absolut inte bygga nya bostäder, för det är inte lämpligt med hänvisning till industriparken som planeras, i form av buller, risk för fallande föremål, skuggbildningar med mera.
Vaggeryds kommun är mycket väl medveten om vad de gör mot sina medborgare, men de verkar inte bry sig.
Om de inte visar detta genom att neka ansökan som ligger på bordet nu.

Vi kommer yrka på avslag när detta kommer upp kommunfullmäktige

Jan-Erik Aronsson
Sverigedemokraterna

Glöm inte att en röst på Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i nästa kommunalval är en röst för utbyggnad av vindkraft i vår kommun. Representanter för dessa partier kan visa att jag har fel genom att säga nej till ändringsansökan. Hela energidebatten är ett stort skämt avsedd att föra svenska elkonsumenter bakom ljuset. Man påstår att överföringskapaciteten av el från Norrland inte räcker till och att man måste bygga nya ledningar. Samtidigt exporteras massvis av el till kontinenten. Varifrån kommer denna el om inte från norra delarna av vårt land. Om det jätteöverskott av el som vi har fick stanna i Sverige skulle vi ha rekordlåga priser på el. Nu tävlar vi om elen med Tyskland, Danmark och de baltiska länderna vilket är orsaken till de jättehöga priserna. Frågan är nu på vems sida våra kommunpolitiker står på, kommuninvånarnas eller ett multinationellt bolag på kontinenten?
Inför nästa kommunalval förutsätter jag att varje parti i kommunen redovisar var deras kandidater står i vindkraftsfrågan.

Upp till bevis! Så sant och bra skrivet av dig, i norra delen av vårt avlånga land hade vi överskott av el innan man började och planera bygga över 1000 nya vindkraftverk fast man hade överskott på el det är något som inte stämmer det vore bättre att man täcker de område där man har brist på el i stället för att exportera risken är att vanligt folk blir förda bakom ljuset av politiker i alla fall.

Gör om och gör rätt. Använd vetot mot dessa vindkraftverk. Alla invånare är lika mycket värda. Det är aldrig försent att ändra uppfattning. Det är en styrka. Det finns inte en kommuninvånare som vill bli granne med dessa verk. De som röstar för dem utgår jag ifrån också kommer att sälja/lämna sin bostad för att själv bli granne med dessa verk för att kunna njuta av dem. Är man inte själv beredd att leva tillsammans med så skall man inte utsätta någon annan för det.

Man kan gissa sig till vad det blir av det hela eftersom man låter riva riktiga gamla hus och inte ger nya bygglov kring detta attraktiva området

På 90-talet hade vi fastighetskrisen, 00-talet millenniumkrisen, strax innan 10-talet hade vi finanskrisen. Alla har vi säkert tänkt tanken vilken 20 talet krisen skulle bli. Men vem hade gissat på elkrisen? Men nu är den här, kärnkraft stängs ner och finansbolag kapitaliserar på vindkraft.

Blir riktigt besviken på er politiker om ni står här om några år och uttrycket något i stil med att vi såg det inte komma. Att ni trodde på vindkraften. Kvar står vi boende med dessa monster som förstör vår hälsa och livskvalitet.

Ta fem minuter på Google kära politiker. Googla vindkraftverk och dess negativa sidor. Gå inte på kapitalisternas fina ord utan skapa er en egen uppfattning. Se på en dokumentär eller vad som, innan ni förstör det vi har byggt upp för att åldras i. Snälla!

Flera kommuner har gett sitt veto mot flertalet vindindustrier, anledningarna har varit många, för stor påverkan på miljö, för nära boende, att det inte finns tillräckligt med forskning om buller, att riktlinjerna från myndigheter gällande dessa allt större verken måste ses över och anpassas, eftersom regelverket inte hängt med i den snabba teknikutvecklingen. De kommunerna har inte tagit beslut baserat enbart på markanvändning så som tidigare sagts. Min önskan och förhoppning till er alla nu, är att ni sätter er in i de negativa konsekvenserna som vindkraft för med sig för oss boende, och att ni sedan nyttjar vetot och räddar vår levande landsbygd. Det är nu det gäller!

Ja nu kan kommunfullmäktige göra sin plikt och avslå denna ändringsansökan.
Nu behöver man inte vänta utan nu är frågan ställd från Länsstyrelsen.
Varför skall vi stödja detta bolag som bara har ett intresse och det är att tjäna pengar. De pratar gärna om miljö men det gäller inte vår boendemiljö.
Inte en krona eller kilowattimme eller arbetstillfälle stannar i vår kommun eller ens i Sverige.
Den kund man hade till denna satsning hopade av och nu söker man ny köpare. Man spekulerar med vår miljö och skiter väl högaktning fullt i den.
Eolus är expert på att beskriva sina åtaganden med sockrat språk, gå inte på detta. Det är inte sant. Till exempel så säger man att man valt en ny väg för att vingarna är så långa. Skitsnack.
Orsaken är att man inte kommit överens med ägarna av de vägar man i sin första ansökan angav. De flesta markägare runt byggplatsen har sagt nej till vägbyggnad, men man hittade en sommarstugeägare från Stockholm som släppte in dem på sin mark. Men läser man ansökan så leds man lätt att tro att Eolus gjort en jätteundersökning för vägdragningen men så är det inte, utan detta är enda vägen in för dem.
Nu kan kommunfullmäktige visa att vi inte vill ha dessa baggbölar i våra skogar.
Så rösta nej till Eolus ansökan! Det tillför inte något till kommunen
Lars Olsson
Ekesås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *