Nyheter

Två nya hus i Stenshestra

Nyheter Fastigheten Mörkebo 1:2, som är belägen intill Stenshestra strax väster om Skillingaryd fick ett positivt förhandsbesked för två enbostadshus

Arkivbild

Redan i november förra året lämnade miljö- och byggnämnden positivt besked till sökande gällande sex stycken enbostadshus inom fastigheten. I februari upphävde Länsstyrelsens beslutet då man bland annat ansåg att sammanhållen bebyggelse skapas och det prövas bäst genom en detaljplan. I slutet av mars i år beslutade miljö- och byggnämnden att ge lov till fyra enbostadshus. Granne överklagande ärendet till Länsstyrelsen för att därefter återta överklagandet.  

Vid den nya ansökan som inkommit gällande de resterande två från ursprungsansökan lämnar förvaltningen beskedet ”I och med att det redan i dag finns positivt förhandsbesked för fyra enbostadshus så är en sammanhållen bebyggelse skapade. Marken består av berg och morän och bedöms vara lämplig för bostäder. Markområdet är skogsmark och att bebygga aktuellt område kommer inte att försvåra möjligheten att bedriva ett aktivt skogsbruk inom fastigheten”. 

Det som behöver samordnas är vatten, avlopp, el, teknisk försörjning och trafik och sökande har inkommit med följande information; ”Varje enskild fastigheter kommer borra efter vatten inom varje enskild fastighet, det finns tillstånd för inrättande av gemensamhetsanläggning där tio bostadshus får anslutas. Vaggeryds Energi har upprättat ett förslag på utbyggnad av elnätet. Vägarna kommer förses med diken som avleder regn- och smältvatten och trafiklösningen har redovisats där en skogsväg kommer upprustas och nyttjas som in- och utfart till området och vägnätet mellan fastigheterna kommer att driftas och ägas av en gemensamhetsanläggning”. 

Planarkitekt kommenterar att ärendet bör prövas med en detaljplan. Miljö- och byggnämnden bedömer att ytterligare två stycken bostadshus inte behöver prövas med en detaljplan då sökande utrett vilka möjligheter som finns för samordning av vatten, avlopp, el, trafik och teknisk försörjning. 

– Vi lämnar ett positivt förhandsbesked. Dessa två hus är belägen strax norr om de tidigare beviljade fyra husen, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *