Nyheter

Utfarten till nytt område måste lösas

Nyheter Söder om logistikområdet vid Stigamo, och riksväg 30, är en extern exploatör och kommunen förbereder detaljplan i området. Fortfarande är in- och utfart till nya området oklart. 

Skogen är borta vid Tokarp och utfart ut mot gamla E4:an är inte aktuellt. I bakgrunden skymtas södra Stigamo.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av lager, logistik och verksamheter i nära anslutning till E4:an och väg 30. Markanvändningen lämpar sig i ett strategiskt läge i kommunen och regionen med närhet till redan existerande verksamhetsområde Stigamo.

– Vi hade ganska mycket åsikter. Utfarten mot gamla E4:an är inte aktuell. Vi förordar att utfarten ska vara som var tänkt från början. Staten vet inte var den nya järnvägen ska anläggas och den kan också hamna i området. Det finns mycket som talar för att den ursprungliga lösningen är den rätta, säger Jerry Karlsson (L) ordförande i tekniska nämnden. 

Tekniska nämndens yttrande på granskningshandling enligt protokoll: Tekniska nämnden vill uppmana kommunstyrelsen att avvakta antagande av detaljplanen tills ny järnvägssträckning är fastlagd. Det befaras att den nya järnvägen kommer försämra en snabb och direkt access till E4:an för trafik till verksamhetsområde söder om riksväg 30. I den kommunala handlingen ”Visioner för LogPoint South Sweden” fanns det framtaget trafiklösningar som underlättade all angöring till hela det tänkbara framtida verksamhetsområdet i norr delen av kommunen som också möjliggör en ny järnvägssträckning utmed väg 846. Denna vision har tidigare legat till grund för gjorda och framtida verksamhetsområden inom LogPoint. 

Kommunen har förordat att nya järnvägssträckningen ska följa väg 846 i kommunen.

Området är 30 hektar och i samrådshandlingen finns angivet att angöring till området sker från ny tillfart på väg 846. Angöringen till området utformas som korsning med två körfält för utfart mot väg 846 och ett körfält för infart till området. Utfart beläggs med stopplikt och hastigheten ligger fast på 80 kilometer i timman. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *