Nyheter

Vaggerydsbo överklagade sanktionsavgift – fick nej

Nyheter Vi har tidigare berättat om Vaggerydsbon som fick en byggsanktionsavgift för att gjort om ett uthus till gästboende utan lov. Beslutet om avgiften överklagades och Länsstyrelsen gav kommunen rätt… 

Från början var det ett klagomål som föranledde besöket på fastigheten i Vaggeryd. Miljö- och byggnämnden beslutade om en sanktionsavgift på 8 006 kronor för att fastighetsägaren inrett och ändrat användningen av sitt uthus utan lov. 

Ändrad användning är en form av bygglovpliktig åtgärd under förutsättning att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål. När det görs en bedömning av hur kraven ska tillgodoses vid ändrad användning ska hänsyn tas till: Ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. En ändring av komplementbyggnad/uthus till bed & breakfast är bygglovpliktig, enligt skrivelsen från Länsstyrelsen och fortsätter i sitt besked att ange: 

”Eftersom boende är svårdefinierat är det oftast enklare att definiera var gränsen för tillfällig vistelse går. Det avgörande vid bedömningen är syftet med verksamheten och hur den är tänkt att bedrivas. Tillfällig vistelse har som syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte är av varaktig karaktär. Skillnaden mellan en bostad och ett hotell är därför att det första har som syfte att tillgodose varaktigt boende vilket hotellet inte har. Vid bedömningen saknar det normalt sett betydelse om lokalerna där verksamheten ska bedrivas har utformats och utrustats så att de klarar lagstiftningens krav avseende bostäder, till exempel tillgång till kök och badrum. Detta innebär att ett hotell som i sina rum har samtliga bostadsfunktioner ändå inte utgör en bostad eftersom syftet med hotell är att erbjuda tillfällig övernattning. Det är tillåtet att i begränsad omfattning hyra ut sängar eller enstaka rum inom användningen bostäder. Omfattningen får dock inte vara sådan att användningen får en ny inriktning. I ett rättsfall har ett bostadshus börjat användas som bed & breakfast. Domstolen bedömde att eftersom verksamheten tog upp hela det tidigare bostadsutrymmet i byggnaden och att omgivningspåverkan kunde förväntas bli förändrad var användningen inte längre att betrakta som boende”. 

Innan beslutet har fattats har fastighetsägaren kommit in med en ansökan om bygglov för ändrad användning från komplementbyggnad till komplementbostadshus av vilken framgår att syftet med ändringen inte är ett bed & breakfast utan att byggnaden används för privat ändamål samt hyrs ut när den inte används. Utifrån tillkomna underlag gör nämnden bedömningen att användningen inte är gäststuga för privatändamål utan en hotelliknande verksamhet inom ett område som är utpekat för bostäder. 

Fastighetsägaren överklagade nämndens beslut och får anses yrka att beslutet ska upphävas. I överklagandet skriver Vaggerydsbon att ”Den aktuella byggnaden var bostadshuset på tomten fram till 1927 då det stora huset som jag bor i byggdes”. Komplementbostaden har sedan dess använts som komplementbostad vilket ritningar från 1927 styrker. Fastighetsägaren känner inte till hur det kommer sig att den blivit klassad som komplementbyggnad. Fastighetsägaren hade flera kontakter med nämnden 2020 när han sökte bygglov för fasadförändring samtidigt som komplementbostaden renoverades. Nämnden begärde in kompletteringar för att redovisa fönstrens utformning. Det har varit tydligt att det var ett bostadshus han bytte fönster på och inte ett förråd. 

Ansökan om bygglov har skickats in den 15 februari 2023 med begäran om ändring från komplementbyggnad till komplementbostad. Nämnden har vid samtal den 24 mars 2023 uppgett att inte är några problem och att den ser byggnaden som en komplementbostad som aldrig borde ha klassats som komplementbyggnad. 

Fastighetsägaren hyr ut ett rum med loft i byggnaden som har fyra sängar samt en bäddsoffa. Frukost ingår inte och går inte att köpa till. Ett rum med loft med fyra sängar och en bäddsoffa klassas inte som hotellverksamhet enligt lagen om hotell- och pensionatsrörelse. 

Nämnden anser att all korttidsuthyrning är hotelliknande. Han hyr inte ut en natt som på ett hotell utan den kortaste bokningen är tre dagar och han serverar aldrig frukost. Han har använt Booking och Airbnb när han hyr ut och mailkonversation visar att stor del av uthyrningen sker utanför dessa sidor. Han har hyrt ut i drygt ett år och merparten av gästerna har varit långtidsgäster. Han hyrde ut tre månader till en tillfällig chef på äldrecentrumet Mejeriet, 16 veckor till hyrläkare på Vaggeryds vårdcentral och fem veckor till Bergslagens kranlyft och hela januari månad till en konsult på ett företag i kommunen. På sommaren var det främst tyskar som bokade stugan och stannade en till två veckor när han inte själv behövde stugan eller den nyttjades av släktingar och vänner. Majoriteten av tiden har den uthyrda delen varit uthyrd till en person vilket är långt under de fem rum och nio gäster som det behöver vara för att enligt lag klassas som hotell eller pensionat. Genom beslutet görs all uthyrning i detaljplanerat område olaglig och bryter mot lag. Det finns inget hotell i Vaggeryd och hela turistnäringen, vårdcentralen, Mejeriet, Fenix, Remida med mera lever på att människor hyr sina hem på samma vis som han gör. 

Nämnden har den 11 april 2023 avslagit ansökan om bygglov gällande ändring från komplementbyggnad till komplementbostad då den aktuella byggnaden är en komplementbostad (byggnaden har varit ett bostadshus eller gäststuga sedan 1927). Av beslutet framgår att bygglov krävs om ändringen avser ett annat syfte än vad som angivits i detaljplanen. Han kan således hyra ut båda lägenheterna (den ena har nyttjats privat) permanent. Det skulle kunna medföra att fem personer med två bilar vardera bor i respektive lägenhet. Den verksamhet han idag bedriver via Airbnb och Booking innebär vanligtvis att en gäst stannar söndag kväll till fredag morgon och om det är läkare åker de nästan alltid tåg. Om den verksamheten läggs ner kan det istället bli 10 personer och kanske fyra extra bilar i närmiljön. Fastighetsägaren ifrågasätter också om uthyrning av sommarstugor på veckobasis alls är möjlig om de befinner sig i detaljplanerat område. 

Länsstyrelsen beslutar att av utredningen i ärendet framgår att en del av den aktuella byggnaden har fått en ändrad användning från uthus/komplementbyggnad till rumsuthyrning under kortare perioder till externa gäster. Den ändrade användningen har varit av sådan omfattning att den typiskt sett kan förväntas medföra sådan omgivningspåverkan att den bör betraktas som en bygglovspliktig väsentligt ändrad användning. Eftersom startbesked saknats har det funnits grund för att ta ut byggsanktionsavgift. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Av utredningen framgår att byggsanktionsavgiften är rätt uträknad och av Länsstyrelsens bedömning har det inte framkommit någon omständighet som ger anledning att efterge eller nedsätta byggsanktionsavgiften. Nämnden har således haft fog för sitt beslut att ta ut byggsanktionsavgiften på 8 006 kronor. 

Länsstyrelsen finner att överklagandet därmed ska avslås. 

Beslutet kunde överklagas till mark- och miljödomstolen inom tre veckor efter att fastighetsägaren fått beslutet.

Taggar

Dela


Läs mer

Uthuset blev gästboende utan lov

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *