Nyheter

Våld i nära relation: Hur förhindrar kommunen?

Nyheter Hur fortgår arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor? Det undrade Carina Ödebrink (S) efter att motionen fått klartecken från kommunfullmäktige, och arbetet skulle intensifieras, för ett år sedan

Arkivfoto: Carina Ödebrink (S) undrade vad som hände sedan motionen fick klartecken och grönt ljus. Hon blev tackad av samtliga för den viktiga frågan

Vid kommunfullmäktiges sammanträde under gårdagskvällen togs denna viktiga fråga upp återigen. Vad hände sedan?

Carina Ödebrink (S) lämnade en interpellation och fick svar från socialnämndens ordförande Ann-Katrin Löfstedt (M) (reds anm; se längre ned). Då, när motionen godkändes var intentionen att kommunen gör en kartläggning av våld mot vuxna och barn i kommunen, att kommunen reviderar handlingsplanen när det gäller mäns våld mot kvinnor tillsammans med andra berörda och intresserade i samhället och att handlingsplanen ska också omfatta barn som utsätts eller bevittnar våld, samt att kommunfullmäktige och förtroendevalda får ökad kunskap och information om mäns våld mot kvinnor. Utöver detta beslutades också ett utökat ekonomiskt stöd till Kvinnojouren i Värnamo. 

– Jag vill därför undra vad som hänt sedan kommunfullmäktige beslutade kartläggningen, hur går arbetet med revidering av handlingsplanen? Vilka insatser planeras eller är på gång? Jag och Kenth Williamsson besökte Kvinnojouren i Värnamo och också vad de tycker är viktigt att ta fasta på. med de medel vi har lämnat kan de trygga sin verksamhet och de säger att de har ett gott samarbete med socialförvaltningen i vår kommun. De berättade att de besöker Familjecentralen för att informera om sin verksamhet, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och var man kan vända sig om man behöver. Nu växlar vi upp och prioriterar och jag trycker att det är viktigt att vi får ta del av deras möjlighet att informera och jobba med frågorna här i kommunen. Men så skrev jag interpellationen för att höra vad som hänt här sedan motionen bifölls här i kommunfullmäktige. Jag tackar för svaret, det väcker dock en del frågor som jag vill belysa. 

– I Sverige dödas 15 kvinnor varje år av män som de har eller har haft en relation med. Det är lilla toppen på isberget. Fysiskt och psykiskt. För att verkligen komma tillrätta med det här så är det framtagit en tioårs strategi som handlar om att man förebygger brott, bättre stöd till kvinnor och förbättrad kunskap och metodutveckling. Den här nationella tioårsstrategin går rakt ned i samhället. På regional nivå är det Länsstyrelsen, tillsammans med kommuner, att förverka den här strategin. Dessutom har det tillförts nationellt för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Polisen är en viktig del och de har fått förstärkning. Jag tycker det är viktigt att säga att det är ett brott. Det här hamnar i skymundan. Det är vårt ansvar att bekämpa och förhindra att det här sker. Jag skulle vilja ställa frågan till Anki, som jag ställt den här interpellationen till. Det finns ingen handlingsplan. Jag vill höra vad  riktlinjerna innehåller. Sista frågan gällande kunskap, när vi skrev motionen så var vår tydliga vilja att det här är en fråga som vi alla behöver ha ökad kunskap i. 15 kvinnor dödas och långt fler skadas. Kunskap och medvetenhet är viktigt. Jag blir fundersam, för mig handlar det inte om att bara socialnämndens ledamöter ska ha kunskap. Det berör kultur- och fritid exempelvis. Vi ska samverka, men det framkommer inte riktigt, säger Carina Ödebrink (S). 

Ann-Katrin Löfstedt (M);
– Vi kan börja med stadsbidrag som vi sökt och fått. De statsbidrag användes till att utveckla ett projekt. Insatser riktas även till barn. Tanken med projekt är att vara ett komplement till redan befintligt uppdrag. Våra medarbetare och våra handläggare har fått fördjupad kunskap för att hantera detta. Vi har riktlinjer som antogs i december. De här ska revideras senast i december eller vid behov. 

Carina Ödebrink (S);
– Det här är en viktig fråga. Hur jobbar man exempelvis i kultur- och fritid, tar man på sig de där glasögonen så man ser att barn och unga far illa. 

Ann-Katrin Löfstedt (M) tackar Carina Ödebrink (S) för interpellationen och upplyser återigen att det här är ett viktigt ämne. 

Nadira Kilim (S);
– Det är bra med riktlinjer. Hur kan sådana riktlinjer hjälpa sådana tjejer som blir drabbade. Mäns våld mot kvinnor och barn, jag vill ha nolltolerans, inte bara socialnämnden, utan alla i samhället. Vi behöver trygghet och säkerhet i våra liv. Alla behöver ta ansvar, alla behöver stödja och hjälpa, alla ska ha ett värdigt liv och jag är säker på att alla är med på detta. Man ska inte gå med oro i magen, man ska inte få ont i magen för att man ska gå hem. Vi vill det, men inte bara när det händer saker. Ni nämnde innan i förebyggande syfte, och det är där vi måste vara. Vi måste förebygga. Vad och var ska man börja? Lyft och synliggör problem. Siffror visar att det är ett stort problem. Engagera flera. Alla har samma mål. Noll polerans mot våld mot kvinnor och barn. 

Jenny Larsen (KD);
– Viktig fråga Carina lyfter. Vi i barn- och utbilldningsnämnden jobbar med frågan men lyfter den igen. Jag upplever att vi jobbar aktivt och framför allt tillsammans med socialförvaltningen. Förebyggande vekrsamhet är att respektera varandra. 

Gert Jonsson (M);
– Vi har alla ett stort ansvar som medborgare att försöka se och upptäcka. Vi har ett ansvar här. Nämnder har ett ansvar. Kommunstyrelsen har det beskrivit i ekonomiskt bistånd. De är politiskt beslutade. Vi har brottsförebyggande rådet som träffas minst sex gånger om året. Vi försöker att förfina vårt arbete. Vi får in olika rapporter som fungerar bra eller det som avviker, ser trender med mera samt hur vi kan samverka med övriga civilsamhället. Vi alla gör lite grann, men vi kan göra allt bättre. Det är en bra och viktig interpellation. Nu har Carina hjälpt oss, nu tar vi alla till oss detta och se över om vi har rätt styrdokument. 

Kenth Williamsson (S);
– En fråga som jag vill ställa, vilka har fått utbildning i den här frågan utöver socialnämnden? Det finns ett övergripande ansvar. Du noterade också att fullmäktige har ett stort ansvar. Min fråga är att kan man verkligen säga att man jobbar med planen och kartläggningen kan man undvika det när fullmäktige tagit det här beslutet? 

Gert Jonsson (M);
– Har man, som socialnämnden, ett verktyg kan man tycka att det är som en handlingsplan. Det viktigaste är att man flyttar fram positionerna. 

Carina Ödebrink (S);
– Vi ser annorlunda på det här. Har fullmäktige sagt att man ska göra en kartläggning och handlingsplan, men jag vill lysa upp att det här är en viktig fråga. Om man inte vet hur det ser ut för kvinnor och barn här kanske man inte kan skruva på de här insatserna. Det här handlar om att förebygga och förhindra, jobba med normer. 

Ann-Katrin Löfstedt (M);
– Handlingsplan eller inte. När vi tog de här riktlinjerna i december var det enig socialnämnd som stod bakom. 

Tuula Ingner (S);
– Jag vill bara säga att interpellationen är oerhört viktig. Medmänniskor mot varandra. Det handlar om värdeskapande och man lär barn hur man ska vara mot varandra. Det här berör alla nämnder. Föreningar ska uppmanas att ha med det här i sitt arbete,. 

Thomas Axelsson (KD);
– Vi i KD gjorde ett besök på Familjecentralen. Det kan jag varmt rekommendera. Självklart är det så här att man ska ha en fostrande roll. 

Ewa Magnusson (L);
– Jag har levt i en destruktiv relation. Det är ingen som tor att jag kan tryckas ned i ett par skor. I skolans värld jobbar vi med värdegrund. Vem som helst kan bli nedbruten. 

Roger Ödebrink (S);
– Inom idrottsrörelsen jobbar man en hel del med det här. Där har man också utbildningar att erbjuda till idrottsrörelsen där även den här biten kommer in. Stöt på era föreningar och få utbildningspaketet.

Annelie Borgström (S);
– Vi behöver lite kunskap. Ibland ska vi ifrågasätta. Vi pratar mycket, men vi är kass på att fråga. Det är farligt att gå hem är det aldrig någon som säger men det är 80 procent av våldet som sker i hemmet.

Arkivfoto: Ann-Katrin Löfstedt (M) socialnämndens ordförande svarar på interpellationen

Interpellationssvaret i sin helhet nedan: 

1. Vad har hänt sedan fullmäktiges beslut när det gäller kartläggning av våld mot kvinnor och barn i Vaggeryds kommun? 

Svar: Någon kartläggning har inte gjorts. I BRÅ (Brottsförebyggande rådet) görs en uppföljning regelbundet i samband med att polisen lämnar rapport om antalet anmälda ärenden i våld i nära relationer. Socialförvaltningen har representanter i BRÅ som i samband med den rapporten inkommer med avvikelser eller viktiga analyser för bedömning av trendbrott som kan leda till någon form av åtgärd/handlingsplan. 

2. Hur går arbetet med revidering av handlingsplanen? 

Svar: En handlingsplan är en slags metod för att arbeta med inriktning eller åtgärd. Det kan vara nödvändigt när man standardiserar ett arbete. Socialnämnden arbetar numera inte med handlingsplaner inom detta område. Arbetet sker istället i ett ledningssystem med riktlinjer, rutiner, avtal, överenskommelser samt avvikelser. Detta för att kvalitetssäkra arbetet. ”Riktlinjer för myndighetsutövning för Våld i nära relationer” antogs av Socialnämnden 211216. Dessa riktlinjer ska revideras senast 231231 eller vid behov. Det finns ett samarbetsavtal mellan GGVV-kommunerna, som heter ”Medverkan”. Uppdraget är att vara ett förstärkt stöd till socialtjänstens medarbetare. ”Medverkan” erbjuder hjälp till utsatta såväl som utövare, samt till de som bevittnar våld i nära relationer, oavsett kön eller ålder. Avtalet är reviderat och gäller från 220101. Dessutom har socialförvaltningen, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, tagit fram – ”Handbok för arbetet med barn och unga gällande hedersrelaterat våld, förtryck och könsstympning”. 

3. Vilka insatser planeras eller är på gång när det gäller att öka kunskapen och informationen om mäns våld mot kvinnor? 

Svar: Socialnämndens politiker får regelbundet information från förvaltningen. Det är både myndighetschef och socialchef som, både på arbetsutskott och nämnd, ger den aktuella informationen. Det kan gälla det förebyggande arbetet, samverkansdialoger, antalet placeringar eller statistik från olika myndigheter. Det finns ett stort intresse hos Socialnämndens ledamöter för problematiken med Våld i nära. Det är för samtliga ledamöter viktigt att vi har fokus på detta område. Vi uppdaterar oss regelbundet. Socialnämndens politiker erbjuds olika utbildningar från SKR. Två heldagar per år får nämnden information i ”Aktuellt från socialpolitiken”. Där förekommer ofta information inom området Våld i nära. Senast var den 8 mars i år. I oktober förra året hade nämndens ledamöter en heldag med ”Hedersrelaterat våld och förtryck”. Under varje år har Socialnämndens ledamöter mellan 4 och 8 utbildningsdagar. Socialförvaltningen har under 2021 sökt och fått statsbidrag för ”Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer – utlysning 1 och 2”. Vaggeryds kommun har fått 163.000 kronor. Dessa statliga bidrag har använts till utbildningsinsatser inom våld i nära samt samverkansavtal i GGVV. 

Ann-Katrin Löfstedt (M), ordförande socialnämnden

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *