Nyheter

Viktigt att staten vill få bukt med betesskadorna

Nyheter "Skogen har en nyckelroll i klimatarbetet och är en viktig resurs om vi ska klara av att ställa om till ett mer förnybart samhälle. De ökande betesskadorna av älg och hjort påverkar möjligheten att bedriva ett hållbart och lönsamt skogs- och lantbruk" säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län.

Älgjaktsarkivbild från hösten

LRF är positivt till att både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket nu klargör att betesskadorna måste minska och att avskjutningsmålen inte uppnåtts. I samarbete med Skogsstyrelsen har Naturvårdsverket fått regeringens uppdrag att konkretisera riksdagens mål för älgförvaltningen.

– Efter sex år med den nya älgförvaltningen nås fortfarande inte de mål som riksdagen satt, och viltskadorna ökar dessutom. En stor anledning till detta är att avskjutningsmålen inte har uppnåtts. Att Naturvårdsverket vill ta en tydligare roll i förvaltningen, och årligen följa upp och utvärdera välkomnas av LRF, säger Anders Friberg.

För LRFs medlemmar är det positivt att konstatera att Naturvårdsverkets vilthandläggare konstaterar att ”det är viktigt att vi har en älgstam i balans med betesresurserna” och att ”antalet älgar ska vara anpassade till målsättningarna för skogens utveckling och den biologiska mångfalden”.

Det viktigt att det finns ett långsiktigt förtroende mellan parterna – markägare, jägare och myndigheter – i viltförvaltningen, och att det finns förutsättningar och verktyg för att kunna reglera viltstammarna i förhållande till tillgången på foder i skogarna. Det för att markägare ska kunna plantera och få upp mer tall och lövträd på sina marker, vilket också har betydelse för den biologiska mångfalden i våra skogar, säger Anders Friberg.

LRF hoppas att Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets analys även ska leda till en tydligare förvaltningsplan för att minska skadorna även från hjortdjur i framtiden. När det gäller skadorna från älg så kommer Naturvårdsverket att från och med 2019 följa upp och analysera resultaten på länsnivå. Något som LRF ser som ett steg i rätt riktning.

Fotnot; Pressmeddelande från LRF

Taggar

Dela


3 reaktioner på Viktigt att staten vill få bukt med betesskadorna

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket bygger sin bedömning på Äbin. Äbin är en inventerings metod som mäter skador på tall och tillgången på RASE (rönn, asp, sälg och ek) Det kan självklart finnas lokala variationer. Men övergripande så visar Äbin att vi har ett hårt betestryck i förhållande till de uppsatta mål som skogsägarna och jägarna satt upp gemensamt.

Jag förstår inte vad Anders Friberg menar. Ökande betesskador tycker jag inte är vad vi ser – det är motsatsen – skadorna har minskat betydligt (åtminstone hos mig) parallellt med att antalet älgar (och därmed älgavskjutningen) har minskat. Men vad jag skulle önska är ökade möjligheter att skjuta bort enstaka problemindivider. Vi hade en älgko som barkade granar likt en kronhjort – detta kom under vintrarna, alltså efter att ordinarie avskjutning redan var klar. Även om det kommer in en älgko med kalv i en plantering och gör skada där borde man kunna få skjuta kalven.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *