Nyheter

Vilka faror lurar i den gamla industrimarken?

Vilka faror lurar i den gamla industrimarken?

Nyheter Hur stor är risken att kommunen i och med köpet av Rådjuret 8 har förvärvat en skillingarydsvariant av kvarteret Tor i Vaggeryd? Sex år efter att detaljplanen godkändes ska nu markområdet i Vaggeryd saneras för miljonbelopp.

I båda fallen handlar det om gammal industrimark. Inför köpet i Skillingaryd har kommunen därför låtit  undersöka marken enligt MIFO fas 1 för att se vilka faror som eventuellt kan lura i marken. Den har utförts av konsultfirman Sweco som har tittat på möjliga föroreningar, dessas utbredning och hur människor och miljö kan hotas.

Uppdraget har omfattat arkivsök hos Vaggeryds kommun, telefonintervju samt träff  med kommanditbolagets representant Jan-Erik Svensson samt ett besök på ort och ställe i maj.
Sweco skriver:
”Som helhet bedöms objektet Rådjuret 8 hamna i riskklass 3.
• inom  verksamheten har använts kemikalier med hög farlighet använts.
• Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten samt till ytvatten bedöms som stora. Underliggande material är isälvssediment (sand) och har hög genomsläpplighet. Avståndet till Lagan, tillsammans med de genomsläppliga jordarterna, motiverar stora spridningsförutsättningar. I ytvattnet sker utspädning i sådan grad att spridningsförutsättningarna klassas som små. Spridningsförutsättningarna från byggnad klassas som måttlig då byggnaderna är gamla och spridning inte kan uteslutas.

Känsligheten för mark och grundvatten klassas som måttlig till stor. Detta eftersom att grundvattnet inte används som dricksvatten och att bostäder ligger i direkt anslutning till objektet.

• Känsligheten för byggnaden klassas som måttlig då yrkesverksamma vistas på objektet i liten utsträckning.
• Skyddsvärdet för mark och grundvatten klassas som litet till måttligt då objektet ligger inom en tätort och främst omgiven av industrier, samt att grundvattnet inte används för dricksvatten. På objektet finns inget ytvatten och därför görs ingen bedömning av ytvattnets känslighet eller skyddsvärde.
• Den sammanlagda bedömningen baseras på spridningsförutsättningar, känslighet, skyddsvärde och det totala intrycket av objekt. Sammantaget föreslås objektet tilldelas riskklass 3 – måttlig risk för människors hälsa och miljön.

Det är väl dock så att marken förr eller senare ska bebyggas. Om den ska saneras måste det nog ske på kommunens bekostnad.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *