Nyheter

Vindbruksplan: Omdebatterad motion fick ett avslut

Nyheter – Våga ta ett beslut i kväll, uppmanade KD Thomas Axelsson när SD-motionen gällande förslaget om uppdatering av vindbruksplanen fanns med under kommunfullmäktiges sammanträde. Ny text kom till för att locka till röstning enligt majoritetlinjen och votering som landsbygdsparti avstod

SD lämnade i april förra året in en motion
– att vindbruksplanen ska omarbetas med hänsyn till den tekniska utvecklingen som skett på verken
– att en parlamentarisk grupp skapas för att genomföra arbetet
– att alla risker tydligt genomlyses med hänsyn till den utvecklingen som skett, – att krav ställs på läge och utförande av vägar och kraftledningar finns tydligt redovisade i ansökningshandlingarna
– att krav ställs hur rivning, återställning, borttransport och slutlig hantering av resterna ska ske redovisas i ansökningshandlingarna. 

Tjänstemännen föreslog kommunstyrelsen att avslå motionen i sin helhet med motiveringen att det inte är motiverat att omarbeta vindbruksplanen på grund av den teknikutveckling av verken sker, att kommunen inte har rådighet över att besluta vilka krav som ska ställas i ansökningshandlingarna. Samt att omarbetning av vindbruksplanen i enlighet med motionens intentioner skulle försvåra etableringen av vindkraftverk i kommunen och få negativa konsekvenser på beslutade nationella, regionala och lokala miljömål… 

Kommunstyrelsen gick, om än oenig, på tjänstemännens skrivelse och under måndagskvällen skulle kommunfullmäktiges ledamöter besluta i frågan… 

Först ut i talarstolen var Marie Luotonen (SD);
– Det är för snart ett år sedan lade vi en motion att uppdatera vindbruksplanen, den har en stor och negativ inverkan på vår kommun. Bara för att vi har lagt motionen medför det inte med automatik att vi är emot vindkraft. Man ska dock komma i håg är att när vindkraftsplaner gjordes, så var verken mycket lägre än vad de är idag. Enligt kommunledningskontorets svar kan inte den tekniska utvecklingen vara en anledning till att uppdaterad. Teknikprylar, både till utseende och karaktär ändras, det vet vi alla. Jag kan inte rösta för något jag inte kan stå för. Att bo 700 meter från en vindsnurra är otänkbart, kan ni andra göra det. I planen dräller det om bör, inte ska. 40 dbA kan liknas med en diskmaskin som går hela tiden. Dygnet runt, dag som natt. Hur skulle ni känna? Jag vill sova med öppet fönster. Omarbetning med vindbruksplanen skulle försvåra vindkraftetableringen? För min del känns det konstigt att tjänstemän ska ha sina personliga tolkningar som inte ens nämns i motionen. Vi ska jobba fram det här gemensamt. Vi ska skapa en hållbar vinddbruksplan. Vi ska göra ett gediget arbete för både de som bor i tätort och på landsbygden. 

Ewa Magnusson (L); 
– Jag yrkar bifall till motionen. Vi går tillbaka till 1970. Storasyster Ewa hänger i en barnstol som består av två krokar i baksätet. Då åkte vi på bilsemester. Skulle vi göra det idag? Tekniken utvecklas. Vindkraft är vi för, men vi ska kunna bo, verka och leva var man vill. Vi är måna att man ska kunna bo i hela vår kommun. Är det inte lämpligt med vindkraft i vår kommun, så är det inte det. Alla andra planer uppdateras. Vi ska använda öronen, vi står här för att vi är valda av invånarna. 

"Det finns ingen fråga som engagerar våra invånare så mycket som vindkraft", säger Thomas Axelsson (KD)

Thomas Axelsson (KD); 
– Då var vi här igen. Det finns ingen fråga som engagerar våra medborgare som denna fråga. Vi har många åhörare som kommit till fullmäktige ikväll för att följa debatten. Tekniska utvecklingen. Den har varit fantastisk. När ny teknik skapas skapas också nya regler för hur vi ska tillämpa plan. Dåtidens trafikregler kan inte användas idag. Tekniken inom vindkraftsindustrin går framåt. Även våra tjänstemän anser att detta inte ska uppdateras, vilket är högst anmärkningsvärt. Sidan 4 står det: ”Resonemang och ställningstagande på vindbrukdsplan baseras på 2019-03-20, därför skall vindbruksplanen uppdateras när teknik och utveckling görs”. Det ska inte behöva till en motion för att vindbruksplanen uppdateras. Ni som är emot, ni är för vindkraft, säg detta till Johanna, som sitter här ikväll, som är en av dessa som drabbas. Att hon inte i framtiden kan generationsväxla, bygga till med mera på sin gård. Det spelar inte heller någon roll när det har stor påverkan på miljön. Är ni rädda för att en revidering ska stoppa alla, det gör det inte. Det kan också vara bra att veta när ni tar beslut. 78% av alla planerade vindkraftverk stoppades av kommuner i landet. Majoriteten och tjäntstemännen formulerar en märklig skrivelse, ”vi har inte rådighet”. Det klart att vi har. Flera krav ställs vid en ansökan. Annars blir det nej till ansökan om exploatören inte levererar. Gert Jonsson säger att man inte orkar med att revidera planen, att tjänstemännen inte har tid, vad är det för formuleringar? Vi behöver, enligt dessa mål, mer självförsörjning. Dessa verk levererar el till utlandet, inte alls våra mål. Ni i M har en helt annan åsikt, våga rösta! S lade ett krav på 35 dbA, vilket också var ett bra förslag, våga ta ett beslut ikväll.

Gert Jonsson (M);
– Du har missat Thomas att citera din partiledare, att det behövs byggas vindkraftverk i södra Sverige. Jag yrkar avslag på motionen. Vindbruksplanen är antagen i kommunfullmäktige våren 2019. Den här vindbruksplanen får skyll för allt. Den är bara använd en gång och det var i oktober 2020 när Vaggeryd vindbrukspark väntat länge och då använde vi planen som vägledande. Det fanns tre alternativ. Vi kunde bifalla den enligt ett av alternativen. Detta är ett tillägg till översiktsplanen. Enligt vår mening måste saker och ting hamnar på rätt ställe. Vi måste anta översiktsplanen. Vi håller på att revidera 107 sidor med samrådsyttrande. Den måste tas först och vinna laga. När denna är antagen kommer vi att titta på hur man kan uppdatera vindbruksplanen. Men vi kommer inte att tillsätta parlamentarisk grupp. Vi ska diskutera inom majoriteten först och det gör vi för att vi tar ansvar. Först måste översiktsplanen landa och sedan titta på revidering av vindbruksplan. Det är viktigt att vi får det i den ordningen, att dokumenten hänger ihop.

Anna Karin Slunge (S); 
– Gert är tydlig. Jag var med mycket och jobbade i den parlamentariska gruppen. Att vi ska titta på den gällande tekniska utvecklingen, håller jag med om. Men den ger tillräcklig rådgivning om vi får nya förfrågningar i närtid. Jag är med på en uppdatering, men då först efter vår översiktsplan är klar. Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Thomas Axelsson (KD); 
– Jag hör vad ni säger. I motionerna står det inget om datum när den ska vara genomförd. Ni säger att ni vill revidera och då får ni bifalla den här motionen. Märkligt ställningstagande att avslå, men ändå bifalla och göra en revidering.

Två förslag till beslut och votering begärdes. SD röstade till förmån för sin motion tillsammans med Mats Elmgren (EMP), samtliga L och KD-ledamöter.

Till kommunstyrelsens förslag, med ett tillägg att vindbruksplanen ska ses över när översiktsplanarbetet är klart, röstade samtliga S, M, V och Klas Gustavsson (EMP). Avstod att rösta gjorde enhälliga ledamöter från Centerpartiet.

– Det är också ett ställningstagande, summerar de fyra C-ledamöterna som bestämde strax innan sammanträdet att avstå att rösta skulle bli deras gemensamma linje under ärendet.

23 röstade för kommunstyrelsens förslag, 14 röstade för SD-motion och fyra röster avstod.

Reservation av beslutet gjordes av L, KD och SD.

Att vindbruksplanen ska ses över när översiktsplansarbetet är klart, och vunnit laga kraft, har tidigare inte varit angiven i protokollen från kommunstyrelsen.

Är det något nytt frågar vi Gert Jonsson (M)?

– Nej, men vi måste ta varje sak i sin ordning, menar Gert när röstningen var avslutad och M hade fått med sig i alla fall två röster till ett avslag av motionen som säkert hade röstat annorlunda utan tillägget….

Taggar

Dela


6 reaktioner på Vindbruksplan: Omdebatterad motion fick ett avslut

Något som också var väldigt intressant med mötet igår var att motionen att revidera vindbruksplanen röstades ner. Men både kommunstyrelsens ordförande samt kommunfullmäktiges ordförande konstaterade precis efter klubbat beslut att ”det blir väl bra att göra om vindbruksplanen i framtiden”. Detta trots att de precis röstat ned motionen…
Jag vill bara påminna om att i motionen nämndes inget kring specifikt datum så alltså hade motionen lika väl kunnat röstats igenom men att arbetet med den skulle bli längre fram. Skulle våga gissa mig till att Gert och kompisar inte är så sugna på att göra om vindbruksplanen tillsammans med oss andra, utan de vill låta tjänstemän skriva om vindbruksplanen efter eget samt M och S tycke. Demokratiskt? Skulle inte tro det, för om vi ska prata demokrati så tror jag S och M hade fått väldigt mycket färre röster om de innan valet gått ut med att de tänkt samarbeta. Så demokratiskt hade varit att låta alla partier vara med och utforma en ny vindbruksplan.

Marie, för mig är det viktigaste att vi får en revidering av vindbruksplanen. Det kommer, som jag ser det ske snabbast genom att vi först får en ny översiktsplan, därefter görs revideringen.
I er motion står att det ska göras genom att skapa en parlamentarisk grupp.
En sådan process skulle ta flera år, det tycker inte jag att vi har tid på oss.
Om vi däremot tar det via de demokratiskt valda, naturligtvis med de remissinstanser som ska få säga sitt, så blir processen kortare. Min erfarenhet av parlamentariskt sammansatta grupper, det vill säga grupper där alla politiska partier ingår med lika antal deltagare, varken är demokratiska eller alltid förnuftiga.
De tenderar snarare att komma med slutsatser som ska blidka alla. De har aldrig beslutanderätt, vilket innebär att deras rekommendationer alltid ska igenom de politiskt beslutande organen innan en fråga är avgjord.
Hur en revidering av vindbruksplanen kommer att se ut står i stjärnorna, där återstår mycket politiskt arbete och tålamod. Felet med er motion var för mig just detta.
Det faktum, tillsammans med att vi i M och S är eniga om att ta upp vindbruksplanen för översyn efter att översiktsplanen är klar, får mig att inse att detta är ett mycket bättre alternativ. Vi hade dock inte kommit dit utan er motion, så någon mening var det med den.

När jag undrade om det kan ligga någon form av bestickning bakom Gerts envishet angående vindkraft. För ingen i våran kommunen tjänar på det då elen redan är såld utomlands. Så svarade du att det gäller att vara lojal mot andra kommuner så vi kan inte säga nej.

Men om 78% av kommunerna stoppar vindkraften så är vi ju inte lojala mot andra kommuner. När vi säger ja.

Så då återstår ju frågan om det ligger någon form av bestickning bakom din envishet Gert.
Är du den enda som tjänar något på det här?!

Helt klart efter mötet att Gert Jonsson är vettförskrämd för att en omarbetning av vindbruksplanen ska göras av en parlamentarisk grupp där alla får ett inspel.
Han vill att M och S med stöd av ”sina” kommunala tjänstemän om ett par år ska lägga fram ett omarbetat förslag där vi andra ska få rösta om vad vi tycker och med ”sin” majoritet och sin kända partipiska driva igenom sin vilja.

Om han kan fördröja det hela i 2 år blir det ju Kenth som får ta smällen, eller?

Deltog som åhörare på mötet.
Och iakttog våra politiker och deras argument.
Gert hade tydligen Ebba Busch som största referens, trots att han, sist jag kollade, tillhörde M.
Han hade svårt att skilja på risknivå och kommunnivå.
Hela diskussionen och argumenten var av nivån ”fördröjande”.
Man ville inte ta i frågan, eller visa empati.
En ledamot som ville försvara i pausen, antog Båramo som exempel, trots att det inte var på tal eller som ämne.
Vi får enligt den rådande majoriteten inte gehör för våran oro eller den fakta, som vi framlagt.
Enligt en politiker så hade de dåligt med fakta, verkade som om det var ett argument för att låta vindkraften härja fritt.
Det var med tung känsla som man gick och lade sig igår. Drivkraften jag levt på sinar.

Ja herregud
Snacka om att vrida sig som en orm. Gert och hans parti samt betongpartet S säger inte vad man vill utan slingrar sig med byråkratiska krumbukter.
Man vill bygga vindkraftverk i kommunen. Kosta vad det kosta vill. Krumbukta er så vi medborgare inte hänger med så kan ni både ha kakan och äta den.
Heder KD.SD L och Mats Elmgren. Ni står på medborgarnas sida i denna för oss viktiga fråga.
Skam till S och M
Må ni få en finne på ryggen och för korta armar för att klia på den.
Lasse Olsson
Ekesås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *