Nyheter

Voterade för ny resursfördelning

Nyheter Ny resursfördelningsmodellen för socialnämnden börjar ta form. Pengar och kvalité är ledorden

En kaka som ska fördelas demokratiskt inom socialförvaltningens verksamheter

Budgetberedningen gav under förra året ett uppdrag till ekonomichefen att se över nuvarande resursfördelningsmodell från kommunfullmäktige till socialnämnden. Socialnämnden har idag tre modeller, en till individ- och familjeomsorg och två till äldreomsorgen. Kommunens befolkning har under ett antal år ökat relativt mycket och bedöms även att göra det framöver. Det finns ofta ett samband mellan antalet  invånare och efterfrågan av kommunal service. Mot den bakgrunden använder kommuner beräkningsmodeller för att tilldela budget kopplat till grundläggande förutsättningar i lagstyrda verksamheter utifrån ökad efterfrågan. Att koppla verksamheten till befolkningsutvecklingen ger också kommunen möjligheter att stimulera eller på annat sätt göra långsiktiga ekonomiska beräkningar i framtiden. 

Förslaget som lämnade över till sammanträdet hos kommunstyrelsen innebär två nya modeller som ska införas i kommunen. Dels en ny modell för LSS-verksamheten och dels en ny modell för hälso- och sjukvårdsverksamhet. Därutöver justeras nuvarande modell genom att standardkostnaden framräknat av statistiska centralbyrån. Modellerna för äldreomsorgen föreslås inte justeras. 

Gert Jonsson (M);
– Grunden är tagen medan S vill avvakta svar från socialnämnden. 

Thomas Axelsson (KD);
– När vi satt med budgeten förra gången behövde vi göra socialnämndens budget gånger två. Det blir en bra lösning och det är ju en budget. Vi har eftersträvat detta och jag tror att det blir bra. 

Kenth Williamsson (S) som tillsammans med sina partikamrater röstade nej när kommunstyrelsens gick till votering.
– Det ska säkra kvalitétsnivå. Vi är positiva till heltäckande resursfördelningsmodell men vi tycker att socialnämnden såklart ska yttra sig över detta innan vi i kommunstyrelsen tar beslut i frågan. 

Röstade nej till förslaget gjorde samtliga inom S-gruppen, MP avstod att rösta medan samtliga övriga partier i kommunstyrelsen (M, KD, C, L, SD) röstade ja. 

I handlingarna ses att inom LSS finns inom ramen för standardkostnaden för olika insatser och en genomsnittlig kostnad per insats framräknade av statistiska centralbyrån. I dessa insatser finns bland andra personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse och tillsyn, barn i bostad med särskild service, barn i familjehem, vuxna i bostad med särskild service och daglig verksamhet. 

Kriterierna för resursfördelningsmodeller har tagits fram av ekonomichefen som nämner, i sin rapport till politikerna; Opåverkbarhet, verksamhetskostnader, stabilitet och tillförlitlig dataförsörjning. Resursfördelningsmodellerna är som tidigare äldreomsorg (där särskilda äldreboende finns med, äldreomsorg övrigt (där modellen anger antalet invånare 80 år och äldre för att prognositera efterfrågan), individ- och familjeomsorg samt de nya modellerna LSS samt hälso- och sjukvård. 

I de olika modellerna har ekonomichefen tagit fram en volymberäkning som kan vara baserat på antalet invånare eller prognos på antalet invånare framöver, standardkostnad och ersättningsbelopp. 

– Vi har bara en kaka, som ska delas utifrån en demokratisk process, menar ekonomichefen när presentationen gjordes till politikerna.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *