Nyheter

Yggen: Avser att utreda förorenade områden

Nyheter Planprogrammet för det eventuellt nya bostadsområdet Yggen i Vaggeryd finns med på kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen. Tidigare i arbetsutskottet lämnades få förslag till förändring men det finns en del i samrådet som politikerna behöver diskutera vidare. Miljöfarliga verksamheter som grannar, framkomlighet för utryckningsfordon och påverkan på vattenkvaliteten i Hjortsjön. 

Nytt bostadsområde planeras i norra delen av Vaggeryd. Yggen.

Planprogrammet för Yggen börjar ta form där syftet är att undersöka möjligheterna till nya bostäder, förskola och skola i norra delen av Vaggeryd. Planprogrammet kommer att ligga till grund för en eventuell detaljplan. Samrådshandlingarna inkom under sommaren efter förlängd svarstid. Myndigheter, nämnder, företag, organisationer och privatpersoner har svarat i samrådet. Samrådshandlingarna är en gedigen handling på 27 sidor som kommunstyrelsen på onsdag kommer att ta ett beslut om. 

I arbetsutskottet lämnades följande synpunkter: 

– Vi är för programmet, men det är ett förtydligande vi ska göra. I november fick vi ärendet och har gjort en del justeringar i förslaget där har vi plockat bort den översta villaraden mot lantbruket. En annan åtgärd är att vi ska peka ut att man ska bygga vård- och omsorgsboende. Vägen till lantbruket är också förstärkt. Som jag uppfattar det är vi överens i arbetsutskottet. Jag betonera att det här är viktigt att få fram ett planprogram. Vi ser utvecklingen och vi måste ligga i fas. Jag tycker att det här är angeläget att få planprogrammet på plats. För vår kommuns utveckling är det här viktigt. Ulf Abrahamsson (C) hade inte läst in sig riktigt, så jag hoppas att vi kan landa i beslut under kommunstyrelsen. Det är ett givande och tagande och alla kan inte få exakt vad man vill i skrivningarna, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). 

Inför onsdagens beslut i kommunstyrelsen finns följande synpunkter att ta hänsyn till som inkommit under samrådet och det är inte enbart lovord inför det nya eventuella bostadsområdet i Vaggeryd. 

Länsstyrelsens synpunkter i samrådshandling: 

* Riktlinjer för buller. Kommunens kommentar: Avser att utreda bullerfrågan i samband med efterföljande detaljplaner. 

* Risk för olyckor och farligt gods nära järnvägen. Kommunens kommentar: Inga bostäder föreslås inom 150 meter från järnvägsspår. 

* Fyra miljöfarliga verksamheter i närområdet samt störningar i form av lukt, buller men även risker kopplade till dessa. Kommunens kommentar: Avser att utreda risker och störningar med anledning av närbelägna tillståndspliktig verksamheter i samband med efterföljande detaljplaner. 

* Förenade områden bör utredas. Kommunens kommentar: Avser att utreda förekomst av föroreningar i mark och i Yggesjöns bottensediment. 

* Det kan finnas boplatser från stenåldern och framåt. Kommunens kommentar: Noteras. 

* Exploatering kan medföra påverkan på Hjortsjöns vattenkvalité och hanteringen av eventuella skyfall samt dagvatten är viktiga att beakta i tidigt skede. Kommunens kommentar: Planprogrammet beaktar frågan om vattenkvalitet, dagvattenhantering och skyfallsrisker på ett tillräckligt ingående sätt. 

* Ställer sig tveksamma till den översiktliga samhällsekonomiska beräkningen som konstaterar att utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv kan en ombyggnation till planskild korsning inte motiveras utifrån investeringskostnad och framtida trafikmängd. Utredningen anger att investeringskostnaden är okänd på grund av att platsens förutsättningar inte är kända, ändå konstateras det vara mycket olönsamt samhällsekonomiskt med ett nettonuvärde på minus 52 miljoner kronor. Kommunen bör redovisa vilket underlag som ligger till grund för dessa bedömningar, likaså framkomlighet för utryckningsfordon som behöver beaktas. 

Trafikverkets synpunkter i samrådshandling: 

Ytterligare behov av framkomlighet för utryckningsfordon när järnvägsbommarna är fällda och vilka insatstider som är rimliga under tider på dygnet med många passerande tåg. Bör utreda förutsättningarna för en framtida planskildhet för fordonstrafik. Järnvägstrafiken kommer sannolikt att öka betydligt efter 2033 när nya sträckan Byarum-Tenhult är färdig. Kommunens kommentar: Det finns goda förutsättningar för hållbart resande. Trafikutredning som utgör underlag till planprogrammet förtydligar vilket underlag som ligger till grund för bedömningen om planskild korsning mellan Hokvägen och järnvägen. Kommunen avser att utreda förutsättningarna för en framtida planskildhet inom ramen för arbetet med ny översiktsplan. 

Jönköpings länstrafiks synpunkter i samrådshandling: 

Positiva kommentarer gällande planprogrammet där man ser att det gynnar det kollektiva resandet. 

Vad säger kommunala nämnderna som svarat på samrådet? Fortsättning följer.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *