Nyheter

Yggen: Bostadsområdet påverkar oss negativt

Nyheter Fyra inlämnade synpunkter från privatpersoner gällande planprogrammet om Yggen har inkommit. En av de ”privatpersonerna” är ett av kommunens största lantbruksföretag. Enligt kommentarerna som lämnats av kommunen i samrådet lyssnar inte kommunen på privatpersonerna eller på de kommunala nämndernas synpunkter. 

Arkivfoto: I juni bjöd LRF och paret Willman, som driver Gärahovs Gård, in politiska partierna för information

I ett mycket utförligt yttrande har lantbrukarna på Gärahovs Gård lämnat in ett yttrande till samrådshandlingarna till planprogrammet för Yggen. Paret Willman, som driver företaget, bjöd tillsammans med LRF in partierna för dialog under sommaren, vilket torde ha gett fler inkomna yttrande från partigrupperna till samrådet. 

Det märkbara är att i handlingarna står paret Willman, som är en av kommunens större lantbruksföretag, som ”privatpersoner”. Övriga, som Vaggeryds Svarv och Industriservice, tituleras som företag i samrådet. 

Paret Willman driver mjölkproduktion på gården i Gärahov och verksamheten består i dag av 125 kor och lika många rekryteringsdjur, sammantaget 250 djur. Den dagliga verksamheten sysselsätter tre personer och omsätter 6 miljoner kronor. För foderförsörjningen brukar företaget 160 hektar åker: 80 hektar finns på den egna fastigheten och resterande arrenderas i närområdet. Stora investeringar har gjorts på gården för att skapa en modern mjölkgård för framtiden. 2018 byggdes nytt stall för mjölkkorna, 2019 kompletterades stallet med ytterligare en mjölkrobot för att utöka besättningen och 2020 byggdes det gamla mjölkstallet om till kalvstall, förra året byggdes spannmålslager och halmlada. Totalt har det investerats 13 miljoner kronor i byggnader och utrustning. 

– De förslag som kommunen nu har presenterats kommer på flera sätt påverka oss och vår verksamhet på ett negativt sätt. Den största luktpåverkan blir vid gödselspridning på åkermarken. Vår gödsel är en viktig del i gårdens kretslopp för att kunna näringsförsörja grödorna och skörda ett näringsriktigt foder. Gödselspridning sker vanligen under sex perioder under året: mars, april, juni, juli, oktober och november. Ett stort lantbruk medför buller i omgivningen. Ljudet består av råmande kor, ljud från transporter med lastbilar och traktorer, foderlossning från bulkbil samt fältarbete med traktorer. Ljud förekommer under dygnets alla timmar. Mjölkhämtning och foderleveranser kan ske dagtid såväl som nattetid, skriver lantbruksföretaget i sitt yttrande till kommunen. 

Kommunens tjänstepersoner har kommenterat lantbruksföretagets yttrande med att det finns inget lagstöd i hur nära djurhållning ny bebyggelse får uppföras och att skyddsavståndet ska bedömningen göras i varje enskilt fall utifrån verksamhetens art och omfattning. Planprogrammet har anpassats till angränsande jordbruksverksamhet och platsens lokala förhållanden genom bostadsbebyggelsen ligger rätt avseende vindriktningen. Planförslaget justeras så att byggnaderna längs huvudgatan genom området får något större förträdgårdar mot gatan för att minska störningar från transporter genom området samt att befintlig grusväg österut mot Hokvägen kan användas som tillfartsväg till jordbruksfastigheten. 

Axel Willman på Gärahovs Gård: 

– Jag tycker att det kommit in yttrande som är bra. Miljö- och byggnämnden och tekniska nämndens synpunkter är inte med i tjänsteskrivelsen till politikerna. Undrar varför man begär in yttrande om man inte avser att använda dessa? Varför ger man ut ett samråd om förslaget ändock är det samma som tidigare förslag?

– Gällande vägen österut använder jag den såklart när jag ska ”åt det hållet”, men om jag exempelvis ska till mina åkrar som jag arrenderar i Kvarnaberg gör den här extrarundan att resan blir några kilometer längre om jag ska åka österut när jag egentligen ska västerut. 

I tjänstepersonernas skrivning står skrivet att kommunen bedömer att planen för Yggen inte medför betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Kommunen bedömer inte att ett elljusspår vid sjöarna påverkar gårdens djur negativt. 

Axel Willman kommenterar:

– Vår betesmark går ner till Gärahovsgölen. Jag önskar inget elljusspår genom betesmarken. Enligt förslaget som ligger nu finns nu är det också planerat kolonilotter på åkermarken. Kommunen har en policy som gäller att arrendeavtal förlängs med bara ett år i taget. Vi som lantbrukare behöver långsiktighet då jag planerar kalkning i området. 

Arkivfoto: Gärahovs Gård

Privatperson, som anges som nummer 2 i samrådshandlingarna, protesterar mot Yggenprojektet där yttrande till kommunen gäller angående att genom byggnation så begränsar man utvecklingen av lantbruksföretaget men även förstöra närmiljön markant. 

Privatperson, som anges som nummer 3 i samrådshandlingarna, lämnar synpunkt på att om byggnationen görs kommer ett område förstöras som har anor från 1600-talet när munkarna från Byarum började bruka marken kring Gärahovs Gård. Privatpersonen tycker att kommunen ska bevara landsbygden inte bygga sönder den. 

Privatperson, som anges som nummer 4 i samrådshandlingarna, tycker att det planerade bostadsområdet påverkar satsningen av jordbruksverksamheten på gården vid Gärahov negativt, att det finns för mycket felaktigheter i konsultens utredning och att Yggen inte är ett attraktivt bostadsområde.

Tjänstepersonerna på kommunen har kommenterat i samrådshandlingarna att kommunen bedömer att utbyggnad enligt planprogrammet ger en sammantaget god bebyggd miljö och utgör en bra utveckling av Vaggeryds tätort. 

Fotnot; I kommunstyrelsens underlag för beslut finns bara synpunkter gällande att översta raden för sex villatomter plockas bort för att utöka barriären, att det ska finns möjlighet för ett vård- och omsorgsboende i planprogrammet, förtydliga att inga åtgärder inom naturmark på den östra sidan av gölarna ska finnas med i planprogrammet, lägga till i text att kommunen ska utreda sitt ansvar i att stärka vägen mellan jordbruksfastighet och Hokvägen. Imorgon, onsdag, tar kommunstyrelsen beslut om att godkänna samrådsredogörelsen och beslut om att godkänna planprogrammet för fortsatt utveckling i Vaggeryd. 

Taggar

Dela


14 reaktioner på Yggen: Bostadsområdet påverkar oss negativt

Kan man inte göra en rockad mellan delar av friluftsgården och Yggen? Bygg massor med hus och annat på friluftsgården mot södra park och anlägg motionsspår i och runt Yggen och Gärahov om möjligt! Närhet till IP blir det också?
Funderar AnPe

Bra förslag! Annars efter dammgatan, på södra park så har kommunen ett väldigt bra område att förtäta med ytterligare hus.
Vaggeryds gård äger också kommunen bra mark som ligger centralt och som passar ypperligt för småhustomter.

Det är precis det området jag menar, själva Friluftsgården och Höga Bränna skall bevaras. Men från Dammgatan och bort mot vattentornet och Nestor finns det gott om plats för höghus och annat smått och gott!

Satsa på Byarum istället. Yggen är ju Vaggeryds baksida. För mycket skit där med soptipp, industrier och Gärahovs gård.

Peder…det där mantrat har man ju manglat fram över kommunal mark i över ett årtionde nu. Är det något som Vaggeryd behöver så är det möjligtvis skolor, större vårdcentral och en simhall med verksamhet som är anpassad för det antal individer som nu stolt kan kalla sig Vaggerydsbo. Det är ett löfte som verkar svårare att hålla år efter år.

Vad gäller industri och jordbruksfastigheter så ligger de där de ligger och går före alla bostadsbyggen alla dagar i veckan. Tänker sticka ut hakan och säga att jag tycker det är idiotiskt att deras vara och deras anspråk på sin egen mark skulle vara hotat för att du eller någon annan söker ett ställe att bygga bostäder på. Bostäder som likväl kan byggas i en annan del av samma fina kommun.

Det är väldigt viktigt. Att värna om lantbruken. Med tanke på att vi är långt ifrån själv försörjande vad gäller livsmedel här i landet.
Så har vi ju stanken ifrån avfallsanläggningen. Det var inte så väldigt länge sedan en av landets största bränder på avfallsanläggning ar rasade här. Det var ju tur att det inte var en massa bostäder där då. Så tänk efter före.

Ett bostadsområde intryckt med industrifastigheter åt alla håll utom ett, där ett satsande familjeägt lantbruksföretag (med god anknytning till bygden) istället huserar. Nej tack!
Satsa på boende i de andra orterna i stället. Hok, Byarum, Bondstorp, Klevshult, Skillingaryd med flera.

Vi ska värna om alla i kommunen. Även det som fanns innan grävskopan sitter i marken….

Hej alla här 🤸‍♂️ vi tänker på hur Malmö växer och så hemskt och trist vi tycker det blev 😞 som ni förstår kommer vi från Malmö. Kan bara säga tänk till många gånger innan ni bygger fördärva inte denna underbara natur 💗

Det här är ett jätteviktigt område för utvecklingen av Vaggeryds tätort. Klart att inte alla synpunkter kan infrias, det viktiga är att det kan skapas nya möjligheter för bra bostäder och skola. Dessutom är läget bra, nära centrum och stationen och nära IP.
Håller tummarna för att förslaget godkänns.

Hur blir det med Östra Strand, var väl en arkitekttävling om det om jag minns rätt. När kan det området bebyggas?

Tycker att det är positivt att kommunen satsar i detta område. Sen kan man tycka vad man vill men Yggen är fint område som kommer att gynna tillväxt i kommunen och nära till centrum och motorvägen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *