Nyheter

Yggen: Partigrupp förordar annat område

Nyheter Partigrupperna, enbart fem till antalet, tyckte till gällande i samrådshandlingar inför planprogrammet Yggen i Vaggeryd. Miljö- och avfallsfunderingar, gamla skjutbanan, inkränkande på jordbruksverksamhet, parkering i källarplan och att tung transport inte kan färdas genom ett bostadsområde. Ett parti tycker det finns annan huvudinriktning än Yggen och grannföretagen säger nej till planprogrammet

Miljöpartiet tycker till om Yggen

Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har lämnat synpunkter på samrådshandlingarna inför planerat beslut om Yggens planprogram. 

Liberalernas synpunkt i samrådshandling: 

– Vi anser att platsen är geografiskt lämplig dock inte i den utsträckningen som föreslås. Det finns flera orsaker till det. Och den främsta är att man inkräktar alldeles för mycket på skyddet av befintlig jordbruksverksamhet och dess möjlighet till expansion. Vi anser att skyddsavståndet upp till 500 meter vore lämpligt och att detta mäts från Gärahovs Gårds fastighetsgräns och inte från bostadshus. Om hänsyn tas till strandskydd, vägar, verksamheter så har vi inget emot byggnation på den kvarvarande delen. Vi ser gärna att en skola och förskola prioriteras i så fall, menar kommunens Liberaler i sitt uttalande. 

Sverigedemokraternas synpunkt i samrådshandling: 

En djupodlad undersökning av eventuella miljöprogram som kan tänkas finnas inom området sker innan mer kostnader läggs på att utföra en detaljplan för området. 

* Lakvatten från hanteringen har sedan 60-talet sipprat ut till Gärahovsgölen och Yggen och vidare till Linnarebäcken. Den avfallshanteringen som finns ligger på en göl/sjö som fylls igen med som kan bedöms som ”osäkra” massor. Den gamla deponin är fortfarande inte godkänd av Länsstyrelsen. 

* När det gäller industrier väster och söder om tänkt område, finns ett flertal industrier i Länsstyrelsens undersökning gällande gul- och rödmarkerade med risk för förekomst av TRI och andra klorerande lösningsmedel. 

* När det gäller bilskroten som härrör sig till den tid då uppställda fordon inte behövde vara tömda på vätskor och batterier, eller stå på hårdgjord yta. Även efter nedläggningen har skrotbilar stått uppställda på olika platser öster om sjöarna. I norr finns aktiv djurhållning och denna verksamhet behöver daglig lastbilstrafik genom området. Det är viktigt att vi inte försvårar deras framtida utveckling genom att bygga för nära. 

* Den gamla skjutbanan, som är osanerad på metalliskt bly, som inte är uppföljd med utsläppsmätning. 

Socialdemokraternas synpunkt till samrådshandling: 

Vi anser att det är stor vikt att ta tillvara de stigar som finns i området och utnyttja topografin som ger liv till naturen. 

* Det är naturligtvis viktigt att man genomför nödvändiga undersökningar av markföroreningar. 

* När det gäller bullerskyddsåtgärder kan man överväga att flytta in bebyggelsen från Hokvägen och anordna någon forma v bullervall och spara en trädskärm mot vägen. Byggnaderna bör byggas med åtgärder som dämpar buller även på altaner och balkonger som troligtvis kommer att vändas mot sydväst. Skyddsavståndet till Gärahovs Gård och dess djurhållning ska respekteras. Vi föreslår att ett naturområde med befintlig vegetation spray och inte tas med i bostadsbyggnation. Den västra inägan bör kunna användas för odlingslotter och bete, och vi delar inte förslagets intentioner. Vi ser positivt på förslaget gällande avstånd från återvinningscentralen. En skogsskärm ska också bevars mot verksamheten i väster. 

* Utgångspunkten med trädgårdsstad tycker vi är bra. Karaktären på området känns bra avseende fördelning av olika hustyper. Vi noterar särskilt de olika typer av kedjehus och radhus. Vi föreslår att den norra delen av villatomter, 15 till antalet, tas bort till förmån för den tidigare nämnda naturmarken och den västra delen radhus omvandlas till villatomter. Entrén till området, alltså närmast Hokvägen, kan vi tänka oss högre än fyra våningar. Förskola och skola ska ingå i den första etappen som föreslås. Det ska finnas olika kategoriboende, såsom äldre-, grupp- och trygghetsboende.

* När det gäller trafikplaneringen bör en gång- och cykelväg skapas från nordvästra delen till Torsboområdet. En ny väg behöver skapas för Gärahovs Gårds behov, väster om den gamla deponin med anslutning till Hokvägen. De angivna parkeringsförslagen är bra men vi vill gärna att man bygger med parkeringsgarage i källarplan under flerbostadshusen.  

Arkivbild från i somras. Gärahovs Gård och LRF bjöd in politikerna för information. Här sitter bland annat Ulf Abrahamsson (C) som vid kommunstyrelsens arbetsutskott inte bestämt sig i frågan. I samrådet finns att partiet tycker att mellan Byarum och Vaggeryd borde vara ett bättre alternativ för bostadsområde.

Centerpartiet lämnar synpunkter i samrådshandling:

– Vår huvudinriktning gällande befolkningsökningen i Vaggeryd är att först prioritera bostadsbyggnation norrut och Östra Strand, väster om Byarumsvägen, väg 846, hela sträckan är i högsta grad lämpligt för bostadsbyggande i olika former. Vi kan också tänka oss ett förskole- och skolverksamhet norr om vattenverket, skriver (C) i sitt yttrande där det också står angivit att Yggenområdet ses delvis som användbart för skolverksamhet och bostäder, men nedan kommer några synpunkter.

* Jordbruksmarken och dess verksamhet kan inte betraktas som ”mindre del”. Den har en avgörande betydelse för hela området. En rejäl buffertzon bör inrättas mellan jordbruksmark och närmaste bostad.

* Den övre ”sjön”, Gärahovsgölen, ligger inklämd mellan jordbruksmark och återvinningscentral, och bör hållas helt utanför planområdet. Östra kanten bör gå cirka mitt i Yggen i nordsydlig riktning. Östra sidan industri- och återvinningsområde bör ej påverkas. Vid återvinningscentralen, med eventuell luktproblem, bör finnas ett rejält skyddsavstånd från bostadsbyggnader.

* Transporter till och från Gärahovs Gård bör gå via en nyanländ väg med anslutning mot väg 799 alternativt mot Krokvägen. Dagliga tunga transporter skall inte planeras genom ett bostadsområdet.

Övrigt hänvisar (C) till att med ”full kraft” ska läggas på att förvärva och planera för bostäder och skolverksamhet mellan Vaggeryd och Byarum.

Miljöpartiet lämnar följande synpunkt i samrådshandling:

– Vi anser att planprogrammet inte tagit tillräcklig hänsyn till jordbruksverksamheterna vid Gärahovs Gård och den påverkan den planerade bostadsbebyggelsen kommer att få för verksamheten. Bostadsområden kan påverka jordbruksfastigheter mycket negativt och enligt uppgift har verksamheter fått läggas ned på grund av klagomål från närboende. I detta fall rör det sig om ett stort jordbruk med flera hundra djurenheter och arrenderad mark på ett flertal ställen. Skyddsavståndet mellan planerade bostäder och det storskaliga jordbruket måste ökas avsevärt så att komplikationer mellan de boende och verksamheten kan undvikas. I en beräkning från skyddsavståndet bör även de yttre kanterna av betesmarken räknas och inte enbart avståndet mellan brukningcentrum och bostadstomt.

– Transporterna till och från ett sådant stort jordbruk är omfattande med lastbilar, traktorer, bilar och så vidare. Under odlingssäsong kommer gödselspill att skita ner villagatorna, mjölkbilen kommer regelbundet liksom stora fodertransporter. Vi anser därför att jordbruksverksamheten ska ha en tillfartsväg som inte går genom de planerade bostadsområdena.

Företag säger nej och Naturskyddsföreningen önskar bevara skogen i den mån det går för att bidraga till fin och naturlig miljö

Samråd från företag, där bland andra Skanov som har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet uttrycker sig att man önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttningar och menar att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Vaggeryds Energi tycker att området är lämpligt för fjärrvärme då det ligger nära fjärrvärmenätet. Fyra nya nätstationer uppskattas behövas inom området. 

Vattenfall har inget att kommentera. 

Industriservice och Vaggeryds Svarv, har fått remissen på planprogrammet och båda företagen motsätter sig helt och fullt planprogrammet då man anser inte att området är lämpligt att bygga bostäder och skola i ett redan befintligt industriområde. ”Vår verksamhet kan upplevas som störande för framtida boende och det är inte rimligt att förutsättningarna förändras då vi varit verksamma på samma plats i 35 år” och ”Det borde finnas annan mark i tätorten att bygga på och inte i ett industriområde” är två av synpunkterna som företagen lämnat till kommunen. 

LRF är väl införstådda med behovet och nödvändigheten av att planera för framtida bostäder och att kommunen från tid till annan behöver utse nya områden för bebyggelse i sin samhällsplanering. Kommunen ska med anledning av grönstrukturplanen värna om sina lokalt producerande bönder och det är troligt att inom en 15-årsperiod har dagens 125 mjölkkor fördubblats på gården och därmed ett totalt djurantal på närmare 500 djur. Det borde vara uppenbart att boende på en fastighet som gränsar till ett aktivt lantbruk får tåla störningar från jordbruksverksamheten i närområdet. Tyvärr är detta inte den vardag som lantbrukare verkar inom, utan de drabbas alltför ofta av att närboende har synpunkter på deras verksamhet. Det finns alltför många exempel på där klagomål har lett till att kommun och Länsstyrelse har satt restriktioner kring tidpunkten för maskinkörning eller krav på buffertzon vid gödselspridning. Förslaget som lämnats har inte heller förstått det moderna lantbrukets transportbehov då framfartsvägen till gården går genom den tänkta byggnationen, förbi skola, förskola och bostäder. 

Naturskyddsföreningens synpunkt i samrådshandling: 

– Runt sjöarna finns myr och mossmark som är känsliga för påverkan och bör kunna behållas i sin ursprungliga omfattning. Dagvattnet från området måste kunna nå Hjortsjön. Närhet till industrier i två väderstreck, avfallsanläggning och deponi och ej aktiva verksamheter fodrar att man tänker till ordentligt för att minimera störningar. Ett aktivt levande lantbruk norr om området är ju något som verkligen kan bidra till ett bra boende och som på ett fint sätt kan visa vd det vi har på matbordet kommer i från. Delar av skogen bör kunna sparas. 

Fotnot; I kommunstyrelsens underlag för beslut finns bara synpunkter gällande att översta raden för sex villatomter plockas bort för att utöka barriären, att det ska finns möjlighet för ett vård- och omsorgsboende i planprogrammet, förtydliga att inga åtgärder inom naturmark på den östra sidan av gölarna ska finnas med i planprogrammet, lägga till i text att kommunen ska utreda sitt ansvar i att stärka vägen mellan jordbruksfastighet och Hokvägen. Imorgon, onsdag, tar kommunstyrelsen beslut om att godkänna samrådsredogörelsen och beslut om att godkänna planprogrammet för fortsatt utveckling i Vaggeryd.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *