Nyheter

Ej godkänd att hantera avfall – får vite

Nyheter Företaget Smålands Metall och återvinning som finns verksam i Hagshult fanns i blickfånget under senaste miljö- och byggnämndens sammanträde. Företaget, som inte har tillstånd att starta verksamhet döms nu till vite och ärendet är överlämnat till mark- och miljödomstolen i Växjö

Arkivbild

Återvinningsföretaget har ett tidigare beslut, som är 11 år gammalt, där de godkänns att hantera avfall som skrot- och trä. I anmälan då angavs att inget material såsom brännbart eller osorterat avfall skulle hanteras. 

Men vid inspektion 2016 noterades även att plast- och annat brännbart avfall fanns inom verksamheten och detta var inte anmält till kommunens miljö- och byggnämnd. 

2017 inkom en anmälan om ny miljöfarlig verksamhet där ytterligare avfall, förutom skrot- och trä, skulle hanteras inom verksamheten och det skulle handla om max 10 000 ton per år. Innan beslut kunde fattas besöktes då anläggningen av miljö- och byggförvaltningen där det gjordes en lista med en rad åtgärder som företaget krävdes på innan beslut kunde fattas. Företaget informerades då också om att så snart nämnden tagit beslut i ärendet kunde verksamheten påbörjas. 

Vid flera tillfällen efter besöket 2017 inkommer verksamheten med ytterligare information som tillägg till ansökan, bland annat att de ska ta emot uttjänta maskiner för skrotning, asfaltera planen och bygga olika fack för de olika materialet de skulle ta emot samt bygga ett saneringsutrymme bland annat.

2019 besökte förvaltningen verksamheten igen och då har densamma redan startat. Ett förbud förenat med vite beslutades i miljö- och byggnämnden då den anmälda verksamheten inte kan starta förrän man redovisat tillräckliga uppgifter som visade verksamhetens art, omfattning och miljöeffekter. 

Miljö- och byggnämnden krävde då in kompletteringar vid ett flertal tillfällen men anmälan blev aldrig komplett. Trots detta pågick verksamheten i Hagshult vilket föranledde nämnden att besluta om förbud för tre år sedan. 

I juni 2021 kontaktar en Hagshultsbo kommunen och säger att verksamheten har växt och består nu av blandat avfall, plast och ”annan bråte”. Grannarna säger att man inte står ut längre och är rädda för brandrisken och kommunen upprättar ett klagomålsärende. 

Underrättelse från polisen inkommer några dagar efter klagomålsärendet i juni att överträdelsen av både tillåten lagrad mängd avfall samt lagringstid och att det är ett potentiellt miljöbrott. 

I juli 2021 gör miljö- och byggförvaltningen en ny inspektion i Hagshult och där ses bland annat både plast-, bygg och rivningsavfall vilket verksamheten inte får hantera. 

I februari 2022 lämnar Länsstyrelsen information till nämnden att en ansökan om att anlägga en solcellspark över större delen av fastigheten, inkommit. Två månader senare meddelar Länsstyrelsen beslutet till företaget att man först måste ha samråd och få ett godkännande från kommunala nämnden innan ett positivt besked gällande anläggning av solcellspark kan göras. Detta görs med hänvisning till att det finns en pågående miljöfarlig verksamhet på fastigheten samt att det tidigare legat en minkfarm i området. Risken för förorenad mark anses vara hög, trots att ingen utredning gjorts. 

I oktober 2022 kontaktar företaget miljö- och byggnämnden där man önskar att ändra verksamhetens omfattning och nu främst lagra metall men även trumla metall. Nämnden meddelar företaget att detta ska skickas in med en anmälan där eventuella nya klassningskoder som kan vara aktuellt, innan verksamheten får starta. Kompletteringar har inte inkommit. 

Den 17 april i år utbröt en brand i en hjullastare på området och när miljöinspektör och förvaltningschef besöker området efter branden noteras stora mängder avfall av de kategorierna som företaget inte får hantera. 

Vid senaste sammanträdet i miljö- och byggnämnden beslutades det gällande flera överträdelse och en ansökan om utdömt vite på 80 000 kronor gjordes till mark- och miljödomstolen i Växjö. Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken och miljöprövningsförordningen. Förbudet som är förenat med löpande vite om 80 000 kronor började gälla redan 19 maj 2020 och överträdelsen som ansökan om utdömande av vite grundar sig på noterades i april i år när inspektionen efter branden i hjullastaren gjordes.

Fotnot: Enligt företagets hemsida finns information att man jobbar aktivt mot en bättre värld och satsar på förnybar energikälla såsom en egen solcellspark och att man arbetar mot globala målet nummer 13 gällande klimatförändringar. Företaget delfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet. 

Fotnot: Klimatklivet är ett investeringsstöd som möjliggör satsningar på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer runtom i Sverige.

Taggar

Dela


Läs mer

Överträdelse av förbud och vite dras tillbaka: Jurist kopplas in

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *