Nyheter

Förslaget: Nej till gång- och cykelväg mellan skola och kyrka

Nyheter Anna-Maria Toftgård (C) lämnade in en motion i januari om en gång- och cykelväg mellan Tofthagaskolan/badplatsen till kyrkan i Tofteryd. Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår avslag

I oktober påbörjades cykelvägen mellan Skillingaryd och Tallnäs

Barnens säkerhet i fokus gjorde att Tofterydsbon Toftgård (C) lämnade in en motion till kommunfullmäktige. Cykelvägen mellan Skillingaryd och Linneryds badplats/Tofthagaskolan är påbörjad och i det ursprungliga fullmäktigebeslutet innefattade även byggnation fram till Tofteryds kyrka. I motionen finns att läsa att trafikintensiteten ökat väsentligt och det innebär en stor trafikfara för både gående och cyklister samt att det i kommunens GC-plan från 2020 även finns angivet att cykelvägen till kyrkan ska vara prioritet ett och benämns som byggnation närmaste åren. 

”Allians för balans” föreslog därför att budgetberedningen avsätter pengar för byggnation under nästa år och att tekniska nämnden projekterar sträckan snarast och vid behov löser in mark hos markägare så att gång- och cykelvägen mellan kyrkan och badet kan genomföras under 2024. 

Vid tekniska nämndens arbetsutskott anges att föreslagen utbyggnad inte ryms inom angiven tidsram i den kommunala investeringsprioriteringen och att det är ett statligt trafiksäkerhetsansvar. Utmed statlig väg är det krav på en vägplan som Trafikverket genomför på kommunens bekostnad innan en gång- och cykelväg kan byggas och nuvarande byggnation är ett kommunalt finansierat initiativ med ett frivilligt kommunalt väghållningsansvar utmed den statliga vägen. 

Toftgårds partikollega Olof Sjöholm, som är vice ordförande i tekniska nämnden, föreslår bifall till motionen medan resterande, S och M, i arbetsutskottet yrkade avslag. Arbetsutskottets förslag blev därmed avslag och Sjöholm (C) reserverade sig mot beslutet. 

Nästa anhalt för motionen är tekniska nämndens sammanträde och barn- och utbildningsnämnden har också fått motionen på remiss innan kommunfullmäktige beslutar i motionsfrågan om att cykelvägen mellan badet och kyrkan ska byggas under nästa år. 

Taggar

Dela


Läs mer

Nej till cykelväg mellan skola och kyrka i Tofteryd

2 reaktioner på Förslaget: Nej till gång- och cykelväg mellan skola och kyrka

Det beror väl på vilka partier som har majoritet? Förslaget som lagts fram visar väl vilka som prioriterar barnens säkerhet

Barnens säkerhet har ju ingen prioritet i den här kommunen. Det såg vi ju senast om skolskjutsarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *