Nyheter

Område utökas i ÖP enligt tidigare politiskt beslut

Nyheter Tidigare planbesked från politikerna angav att tilltänkt framtida verksamhetsmark i södra delen av Skillingaryd, Högabråten, skulle omfatta 20 hektar. När kommunens nya översiktsplan presenterades hade området minskat drastiskt. – Förstår inte att det här har blivit en sådan stor diskussionspunkt, menar kommunalrådet Jonsson (M)… 

Aktuellt område till höger, och söder, om länsväg 152

En exploatör lämnade in en ansökan om ett förhandsbesked på tre industrifastigheter, på privat mark, i oktober 2022. Miljö- och byggnämnden lämnade ett negativt besked då ansökan skulle prövas med en detaljplan. 

En planuppdragsansökan lämnades in till ledande politiker i början av 2023. Det aktuella området var då inte utpekat i varken gällande översiktsplan eller i samrådsförslag för ny översiktsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i april månad i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området där syftet är att möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde. Status i ärendet är just nu ”denna plan är i startskedet, inför samråd”.

Området i beslutat planbesked omfattade 20 hektar. När översiktsplanen presenterades omfattade området sex hektar. Under kommunfullmäktige gjordes en minoritetsåterremiss på lagda förslaget till kommunens nya översiktsplan. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags var diskussionerna kring ÖP, översiktsplanen, uppe och Gert Jonsson (M) berättar:
– Områdets storlek utökas i karta enligt beslutat positivt planbesked som vi gjorde i april förra året. Högabråtens område var ett av de tre punkterna som vi från majoriteten förtydligar i ett tilläggsyrkande inför kommande beslut i översiktsplanen på kommunfullmäktige senare i mars. 

Jan-Erik Aronsson (SD);
– Vet inte vad jag ska säga om hantering kring Högabråtens område i översiktsplanen. I översiktsplanen tog man bort mark som vi egentligen skulle planlägga och minskades ordentligt också. Nästan bedrägeri mot exploatören att göra så här. Det blir oproportionellt och man skickar fel signaler till exploatören. Hur har det här ärendet hanterats egentligen… Det går inte att överklaga en översiktsplan men har den inte tagits fram på rätt sätt så kan man göra det. Jag vill inte att vi ska hamna i någon rättslig process. 

Hur kommer det sig att Högabråtens planområde ändrats i handlingar under tidens gång? Gert Jonsson (M) ordförande; 

– Det är inte ändrat och i efterhand borde vi inte haft med kartmaterialet i översiktsplanen, förra översiktsplanarbete hade vi bara flygfoto som visar ett område, inga exakta kartor. Exakta kartor gör vi när vi är beredda att inleda en detaljplan. Det står tydligt att Högabråten kommer att detaljplaneläggas, men man missuppfattar varandra. Vi har andra områden i översiktsplanen på aktuell mark både i Byarum och Vaggeryd där det ser annorlunda ut än vad kartbilden visar. Viktigaste är att området är utpekat. Det är en demokratisk process att här kan det bli ett verksamhetsområde och översiktsplanen har inte exakta mått på de tilltänkta verksamhetsområden i kommunen. I översiktsplanen ska vi visa politisk beskrivning. Det har blivit en jättegrej av det här, vilket jag inte förstår, men vi har ett beslut om planbesked. 

I planbeskedet beslutades om 20 hektars verksamhetsmark och i översiktsplanen är samma område minskad till cirka 6 hektar i texten under rubriken ”ställningstagande”. Nu har tilläggsyrkande lämnats till översiktsplanen att ”områdets storlek utökas i karta i enlighet beslutat positivt planbesked kommunstyrelsens arbetsutskott 19 april 2023”.

Vid nästa kommunfullmäktige förväntas översiktsplanen klubbas igenom av ledande politiker.

Bild från beslutat planbesked och 20 hektar.

Text ur förslaget till översiktsplanen:
Tidshorisont medellång sikt: Högabråten

Ställningstagande: Utvecklingsområde på cirka 6 hektar för verksamheter, företagsområde söder om väg 152 i Skillingaryd. Området ligger nära stor kommunikationsled, Europaväg 4 och järnväg. Området består av naturmark, skog. Positivt planbesked finns (april 2023).

Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, topografi och klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas så att utvecklingen inte påverkar intilliggande riksintressen för väg och järnväg. Området gränsar till område med särskilt kvalitetsområde för friluftsliv, område med jordbruksmark, naturvärden och kulturmiljö. Angränsande verksamheter får på intet sätt påverka dessa natur-, kultur- eller landskapsvärden negativt. Riksintresse för kommunikation järnväg får inte påverkas negativt av verksamhetsutvecklingen. Väg 152 är utpekat som funktionellt prioriterat vägnät av Trafikverket. I det utpekade vägnätet är Trafikverket restriktiva till åtgärder som påverkar framkomligheten, tillgängligheten eller säkerheten negativt. Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt. Verksamhetsutvecklingen ska utformas med begränsningar så att inte riksintressena påverkas negativt. Större ansvar åligger den enskilde att kunna förebygga och vidta åtgärder mot olyckor. Detta inkluderar bland annat brandvattenkapacitet. Området ligger utanför elnätskoncession för Vaggeryds energi AB. Buller från väginfrastruktur och järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess.

Markägare: Kommunen är inte markägare.

Bild från översiktsplanen område 12 (Högabråten) där området är minskat och i teckenförklaringen står det "utvecklad och ändrad"

Taggar

Dela


Läs mer

Utredning kritisk till kommunens översiktsplan
Expert i planprocess träffade politiker

7 reaktioner på Område utökas i ÖP enligt tidigare politiskt beslut

Jag har som sakkunnig inom stadsplanering och exploatering bistått Skillingskog AB, Per-Erik Johansson, med yttrande över översiktsplanen. Har som princip att inte kommentera i forum som detta men det jag sett, hört och läst i det här ärendet gör att jag är beredd att avvika från den principen för ett ögonblick. Lägger absolut inga politiska värderingar i detta utan kommenterar helt och hållet utifrån mina dryga 20 års erfarenhet av arbete med kommunala detalj- och översiktsplaneprocesser i ett flertal kommuner runt om i landet.

När kommunen grundligt utrett förutsättningarna för en ansökan om planbesked enligt Plan- och bygglagen, fattat ett beslut som innebär att den är positiv till att inleda en detaljplaneprocess för att pröva ett ca 20 ha stort områdes lämplighet för en viss markanvändning, då ska ett pågående översiktsplanearbete självklart beakta det om inte någon ny kunskap framkommit som talar emot det tidigare beslutet. I det här fallet finns ingen sådan ny kunskap som förändrar förutsättningarna att inleda ett detaljplanearbete. Att säga att ”översiktsplanen har inte exakta mått på de tilltänkta verksamhetsområdena i kommunen” när planförfattaren tydligt hade skrivit 6 hektar blir ju bara dumt! Håller helt med om att detta inte borde vara en fråga att diskutera, felet borde bara medgivits och justerats direkt när det påtalades istället för att tjänstepersoner och politiker lägger värdefull tid och resurser på att argumentera. Det är naturligt att misstag görs i omfattande planarbeten och det är delvis därför som de allmänna remisskedena är så viktiga, information inhämtas och kommunen kompletterar och korrigerar materialet.

Ur ett demokratiskt perspektiv är det av lika stor vikt att det förslag förvaltningen lägger fram till politiken är korrekt som att inkomna yttrande från allmänheten behandlas på ett relevant sätt. Min poäng med detta är att i en process som bygger på Plan- och bygglagen och förvaltningsrättsliga principer finns ett långtgående ansvar att sätta sig in i frågor, beakta lagstiftning och inte verka utifrån egna övertygelser utan bevaka alla allmänna intressen. Planering av våra fysiska miljöer är visserligen en kommunal angelägenhet men utan god samverkan med invånare, markägare, föreningar och näringsliv så blir väldigt lite av det som kommunen planerar genomfört och därmed begränsar organisationen den egna kommunens förutsättningar till såväl bevarande som utveckling.

Vänligen

Oj, här var det tydliga besked från SD! Väntar fortfarande på lika tydliga besked om synen på att ge sig på en oskyldig förening, Frisksportklubben i samband med detta. Det hörs fortfarande inte ett pip från SD, KD, L och EMP kring detta. Er tystnad talar…
Frisksportklubben är en nära 90 år gammal förening som representerar alla generationer i kommunen och kan ses som en del av kulturarvet. Och om nu kulturarvet anses som viktigt och girigheten hotar, är det inte dags att stå upp för vad man tror på SD?

Kommunens sätt att hantera frågor enligt en helt egen tolkning av lagstiftningen i plan- och bygglagen blev precis dokumenterat i en förlikning i tingsrätten Jönköping.
I stället för 3 miljoner så kostar kommunens hantering av plan- och bygglagen nu oss skattebetalare 4 350 000 kronor.
Jag tar gärna saken det verkligen gäller vidare.
Det ordnar sig säkert med kulturarvet, bara en fråga om att plan- och bygglagen blir korrekt hanterad, precis som det nu blivit på Högabråten.

Verkar som om ”Värna Grönelund” har samma beröringsskräck för SD som C basunerar ut på riks, finns det ett samband?

Nu är det bara övriga felhanteringar i förhållande till tagna politiska beslut om planbesked kvar att rätta till då kan frid och ro lägga sig över positiv utveckling även i Skillingaryd.

Börja med att plocka bort ledning och handläggning som ljuger.

Hut går förr eller senare hem.
Helt onödig avsiktlig misshantering.
Oerhört mycket tid till spillo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *