Nyheter

Utredning kritisk till kommunens översiktsplan

Nyheter En ändrad markareal i en översiktsplan har skapat oenighet mellan kommunen och ett företag som vill etablera sig i Skillingaryd. Nu har en advokatfirma gjort en rättslig utredning där de menar att kommunen bör justera planen.

Foto: Henrik Skoglund

Företaget begärde ett planbesked av Vaggeryds kommun och tidigare i år fick man ett positivt besked om 20 hektar i södra delen av Skillingaryd hos en privat markägare. När sedan förslaget till en ny översiktsplan blev offentlig pekas bara sex hektar mark ut på den berörda marken. Advokatfirman som gjort den rättsliga utredningen är kritisk mot detta då de menar att översiktsplanen, trots att den inte är juridiskt bindande, har betydelse för vilka åtgärder som vidtas under planförfarandet.

Advokatfirman skriver i sin utredning att när ett planbesked står i strid med översiktsplanen ska ett utökat planförfarande tillämpas. Exempelvis måste då kommunen informera sakägare och myndigheter om förändringen samt vilka skäl som ligger till grund.

Hanna Grönlund är planarkitekt på Vaggeryds kommun. När vi ställer frågan till henne återkommer istället kanslichef Torbjörn Åkerblad med ett svar.
– Översiktsplanens mark- och vattenanvändningsområden är schematiska och inte exakt kartlagda. I arbetet med översiktsplanen bedömdes sex hektars verksamhetsmark lämpligt på den aktuella platsen utifrån avgränsning från befintlig väg, järnväg, E4:an, topografin i området samt framtida möjlighet till bostadsutveckling.

Men vad är motiveringen till att området minskats så drastiskt?
– Översiktsplanens avgränsningar för all mark som föreslås som utvecklad eller ändrad är schematiska. Områdenas exakta avgränsningar ska därför arbetas vidare med i detaljplaner för att sätta de juridiska rättigheterna. Områdena kan blir större, mindre eller utgå beroende på markägarens vilja och efter de utredningar som krävs för att säkerställa markens lämplighet enligt plan och bygglagen.

Så om jag förstår dig rätt så är 20 hektar fortfarande aktuellt när detaljplanen ska arbetas igenom?
– Ja precis, så är det. Det är de utredningar som görs i samband med planarbetet som ger svar gällande markens lämplighet och det är de 20 hektaren i planansökan vi utgår ifrån.

Den här utredningen rekommenderar ju er att justera översiktsplanen. Är det något ni kommer göra nu?
– Inkomna synpunkter och kommunens ställningstagande till synpunkterna sammanställs i ett särskilt utlåtande, vilket blir nästa steg i processen.

Taggar

Dela


Läs mer

Område utökas i ÖP enligt tidigare politiskt beslut

9 reaktioner på Utredning kritisk till kommunens översiktsplan

Per-Erik, helt otroligt, man undrar ju vad det är som driver dem och varför till exempel etableringar motarbetas.
Maktfullkomlighet tycks råda i Skillingehus.

Fredrik, det finns tre ytterligare rättsutredningar…
Förhoppningsvis hinner vi lämna in samtliga senast tisdag
Två av dem visar samma sak, planbesked och sedan extremt motarbetade i ÖP. Den tredje beskriver en trafikled som lades ut i samrådet centralt i min bergtäkt.
Din fråga är befogad och du kommer inte att få något svar.

Är det inte lite konstigt att Hanna själv inte kan svara?
Allt verkar skumt och en grundlig granskning av kommunens tjänstemän hade varit på sin plats.
Man undrar likt Per-Erik vad det är för olika agendor.

Varför arbetar vissa personer på Åkerblads avdelning med 6 hektar som skapar stora bekymmer för den som vill tillföra Skillingaryd 250 arbetstillfällen för tekniskt välutbildade och därmed sannolikt från dessa cirka 38 miljoner i skatteintäkter, årligen, när andra på på samma avdelning jobbat igenom frågan och ser att detta borde gå bra och 20 hektar.

Detta är en högst berättigad fråga och rimligen borde Åkerblad kunna svara på varför det finns dubbla agendor, eller?

Det var likadant när undergången i Vaggeryd byggdes och diskuterades. Då skulle det inte vara någon genomfartstrafik på Götaforsvägen till Svenarum, Tofteryd och helst ingen buss och lastbilstransport till berörda orter. Den skulle gå via vägen från Svenarum till Hokvägen via idrottsplatsen.

Jag kan se likheterna med hur vindkraftsfrågan hanteras. Är det samma folk som hanterar frågorna?

Underlaget inför planbeskedet och de gedigna uppgifter som förelades politikerna av kommunledningskontoret inför beslut och där planbeskedet beviljades i april -23 har således i Översiktsplanen presenterad i augusti-23 ansetts som så undermåligt av de som arbetar med Översiktsplanearbetet så att planbeskedets areal ska minskas med 70 procent?

Hur kan det bli så här när det är samma chef på samma våning?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *