Nyheter

Överklagade beslut – nu godkänns rivning

Nyheter I början av förra året inkom rivningsanmälan till kommunen där Fortifikationsverket önskade riva byggnaderna vid Stora Hässlehult 1:5, vilket då både nämnd och hembygdsförening motsatte sig.

Studstorp. Foto; Kjell Boberg

I slutet av mars förra året meddelande miljö- och byggnämnden att, med stöd av plan- och bygglagen, neka startbesked för rivning av byggnader inom den aktuella fastigheten. Anledningen var att dessa byggnader är värdefulla ur en historisk samt kulturhistorisk synpunkt.

Nämnden bedömde att byggnaderna avsiktligt förvanskats av Fortifikationsverket för att sedermera kunna riva fastigheterna. Dessa byggnader är i samhöriga med övriga bebyggelse i området och representerar olika tidsepoker i bygden var svaret från nämnden för ett år sedan.

Hembygdsföreningen i Tofteryd-Hagshult önskade handlingskraft och vill att kommunen tar ansvar för fastigheterna, artikeln finns att läsa här.

Kommunledningskontoret noterar att befintlig bebyggelse inte innefattas av något utpekat kulturvärde.

Kommunens beslut på avslag förra våren överklagades av Fortifikationsverket 29 april 2020. Ett år efter överklagan, 27 april 2021, upphävde Länsstyrelsens beslutet som kommunen fattade i slutet av mars 2020. Nu är ärendet tillbaka hos miljö- och byggnämnden för förnyad handläggning och i juni månad fanns ärendet med på sammanträdesbordet igen…

I handlingarna står beskrivit att anmälan avser rivning av byggnader inom fastigheten Stora Hässlehult 1:5. Fastorp Norregård och Studstorp omnämns i kommunens kulturhistoriska utredning och gårdarna som ska rivas är inom influensområdet för Skillingaryds skjutfält.

Fastorp och Studstorp är noterat som ett ”övrigt kulturminne”, det vill säga den lägre nivån som finns i kulturminnesvårdsprogrammet. Då dessa gårdar inte blev högre klassade så uppfördes heller inga områdesbestämmelser som skulle ha kunnat reglera om rivningslov hade krävts.

Fortifikationsverket meddelar att husgrunderna kommer att bevaras som ett bevis på att bebyggelsen bevaras samt att jordkällare, som finns på båda fastigheterna, kommer att bevaras om än att dörrarna gjuts igen.

Vid sammanträdet beslutade miljö- och byggnämnden att lämna startbesked för rivning av de aktuella byggnaderna i Fastorp och Studstorp.

Taggar

3 reaktioner på Överklagade beslut – nu godkänns rivning

Kan inte någon få plocka ner huset och uppföra på annan plats för återuppbyggnad
Det är ju ett vackert hus

Det är Fortifikationsverket som överklagar, inte ”militären”. En viss skillnad på dessa, lyder inte ens under samma departement.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *