Nyheter

Politikerna informerades om Östra strand

Nyheter I några år har Östra strand varit aktuell för detaljplan och en information lämnades till ledande politiker under kommunstyrelsens arbetsutskott. – Utredningar stäms av med politiken, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

Här har det planerats i några år, norra delen av Hjortsjön.

En sammanställning av inkomna synpunkter i samrådet, som var under våren 2021, lämnades över till kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med detaljplanen vid Östra strand i norra delen av Vaggeryd är att möjliggöra ett nytt bebyggelseområde i ett skogslandskap. Flertalet utredningar är nu genomförda såsom arkeologisk utredning, naturvärdesinventering, geoteknisk markundersökning, dagvattenutredning samt bullerutredning. Viktiga frågor i området är fortfarande parkering, genomförandefrågor, ändamålsenligt reglering i detaljplanen för att uppfylla visionen för området. 

Gert Jonsson (M);
– Vi får fortlöpande information. Utredningar och frågor stäms av med politiken. Vi försöker hela tiden att hålla i det som var tänkt från början ”bo i skogen”. Nu börjar det komma framåt och det ser ut att bli ett granskningsförfarande under våren. Vi har försökt att hålla oss till antalet tomter som var tänkt från början. 

Thomas Axelsson (KD);
– Vi diskuterade parkeringsytan. En del tycker att det räcker med 1,2 parkeringsplatser per hushåll, men 1,8 känns mer rimligt. Vi vill också ha ett LSS-boende i området. Trafiksituationen är vi överens om. Vilka exploatörer ska få möjligheten att bygga på området? 

Gert Jonsson (M); 

– När vi börjar komma igång med planen ska vi ta fram riktlinjer med exploateringsfrågan. Det uppdraget jobbas det parallellt med, både att marknadsföra och saluföra området. 

Thomas Axelsson (KD) kommenterar att ärendet under arbetsutskottets sammanträde var ett informationsärende och att det kommer tillfällen att ha politiska åsikter om detta framöver. 

I samrådshandlingarna, som nu är närmare två år gamla, har bland annat Lantmäterimyndigheten lämnat in synpunkt gällande markreservat, ledningar inom planområdet och markanvisningsavtal är aktuellt men innehållet redovisas inte. Länsstyrelsen har lämnat in synpunkt gällande hälsa, säkerhet och buller samt geoteknik. Råd lämnas av Länsstyrelsen gällande friytor skola, naturmiljö, kulturmiljö, fornlämningar, dagvatten, brand och räddningstjänst. Trafikverkets synpunkt är att, om inte bullerriktvärden överskrids, så har Trafikverket inget att invända emot. I skrivelsen står det också att ”Eftersom berörd del av väg 846 mot Byarum fortfarande är statlig kan detaljplanen med föreslagen cirkulationsplats inte överlappa statligt vägområde för väg 846/Lagastigen. Dock är Trafikverket införstådd med tanken att i tidigt skede, genom lagakraftvunnen detaljplan, förbereda för en framtida cirkulationsplats. En sådan lösning förutsätter att Vaggeryds kommun accepterar en utvidgning av det kommunala väghållningsområdet så att det även inrymmer väg 846 fram till korsningen mot väg 649”. Tekniska nämnden anger att man vill se över tomternas storlek som bör vara tillräckligt för för att rymma parkering på den egna tomten istället för parkering på gatan. Miljö- och byggnämnden noterar att det enligt plankartans bestämmelser krävs marklov för staket, mur och häck men denna bestämmelse är olämplig eftersom murar och plank är bygglovspliktig. Nämnden har också synpunkt på parkering, främst med tanke på rörelsehindrade. Vaggeryds Energi lämnar synpunkter gällande om området ska anslutas till fjärrvärmenätet. Naturskyddsföreningen ser ett stort nederlag för framför allt naturen då man vill bevara Hjortsjöns norra del fri från bebyggelse. 

Boende och privatpersoner i närområdet har lämnat in synpunkt gällande att med tanke på en sådan stor exploatering ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, spara naturen då det är många promenadstigar i området, tallskogen ska bevaras, strandzon mot Hjortsjön bevaras. Skydda sjöfåglar och vadarfåglar och dess livsmiljöer. 

Politiska partiernas åsikter: SD har ifrågasatt om inte förskolan ska flyttas till ett läge som tar bättre hänsyn till kommande utbyggnader, exempelvis genom att läggas i Byarum. Två väganslutningar till området önskas, krav att fastigheter ska uppvärmas med fjärrvärme, att varje villatomt har sin egen parkeringsplats. Socialdemokraterna skriver att det ska gälla hela planen att bevara så mycket naturlig vegetation som möjligt. 

Taggar

Dela


Läs mer

Väntar på svar om Östra Strand
Privat förskola vill etablera sig i Vaggeryd

3 reaktioner på Politikerna informerades om Östra strand

Att varje villatomt ska ha sin egna parkeringsplats är en självklarhet.

Men att tvingas ansluta till fjärrvärme låter helt absurt. Gör om och gör rätt!

Varför krav på fjärrvärme?
Stenåldern är väl dåtid?

Kanske läge att börja bygga till skolan i Byarum nu istället för att köra dit baracker?

Ska det vara ”Bo i skogen” gör då inte som ni alltid gjort med en markberedning som inte lämnar något kvar.
Ta området Kullön i Vaxholms kommun som ett gott exempel på nattbo i skogen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *