Nyheter

Tidigare sanktionsavgift togs bort: Mur måste beviljas ett bygglov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade i december förra året att ta ut en byggsanktionsavgift mot en fastighetsägare i Tofteryd gällande en stödmur som satts upp utan bygglov och startbesked. 

Arkivbild på annan stenmur i kommunen

Länsstyrelsen gick över nämndens beslut och upphävde sanktionsavgiften tidigare i maj. Ingen avgift till fastighetsägaren således, men faktum kvarstår att stödmuren uppförts utan lov och startbesked. Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde fanns då återigen stödmuren i Tofteryd med i handlingarna. 

– Det här gäller föreläggande om att bygga mur på fastigheten och det är ömsesidiga klagomål mellan grannar. Vi beslutade att fastighetsägaren ska söka bygglov för stödmuren innan den sista november. Det är inte förenat med något vite i det här skedet, säger Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden. 

Nämnda fastighet är utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. Utanför detaljplanelagt område är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom ”sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen”. För att avgöra om dessa åtgärder kräver bygglov eller anmälan måste det först avgöras om tomten ligger inom ”sammanhållen bebyggelse”. Om tomten gör det så måste det sedan avgörs om den ligger inom ”en sådan sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen”. Att tomten ligger inom sammanhållen bebyggelse betyder alltså inte att det per automatik krävs bygglov eller anmälan. Nedanstående kriterier ska uppfyllas i isåfall: en bebyggelsegrupp som består av minst 10-20 hus, de bebyggda tomterna gränser till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt. I bebyggelsegruppen ingår 13 hus, hotellbyggnad och sex byggnader som tillhör kyrklig verksamhet. De bebyggda tomterna gränsar till varandra och åtskild endast av väg, parkmark och dylikt. Med ovanstående i beaktande bedöms den uppförda stödmuren vara bygglovspliktig. 

Taggar

Dela


Läs mer

Beviljade bygglov i efterhand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *