Nyheter

Vindkraftsbolag överklagar Länsstyrelsens beslut

Nyheter Via advokatombud har Eolus Vindpark överklagat Länsstyrelsens beslut vad gäller vägsträckningen till vindkraftsparken i Boarp

Arkivbild

Till mark- och miljödomstolen inkom den 15 juli ett överklagande från vindkraftsbolaget Eolus AB efter att de har fått avslag på väglayouten för vindkraftsparken i Boarp. 

I den 16 sidor långa handlingen framgår från advokatombuden att ”för att begränsa den skada som Länsstyrelsens oväntade och felaktiga agerande riskerar att åsamka Eolus, har bolaget direkt efter Länsstyrelsens beslut om förbud satt igång förberedelser för samråd och därefter ansökan om ändringstillstånd för den aktuella väglayouten. Samrådsunderlaget kommer att inges till Länsstyrelsen samt skickas till berörda myndigheter och enskilda inom kort. Till undvikande av oklarhet får Eolus framhålla att dessa åtgärder vidtas reservationsvis på grund av Länsstyrelsens inställning i frågan. Och att Eoulus instället är som angetts i detta överklagande att krav på tillståndsprövning av väglayouten är sakligt omotiverat och juridiskt felaktigt”. 

I handlingarna finns också att läsa att Eolus har dock kunnat identifiera en möjlighet att minska det totala markanspråket genom att ordna sedvanliga uppslagsplatser för rotorbladen, arrangera leverans av rotorbladen i omedelbar anslutning till montering. 

Advokatombuden menar att förändringar i väglayouten kan göras då slutliga placeringar bestäms i ett senare skede efter att tillståndet vunnit laga kraft och när tillståndsansökan gjordes var detta inte klarlagt hur transporterna skulle genomföras, och att det inte heller var möjligt att veta vilka krav som ställs på kringanläggningar för att kunna säkerställa transporter och montering. Enligt advokaterna är detta väl känt och det är av denna anledning som tillstånd regelmässigt meddelas med villkor om att den slutliga parklayouten inklusive kringanläggningar, får bestämmas senare inom vissa ramar, vilka ofta innefattar krav på utredning samt redovisning till eller samråd med tillsynsmyndigheten. Genom denna utformning av villkor möjliggörs lämpliga anpassningar efter den slutliga formning av villkoren möjliggörs lämpliga anpassningar efter den slutliga utformningen av vindkraftparken och aktuella förutsättningar i området inom det tillstånd som meddelats, men under tillsynsmyndighetens kontroll. 

Advokatombud meddelar att förändringen av väglayouten innebär en effektivisering av följdverksamheten till den tillståndsgivna verksamheten, där vägar och transporter ingår. En lokal förskjutning av väglayouten inom ett större område från öster till söder och från befintliga skogsvägar till en större andel ny väg. Platsen för den aktuella väglayouten har förvisso inte utpekats och utretts i sin helhet i tillståndsmålet men att det också framgår av tillståndsbeslutet att detta inte är en förutsättning för tillämpning av villkoren. 

I överklagan finns också att läsa att Länsstyrelsen förefaller ha gjort bedömningen att Eolus föreslagna väglayout befaras få miljöeffekter som inte förutsetts vid tillståndsprövningen och Eolus menar att denna bedömning är felaktig. Vindkraftsbolaget menar att man framhåller att vägar kring vindkraftsetableringar inte utgör verksamhetens tillståndspliktiga moment och att anläggande av transportvägar i produktionsskog är en åtgärd som under normala förhållande inte tillståndsprövas eller behöver tillståndsprövas. De typiska effekterna vid anläggning av transportvägar består huvudsakligen av avverkning, markanspråk samt tillfälliga störningar från anläggningsarbetet. Omgivningarna till Boarp Vindkraftverk utgörs av produktionsskog där det redan förekommer transportvägar för skogsbruket. Skogen i området har inte pekats ut som värdefull för friluftslivet. 

Det är Eolus uppfattning att transportvägar genom produktionsskog under normala förhållande aldrig tillståndsprövas och det är enligt Eolus mening, uppenbart omotiverat att kräva tillståndsprövning av en väg i produktionsskog, om inte områdets särskilda värden, känslighet eller andra omständigheter ligger till grund för sådant krav. 

Länsstyrelsens besked om att inte bevilja Eolus tillstånd finns att läsa här

Beslutet har nu överklagats av vindkraftsbolaget genom advokatombud i Malmö.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Vindkraftsbolag överklagar Länsstyrelsens beslut

Alldeles snart så kommer fler i denna kommunen förstå vad vi gått igenom under många långa år. Alla turer hos våra folkvalda, där flera faktiskt har bytt åsikt i frågan efter att ha läst på. Alla turer med länsstyrelsen, domstolar, andra drabbade och förtvivlade människor som redan bor med vindkraft som närmaste granne och som inte längre kan sova om nätterna. Mitt i allt detta tänker jag på er som precis fått eller snart kommer få en inbjudan till ”samråd” från Fortum. Hör av er till vår förening ni i Bratteborgs gård, Strängsbo, Horsarp, Kulhult, Håknarp med flera berörda. Det är många som inte kommer att lyssna på er, ännu fler som kommer att ignorera er, men vi förstår er till fullo!

De säger att de vill ha ett tillstånd som de sedan kan ändra på hur de vill så det passar Eolus. Låter ganska mycket som lurendrejeri det här. Bra att Länstyrelsen stod upp och vågade säga nej. Bra att de skriver att Länsstyrelsen åsamkat Eolus skada när det är Eolus ansökan som inte är tillräckligt bra/olaglig.

Här ser man hur lömsk bolagens strategi kan vara. Om de får lillfingret försöker de hugga hela handen eller mer. Det har ju funnits en ambition att om man på ett tidigt stadium fått någon form av tillstånd skall det inte gå att hejda projektet i ett senare skede.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *