Nyheter

Industrimark för kommunens företag i ny detaljplan

Nyheter För ett tag sedan köpte kommunen till mark av Sandahlsbolagen norr om travbanan för 53 miljoner kronor. Nu är planbesked på gång. – Viktigt att våra egna företag får möjlighet på platsen, säger Kenth Wilhelmsson (S).

Marken som kommunen köpte i somras är på gång att bli industrimark och en ansökan om planbesked är inlämnad för att kunna göra om skogsmarken till industrimark. 

– Nu har vi ett planbesked på bordet och först och främst har vi tänkt att det inte ska etableras av de största logistikföretagen. Det är viktigt att vi är ute i god tid och vi tror att vi kan bli klara med detaljplanen fjärde kvartalet 2025, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) när ärendet fanns med på arbetsutskottets sammanträdesbord förra veckan. 

– Det är viktigt att våra egna företagare får möjlighet att etablera sig på området. Det här blir ett bra komplement tycker vi, menar majoritetskollegan Kenth Williamsson (S). 

I planbeskedsansökan finns att läsa: 

Området mäter 52,2 hektar mark där det önskvärda är en tillåten byggnadshöjd på 40 meter. Granne med området är utpekat område för vindkraft område tio, och intressenter för detta verkar finnas. Vindbruksplanen gäller fram till dess att en ny vindbruksplan är antagen. I de fall vindbruksplanen står i konflikt gällande markanvändningen i relation till den vid tiden gällande översiktsplanen, är det översiktsplanen som har företräde. 

Dessutom är en del av förvärvad mark jordbruksmark vilket behöver beaktas/hanteras. Vid planläggning vore det bra om någon tomt kan göras. Det saknas geoteknisk markundersökning för aktuellt område. Enligt jordartskartor består området till större del av isälvssediment, sand med få nivåskillnader, med undantag för de nordvästra delarna.

Det behövs utredas gällande dagvatten, geoteknisk markundersökning, naturvärdesinventering, gestaltning- och utformningsutredning, trafikutredning, fastighetsförteckning och grundkarta samt eventuell gränsbestämning. Utöver dessa utredningar kan det under processen bli aktuellt med ytterligare undersökningar. 

Här planeras ny industrimark. Foto från kommunens handlingar

Taggar

Dela


Läs mer

Kommunen aktualiserar köpekontrakt för 53 miljoner
Kommunen köpte mark för 1 miljon per hektar

1 reaktion på Industrimark för kommunens företag i ny detaljplan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *