Nyheter

Nästa års miljardbudget klubbades i fullmäktige

Nyheter Tre budgetar låg till grund inför måndagskvällens kommunfullmäktige. Majoritetens och två från oppositionspartierna. Camilla Holm, ekonomichef, föredrog majoritetens kassa under kommande år och därefter följdes en debatt av ledamöterna...

Gert Jonsson (M) presenterar majoritetens budget

Mats Oskarsson (M) ordförande i kommunfullmäktige lägger ramar för måndagskvällens debatt gällande budget 2024: 

– 15 minuters debatt av varje respektiv budgetinlämnare och därefter fri debattid av kommunfullmäktiges ledamöter. 

Först ut är Gert Jonsson (M);
– Budgetförutsättningar är levande, inflationsprognoser och sedan mycket om vad som händer globalt, vad som händer i Sverige och vad som händer i vår kommun. Någon gång under senhösten måste man låsa och ta fram en budget. Vad är bästa tid att jobba med en budget, jo i oktober när regeringen lämnar sin budget. Hur ska vi tänka kommande år, vad har vi för investeringar, taxor, investeringar. Ska vi inte försöka få ihop allt under en hatt? Det är en orolig omvärld vi lever i. Demokrati och frihet går inte framåt. Det mänskliga lidande är det värsta. Det påverkar vår ekonomi. Vad kan vi göra i en orolig tid? Att måla allt i svart är inte lösningen. Vi har många parametrar i vår kommun. Vi har låg arbetslöshet, kreativa invånare, fina föreningar, vi har möjligheten. Vi vill agera långsiktigt och hållbart och inte göra tvärvändningar. Det är det som är grunden till en ekonomi i balans. Nu går vi tillbaka till två procentmål. Det är även det ett högt mål. Med tanke på omfattande och nödvändiga investeringar kan vi inte öka skuldbördan för mycket. Vi har också en fantastisk stabil och duktig personal och det är en stark och viktig pluspost som vi ska värna om. Kompetensförsörjning ska vi behålla och utveckla, det är en viktig strategi. Vårt budgetförslag handlar om att lösa samma uppgifter på ett mer effektivt sätt. Man kan inte detaljstyra det från kommunfullmäktige. 

– Vi tycker att det är viktigt att säkra räddningstjänstens verksamhet med fyraveckorsschema. Kultur- och fritidsnämnd har haft ett statsbidrag riktat till biblioteket och vi vill inte försämra detta. Vi har fördelat 5 miljoner till socialnämnden för att hantera det nya arbetsdirektivet. Jag yrkar bifall till vårt förslag. 

Thomas Axelsson (KD) presenterar KD/L och SD:s budget

Thomas Axelsson (KD) debatterar om oppositionens budget som var lämnad av SD, L och KD; 

– Vi är väl medvetna om ekonomiska läget. Det behövs mer pengar till fastighetsunderhåll, ökad kvalitet i skolan, mer pengar till vägar, höjda miljöambitioner. Vi tycker att simhallen och Hjortsjöskolan ska påbörjas byggas under 2024. Majoriteten är ytterst senfärdiga med detta. Det kommer att bli stora konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden. Energieffektiviseringen vill vi lägga krut på, tala om att majoriteten är emotsägelsefull. Satsa på gröna näringar. Majoriteten saknar helt satsningar utanför våra tätorter. Vi vill satsa på pengar till nattbemanning på Sörgården. Övergripande mål delar vi inte fullt ut de politiska målen. Vi satsar betydligt mer pengar på riktade satsningar, underhåll och energieffektivisering, skolmat, satsningar på Fenix 2 och en ökad simundervisning. Vi vill underhålla våra fastigheter. 

Jörgen Johansson (C) presenterar EMP och C budget

Jörgen Johansson (C) föredrar C och EMP:s budget:
– Vi har gått på samma siffror som majoriteten. Nadira har redan presenterat vår budget, så jag hoppas att du röstar på vår. Vi har valt samma peng till räddningstjänsten 400 000 kronor och vi vill ge socialnämnden 5 miljoner för arbetsdirektivet. Vi lägger 500 000 kultur riktat till unga, 500 000 till föreningar riktat mot unga och 800 000 simskolas utökning, vilket vi tycker är väldigt viktigt.

– När det gäller biblioteket väljer vi att täcka det fullt ut, alltså som statsbidraget var 800 000 kronor. Vi har inte heller lagt någon besparing. Vi har utmaningar i skola och omsorg ändå. Man vill ge mycket pengar till alla, vilket inte är möjligt. Räddningstjänsten är oerhört viktigt. Vi ska inte krångla till det utan göra det enkelt. 

 

Nu var det dags för fri debatt…

Lennart Karlsson (EMP);
– Att satsa på ungdomar är givet.

Marijo Corkovic (S);
– Jag gillar inte när folk försöker lura mig med siffror. Jag är en jäkel på siffror, Thomas. Ni i KD satsar inget på skolan. 

Ann-Katrin Löfstedt (M);
– Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Socialnämnden har klarat sig tack vare politiska prioriteringar och statsbidrag. 34 timmars vecka inom hemtjänst bland annat. Vi har arbetsuppföljning på våra nämndmöte. Vi behöver inte direktiv om effektiviseringar och besparingar. Vi fortsätter vårt arbete med främjande insatser. Thomas, du var orolig för nattbemanningen på Sörgården. Vi har räknat in den i vår programbudget för 2024. 

Kenth Williamsson (S);
– Det är en spännande diskussion som förs. Vi kan konstatera att just nu genomför regionen de flesta kommuner i landet kraftiga besparingar och några kommer att höja skatten, dock inte Vaggeryds kommun. SKR beräknar den totala underskottet till minus 31 miljarder. Det är den verkligheten vi ser i dag. Då är det lätt att glömma hur det ser ut i Sverige. Vi har lagt en offensiv budget då det räcker att blicka runtom i grannkommunerna. När vi lagt upp strategiarbetet var det viktigt för oss att behålla den organisationen vi har. Var ska era neddragningar tas?

Ulf Abrahamsson (C) tog plats vid majoritetens talarstol:
– Jörgen har sagt det mesta, men vi har ställt oss bakom ramen majoriteten lagt. Det är en hygglig ram. Nu är den till viss del underfinansierad, framför allt för socialnämnden. Vad vi skiljer oss från är de här 8 miljonerna. Om ni tittar på förslagen så är vi överens, men inte när det gäller inflationskompensationen, de vill vi använda på annat sätt. Ni för in 600 000 för uteblivna statsbidraget och resten för simskolans undervisning. Man behöver anställa två personer och då blir det 800 000 kronor. Det är en stor efterfrågan och där stöttar vi BUN för den satsningen så indirekt har BUN nytta av detta. Vi ska satsa på barnen inom föreningslivet, stök och bråk i skolan. Även där har BUN nytta av satsningen vi gör. Kulturen satsar vi på och förr pratade vi varm om att det ska inte vara plånboken som avgör om min son eller dotter ska få lära sig spela ett instrument. Det är hur vi fördelar pengarna, i övrigt tycker jag att det är en bra budget. 

Marie Luotonen (SD);
– Jag yrkar bilfall till L, KD och SD:s budgetförslag. Vi vill satsa på landsbygdsutveckling. För oss är det självklart att en invånare som valt sig att bosätta sig på landsbygden ha nära till skolan. Elevers betyg och närvaro måste öka och vi vill lägga medel på riktade insatser till detta. 

Gert Jonsson (M);
– En del är helt obegripligt. Har man haft en vecka på sig borde man få till ett bättre. Att hitta mer pengar är helt obegripligt, då stämmer inte era beräkningar, ni har tappat två miljoner. Var hämtar ni 24 miljoner kronor? Är det böcker eller pärmar? Vi ska inte dra ner på första linjen. Det handlar om 25-30 tjänster som ska försvinna? Fullständigt obegripligt. Läser man texten om tillfälliga bidrag. Generella och riktade bidrag finns. Det här är det värsta jag har sett.

Thomas Axelsson (KD);
– Ja, det finns ett räknefel på 2,5 miljon, felet uppdagades men vi fick inte rätta dokumentet och felräkningen, det är maktmissbruk. 

Mikael Persson Korpihalme (SD);
– Jag vet att vi har ett pressat ekonomiskt läge. Överskottsmålet ner till 2 procent är inte okej. Det långsiktiga tänket saknas utan konsekvensanalys. Vi vill satsa på välfärdstjänster. Det behöver ske inom den främre ledet. Vi lider av en ökad underhållsskuld. 

Anna Maria Toftgård (C);
– Jag yrkar bifall till C, KD och SD:s förslag. Vi vågar satsa på kultur, idrott och föreningsliv. Simskola för alla. Just när tiderna är svåra, både ekonomiskt och på andra sätt, är det viktigt att lägga resurserna på barnens meningsfulla känsla i livet. 

Thomas Axelsson (KD);
– Majoritetens synpunkt, Marijo jag tror att du behöver en miniräknare. Läs vad ni äskat i er budget. 

Marijo Corkovic (S);
– Man kan önska vad man vill. Men ni avsätter 10 miljoner mindre på BUN. Ert budgetförslag är inte okej. 

Ulf Abrahamsson (C);
– C och EMP begär inte att ni i majoriteten ska rösta på vår budget. Men tänk till, vi behöver pengarna till kultur- och fritid. Det är bara det jag önskar. 

Jörgen Johansson (C);
– Bra talat Ulf, mycket bra sagt. Ah, man kan säga väldigt mycket om det här, höja tonläge och allt. Men vi måste också ha respekt för varandra. Tillit också, inte bara i andra rum. Den nya majoriteten har valt att ändra arbetssättet. Vi tycker att det går mer mot toppstyrning och färre personer bestämmer mycket mer. Det tycker vi inte är okej. Man får rätta sig efter reglerna som blir. Det stora arbetet börjar faktiskt när vi lagt ramarna. Vi kommer jobba stenhårt för landsbygden, jobba stenhårt i kommunstyrelsen för att komma igång med planarbetet mycket fortare. Jag tänker på det med mellanstadiet på Hjortsjöskolan. Tycker att Kenth kan göra det, då han både budgeteter, projekterar och bygger på ett år. Särskilt offensiv är den väl inte, budgeten. Tillit, man får vad man förtjänar. Det hoppas jag alla kan hjälpas åt med. Vi ska bygga upp förtroendet för varandra. 

Kenth Williamsson (S);
– Eftersom det var en del som var uppe i talarstolen så får jag bemöta Jörgen lite. Jag kan konstaterar att du tycker att vi är mindre demokratiska och jag antar att vi styr upp möten på något sätt. 

Ewa Magnusson (L);
– Vi har riktade insatser till skolan. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Jag vill inte förlänga er diskussion. Tillit eller förtroende. Förtroende har vi hos nämnderna. Det är fullmäktiges roll jag värnar om. 

Gert Jonsson (M);
– Vi kanske inte är så långt ifrån varandra. Fullmäktige är ett beslutade organ. Arbetet måste göras i nämnden. Sedan ska den åkas ända upp till fullmäktige, vi kan prata om det, men att ha ett fullmäktige som bereder. Vi sparar tid och pengar och ge mandat till nämnderna att använda den beslutande ramen. Det är poängen. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Ta ett exempel. Fullmäktige består av x antal partier. Ett parti kämpar som attan för att få igenom detta i nämnden. Nämnden går hem och gör något annat, för det är inte deras ide. Det är inte demokrati ur fullmäktige sett. 

Lennart Karlsson (EMP);
– Tjänstemännen lägger förslag. Vet de, som inte ens bor i kommunen, var pengarna behövs bäst. Jag är förvånad att vi inte får vara med om vad som ska hända i samhället. Det köper jag absolut inte. 

Alex Johansson (M);
– Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Argument för oppositionens budget är helt obegripligt. Ni vill också göra politiska prioriteringar för fem miljoner. Ni tror att de klarar sig med 18 miljoner mindre, det är helt obegripligt för mig. 

Jan-Olov Svedberg (SD);
– Barnen kommer inte till skolan. Det är det viktigaste punkten nu som jag vill sända till barn- och utbildningsnämnden. 

Thomas Axelsson (KD);
– Vi ökar ramen både för BUN och socialnämnden. 

Kenth Williamsson (S);
– Ni i KD, SD och L vill spara 24 miljoner kronor. Det är effektiviseringar så vackert som det heter. Är det i skolan eller omsorgen vi ska ta dessa pengar. Dessutom ska vi ha en procents extra i överskott. Det blir mindre pengar till välfärden, Thomas. 

Thomas Axelsson (KD);
– Vi kommer inte överens om hur vi räknar fram det här. Jag tror att nämnderna vet hur man ska effektivisera.

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M) konstaterade att det fanns tre förslag till beslut. Ett huvudalternativ till majoritetens förslag skulle göras. Mats fann att KD, SD och L:s förslag som alternativ. Votering begärdes. 

Ja för KD, SD och L:s förslag fick 13 röster
Nej för C och EMP:s förslag 6 röster.
S och M avstod röstningen. 

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M) konstaterade att KD/SD och L:s förslag skulle sättas emot majoritetens förslag och votering begärdes för beslutet om vilken budget som skulle jobbas med inför 2024.
Nej röstade KD, SD och L:s ledamöter (13)
Ja röstade M och S:s ledamöter (22)
Avstod från röstningen gjorde C och EMP (6).

Mats Oskarsson (M) fann att majoritetens förslag till budget 2024 fick flest röster och klubbade miljardbudgeten i hamn efter debattimmarna i Folkets hus Vaggeryd. 

Inger Strandlund och Michel Magnusson bjöd på tårta efter gårdagens 100-årskalas. Sockerkicken gjorde gott hos ledamöterna inför budgetdebatten som varade i timmar...

Taggar

Dela


Läs mer

Budget 2024: Miljardvallen spräckt
Ambitionen var gemensam plan: Oppositionen lägger två budgetar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *