Nyheter

Ny parkeringsnorm tas fram

Nyheter Kommunen växer och en parkeringsnorm ska tas fram. Hur många parkeringsplatser behövs för handeln?

Exempel på hur Vaggerydszonerna ser ut i förslaget

Normen kommer att tillämpas vid ny bebyggelse och ändring av befintlig bebyggelse. Parkeringstalen som anges i förslag utgör ett minimikrav för antalet parkeringsplatser, både för cykel och bil. Miljö- och byggförvaltningen har framfört önskemål om att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer för parkering kopplat till den fysiska planeringen.

– Vi var enhälliga i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi fick informationen och vi lämnar över den till partigrupperna för att komma in med fler synpunkter, säger Ulf Abrahamsson (C) vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Arbetsutskottet ställer sig bakom vårt förslag men man ska inte ta beslut innan man skickat ut handlingarna, kommenterar Kenth Williamsson (S).

I förslaget som nu lämnats ut till partigrupperna är tätorterna indelade i zoner, där A är mest centralt och D är längst från centrum.

Det finns ett parkeringstal för olika verksamheter där flerbostadshus i zon A ska finnas sex parkeringsplatser för bil, åtta platser för kontor, 15 för handel.

I tätorterna gäller 2 cykelplatser per lägenhet i flerbostadshus, där det ska vinnas 20 platser för kontor, 10 för handel och 30 platser i för- och grundskolan.

Vaggeryds kommun har under de senaste fem åren haft en snabbare ökning av invånarantalet, jämfört med under 2000-talet. Då befolkningen ökat och prognosen visar på fortsatt tillväxt utökas behovet av mark för bland annat bostäder, arbetsplatser, kommersiell och offentlig service, vilket leder till att hushållning av mark framförallt i centrala delar blir allt viktigare. Parkeringsplatser upptar stora arealer då exempelvis bilen kan behöva parkeringsplats både vid bostaden, arbetsplatsen och livsmedelsaffären.

För att hushålla med mark och gå mot ett mer hållbart resande behöver fler resor med bil flyttas över till andra trafikslag, såsom cykel- och kollektivtrafiken. Genom att främja förändrade konkurrensförutsättningar mellan olika trafikslag kan ett mer hållbart resande uppmuntras. Centralorterna trafikeras i dagsläget av busslinje med halvtimmestrafik, vilket är en mycket god förutsättning för att öka resor med kollektivtrafiken. Normen ska främja åtgärder som exempelvis stärker underlaget för resor med kollektiva färdmedel eller med cykel.

Taggar

Dela


Läs mer

Nämnd påminner om parkeringsnorm
Parkeringsnorm förbereds i ny trafikstrategi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *