Nyheter

Stenvadet återremitterat: Inget kostnadsförslag klart

Nyheter I två och ett halvt år har en extern exploatör väntat på att få besked från kommunen för Sörgården 1:50 med flera (Stenvadet) och vid kommunstyrelsens senaste ärende valdes att återremittera ärendet trots att det från arbetsutskottet fanns ett kostnadsförslag per kvadratmeter.

Foto från exploatörens handlingar november 2019

Kommunledningskontoret föreslog två möjliga vägar som ledande politiker skulle ta ställning till under senaste sammanträdet. Ett av dem var 20 kronor kvadratmetern och att befintlig damm inom området inte ska ingå i den mark som säljs. Det andra förslaget var att kommun och intressent gör varsin oberoende värdering av marken för att senare kunna enas om ett marknadsmässigt pris för kommunal mark. 

För att göra ett långt ärende kort beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott redan den 4 december 2019 om att ge ett positivt planbesked för fastigheten på området Sörgården 1:50 med flera. Extern intressent ville utreda möjligheterna att bebygga området. Stor del ägts av Vaggeryds kommun och villkoren för en framtida markförsäljning ska tas fram under detaljplaneprocessen och beslutas i samband med antagandet av ny detaljplan. Diskussioner har förts och exploatören vill köpa den byggbara marken för 20 kronor per kvadratmetern. 

Under januari i år återuppväcktes frågan och kommundirektören fick i uppdrag att, tillsammans med arbetsutskottet, återuppta markköpdiskussionerna och ett möte med exploatören gjordes mitten av februari. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott var diskussionen: 

– Moderaterna och Socialdemokraterna vill se kostnaden för marken, det har varit diskussion kring vad det ska anses vara för pris för området, sa Gert Jonsson (M) då. Thomas Axelsson (KD) nämnde vid samma pressträff att ”det har varit mycket diskussioner med exploatören och jag, tillsammans med Ulf Abrahamsson (C) gick på förslaget 20 kronor per kvadratmeter. Jag hoppas verkligen att det går igenom kommunstyrelsen”. Kenth Williamsson (S) såg bekymmersamt på ärendets långa handläggningstid och Ulf Abrahamsson (C) menade på att ibland kör man i diket och ibland tar det längre tid att komma upp… 

Någon vecka senare var ärendet i kommunstyrelsen. Där var det inte helt solklart längre…

– Kenneth Åberg yrkade på återremiss av ärendet. Det behöver kompletteras med beskrivning av ärendets hantering samt förslag till avtalsförutsättningar och tidplan för exploatering, berättar Gert Jonsson (M). 

– Det är mycket förvirring kring detta och vi behöver ta ett beslut för att komma vidare. Ett riktigt beslut. Förslaget som funnits är en liten del i helheten. Men vi tror att hela ärendet mål väl av det här och att alla frågor får svar, menar Ulf Abrahamsson (C). 

– Jämfört med när plankostnadsavtalet fanns uppe hos oss i arbetsutskottet har det dykt upp många frågor, säger Kenth Williamsson (S). 

Således. Inga svar ännu till exploatören och politiken vänder tillbaka och återremitterar  Sörgården och Stenvadet…

I november 2019 berättade vi om Sörgårdens trädgårdar, artikeln går att läsa här.

Taggar

Dela


Läs mer

Stenvadet blev plötsligt förorenat i ÖP

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *