Nyheter

Stenvadet blev plötsligt förorenat i ÖP

Nyheter Tillkommen skrivning i ÖP, översiktsplanen, om det pågående detaljplanearbetet på Stenvadet i Skillingaryd innebär att befintliga boende utsätts för en påtaglig oro. Det berättade Johan Thien, planprocessexpert när han träffade oppositionspolitiker under tisdagsförmiddagen...

Tänkta nya bostadsområdet strax utanför Skillingaryd har belagts med informationen "För området föreligger klimatrisker inom översvämning och skyfall. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt" i nya översiktsplan.

Vi berättade under gårdagen gällande området söder om Skillingaryd som fick ett avsevärt minskad omfattning från politiskt beslut om 20 hektar till enbart 6 hektar när förslaget om nya översiktsplanen presenterades. Det andra exemplet som togs upp var Stenvadet. 

Per-Erik Johansson berättar:
– Det började i november 2019 med att en enig kommunstyrelse tyckte att det här var ett bra projekt. När första utgåvan av översiktsplanen kom 10 juni 2022 har man helt plötsligt bedömt att det var ett förorenat område utan någon som helst utredning. Planbeskedet jag fick omfattar all mark, även jordbruksmarken. När jag har betalat in första avgiften för detaljplanearbetet så kommer planarkitekten på att vi inte kan lägga bostäder på jordbruksmark enligt Länsstyrelsen. Jag och markägaren samrådde och byte av mark förbereddes. Förstår inte riktigt att det här kommer från Länsstyrelsen, i Habo kommun exploaterades det 200 bostäder på jordbruksmark. Är vi inte samma län?

Johan Thein;
– När det gäller jordbruksmark så har det blivit/är en viktigare fråga men i det här exemplet är det en fråga som man i grunden varit positiva till att pröva i planbeskedet. Men man säger att det inte är möjligt förrän det är ute på samråd. Efter samråd kan Länsstyrelsen säga att det inte går. Men då först vet man. Det är sån här information som kommer in när remissvaren anländer. Man går samman och utvecklar ett område men en del av området kan vara lämplig för väg, andra för bostäder med mera. Helheten är viktig för att lösa ett bostadsområde. Det är inte på förhand skrivet exakt var allt ska ligga utan man har en helhet för området. 

Per-Erik Johansson;
– Det motiveras att man kan använda åkermarken för att vi har svårt att få till bostäder på grund av bullerzon med mera. Samhällsnära område som inte har något brukningsvärde gör att man inte gör någon rationell förlust. Vi har kompenserat med att odla upp fyra hektar på annan plats. 

Thomas Axelsson (KD);
– När det gäller den förorenade marken som uppkommit i översiktsplanen och inte fanns med när planbeskedet gavs. Varför har man kunnat lägga till denna informationen i översiktsplanprocessen?

Johan Thein;
– Även om det är ord och detaljer, är det viktigt detaljer. Det kan finnas föroreningar som är påverkade av tidigare verksamhet men det har inte spridit sig till Stenvadet. Det står i översiktsplanen att föroreningssituationen särskilt ska utredas. Man tyder på att att det kan vara så. Skriver man föroreningssituationen så anser jag att man redan har belagt med status att det är förorenat. Det hade varit bättre med en skrivning att ”markförhållande behöver konstateras innan bostadsområdet byggs”. När det inte finns utredningar eller underlag ska man passa sig för den här sortens skrivning. Det behöver inte anges i varje enskilt område utan man kan skriva det inledningsvis i översiktsplanen att man ser över markförhållanden. 

Emil Petersson (SD);
– Låser man in sig själva i skrivningen?

Johan Thein;
– Ja, utan belägg. Om det är så, så kommer det att visa sig i utredningen framöver. 

Staffan Larsson (L);
– Nu har man skrivit samma text lite överallt…

Thomas Axelsson (KD);
– Man har alla redan gett ett planbesked och sedan skriva in det i översiktsplanen att det är potentiellt förorenat område, så kan man ju inte göra. Det påverkar ju också värdet på de här tomterna och även de omkringliggande. 

Johan Thein;
– Tar man det ett steg vidare så är det befintliga småhus och villar som gränsar till Stenvadet som ska vara ”förorenat”. Man väcker oro bland de som redan bor i området. Man utreder och prövar i detaljplanen men om man ska skriva det i översiktsplanen måste man verkligen ha belägg för det. Då ska man ha det konstaterat att det är förorenat. Relationen mellan kommunen som har monopol och allmänheten samt näringsliv måste innehålla en bra dialog för att planeringen ska blir bra. Det handlar om att utveckla, men också om att bevaka nya områden och nya intressen. Det är nyckeln i bra planering och utveckling av en kommunen. Har man en bra dialog så kan man åstadkomma mycket. Fördelen som ni har är att ni bor i en liten kommun där kontaktvägarna är korta.

Johan Thien planprocessexpert träffade politiker i tisdags

Bristerna som Johan Thein noterat i översiktsplanen består kortfattat i hur kommunen hanterat sin roll som planerande myndighet och tillämpningen av plan- och bygglagen, både utifrån överensstämmelser med tidigare beslut, att planen föregår den prövning som enligt praxis görs i efterföljande detaljplaneskede. Översiktsplanen ska hålla sig till redan fattade beslut, både från planbesked och detaljplaner.

Kommunens arbete med översiktsplanen syftar, enligt plan- och bygglagen, till att redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Enligt plan- och bygglagens struktur är det en grundläggande princip att översiktsplanen inte ska föregå den detaljerade prövning av markanvändningen som görs inom ramen för en detaljplaneprocess. En konsekvent hantering utifrån plan- och bygglagen är således förslaget till översiktsplanen anpassas till givna planbesked, beaktat den beredning som föregick det beslutet och att det i den process som följer av det beslutet utreds och prövas förutsättningarna för såväl en ändrad markanvändning som den exakta avgränsningen av området.

Översiktsplan är inte juridiskt bindande men som ska peka i vilken inriktning kommunen tar samt eventuella konsekvenser. Den är framtagen under en bred och lång process och är viktig att förhålla sig till. Relationen mellan dokumenten måste stämma, särskilt när kommunen utrett och beslutat om ett ärende. Plan- och bygglagen bygger på transparens. 

Stenvadet har angetts som ett viktigt utbyggnadsområde för sammanhängande bebyggelse i Skillingaryd. För området har ett detaljplanearbete inletts, arbetet bygger på ett positivt planbesked givet utifrån en ansökan om planbesked. I beskrivningen av det aktuella området i översiktsplaneförslaget skrivs att området är ett ”utredningsområde för förorenad mark, föroreningssituationen behöver hanteras särskilt”. 

Johan Thein menar att när man talar om ”föroreningssituationen” ger det en bild av att det konstaterats vara ett förorenat område. Inte någonstans i tidigare utredningar framkommer det att aktuella området skulle vara förorenat. Ej heller historiskt förkommit verksamheter inom området som kan gett upphov till några nämnvärda markföroreningar. 

Att skrivningen om att området är ett ”utredningsområde för förorenad mark samt att föroreningssituationen behöver hanteras särskilt” är direkt missvisande. Skrivningen är inte underbyggd och belägger området med en status som föregår prövningen i pågående detaljplanering. Skrivningen innebär dessutom också att befintliga boende utsätts för en påtaglig oro. Det mest rimliga torde istället vara att i översiktsplanen, utifrån övergripande kunskap om potentiella föroreningskällor i närområdet upplysa vikten av att i detaljplaneprocessen klargöra markmiljöförhållanden. 

När planbeskedet gavs för Stenvadet så konstaterades för övrigt att det inom planområdet inte fanns någon misstanke om förorenad mark. I planområdets omgivning däremot konstaterades att det fanns identifierade potentiella förorenade områden men att identifierade objekt inte anses påverka planområdets lämplighet för bostadsändamål.  

 

I september 2022 ställdes översiktsplanen ut i Skillingehus teaterfoajé

I grundhandlingarna för beslut i den nya översiktsplanen som finns med på kommunfullmäktiges bord på måndag finns följande information för Stenvadet som benämns som ”Sörgården 1:1, Sörgården 1:50 och Sörgården 1:36”. 

Ställningstagande: Utvecklingsområde för bostäder. Området ligger i närhet till befintlig begyggelse och i anslutning till infrastruktur i västra Skillingaryd. Området består till stor del av jordbruksmark samt naturmark med delvis höga naturvärden. Inom området finns dagvattendamm samt dagvattendiken av betydelse för klimatanpassningsåtgärder. 

Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, dagvattendamm och öppna dagvattendiken för att säkerställa för klimatanpassningsåtgärder. Hänsyn ska tas till dagvattenstråk som är end el av upptagningsområde för att säkerställa för klimatanpassningsåtgärder, skyfall och översvämningar, nedströms. För området föreligger klimatrisker inom översvämning och skyfall. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt. Inom området finns ett område med jordbruksmark, kommunen bedömer att området ska prövas för bostadsändamål på jordbruksmark då riksintresset för totalförsvar starkt begränsar samhällets utveckling öster samt nordväst om orten. Buller från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. 

I november 2019 berättade ledande politiker och exploatör så här:

– Det här är ett fantastiskt initiativ. Vi lämnar över detta för planbesked i december. Man tar lite jordbruksmark i anspråk, men å andra sidan kompenserar man det genom att odla själv. Här har vi en riktigt bra expansionsmöjlighet för Skillingaryd. Vi lyfter det här vidare, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi har har lyft det här området tidigare och nu kommer någon utifrån och lägger en övergripande stor plan. Fantastiskt fint initiativ. Vi har även lagt en motion om en ny väg mellan Valdshultsvägen och Åkersvägen. Läget är mycket bra för pendlare. Här finns en klar plan och då går allting mycket snabbare, menar Kenth Williamsson (S).

– Kommunen har varit mycket tydlig i det här. Här går planbeskeden snabbt och det är unikt. I området finns det en gammal detaljplan redan, vatten och avlopp finns framdraget i närområdet. När man kommer med någon idé vill man ha snabbt fotarbete och det måste man ta tillvara på. Det handlar om dubbel kommunikation. Det här kan få alla som har en konstruktiv idé att börja fundera. Här tillför vi Skillingaryds läge och tar tillvara på den. Nära till att köra ut på E4:an och de som idag bor i Jönköping och jobbar i Hillerstorp – Gnosjö området skulle det vara perfekt, berättar Per-Erik och nämner även hans personliga dröm om fem år är att infrastrukturen är färdig och 10 hus är byggda.

 

Men det var då. Per-Eriks vision 2019 om att infrastrukturen och att tio hus var byggda inom fem år blev inte möjlig…  

I november 2019 berättade vi om "Sörgårdens trädgårdar"

Taggar

Dela


Läs mer

Per-Eriks unika idé
Stenvadet återremitterat: Inget kostnadsförslag klart
Expert i planprocess träffade politiker

20 reaktioner på Stenvadet blev plötsligt förorenat i ÖP

Tänk när våra kommunpolitiker börjar sköta skattekistan som man gör i privat regi, då kan vi se fram emot halverat skattetryck.
Skamligt!

Högabråtenområdet har planbesked om 20 hektar.
Från början , om inte allt försenats, så fanns en intressent med cirka 250 arbetstillfällen, högre teknisk kompetens.
Med lågt räknat 35 000 kronor/ månad i löner så är det cirka 34 miljoner kronor om året i skatteintäkter (om året) om de hade kunnat bo här, cirka 500 meter upp i backen.

Vad gör kommunledningskontoret för att medverka att dessa 34 miljoner inte bor i Värnamo, Gnosjö, Jönköping, Vrigstad?

Jo, man ser till att frångå tagna politiska beslut i planbesked haverera bostadsområdet med att plantera förorening och särskilt höga krav på naturvärdesinventering (jämför gärna Norra Sörgården med inte någon form av inventering) och tar bort 14 hektar, skriver ut 6 hektar och en helt annan karta än planbesked i översiktsplanen.

Om kommunledningskontoret hade haft något intresse av 34 miljoner i skatteintäkter och dessutom troligt 34 miljoner ytterligare i en partner, det är 68 miljoner om året skatteintäkter, då hade vi naturligtvis haft frid och ro även kring elljusspåret.

Är förstås inte insatt i detta till hundra procent, men konflikten verkar helt och hållet vara en konsekvens av att översiktsplanen antyder att det finns föroreningar i marken. Varför inte lyssna på experten och ändra formuleringen till att ”Markförhållanden behöver konstateras genom markmiljöubdersökningar innan området bebyggs” eller något i den stilen? Då kanske Per-Erik blir nöjd och kommunen undviker liknande problem som man fått bland annat i Mariebo?

Föreningen som drabbas av denna konflikt kanske också kan komma ur knipan med denna ändring. Dags för alla inblandade att gå upp ur sandlådan.

och så har vi principen i plan- och bygglagen som översiktsplaneansvarig ska respektera;

Tagna politiska beslut ska återges utan att översiktsplaneansvarig i eget godtycke utan utredningsunderlag fabricerar något annat i beslutsunderlag till politiken.

Jonsson,
Nu är det ju så att i det samrådsförslag som presenterades 2022-06-10, 4 dagar innan jag skulle skriva under avtal baserade på det beslutade planbeskedet (där föroreningar skulle utredas men det sades att det inte finns några kända) så passade översiktsplaneansvarig på att skriva in en särskild lite fult dold upplysningsruta om ”Riskområde för förorening”
Efter en viss ”kalabalik” föranlett av detta lite fula trick så blev avtalsunderskrifterna senarelagda till juli emedan den här ”upplysningsrutan” togs bort under edlig förpliktelse att om den återkommer i någon form så vidtas åtgärder där jag kan påverka i min tur, vilket nu finns exempel på.

Markmiljöförhållandena är ett obligatoriskt utredningsmoment i detaljplanläggning och tillses särskilt från Länsstyrelsen att det finns gjort.

Så har däremot inte skett på Norra Sörgården, en äldre plan och då finns varken naturvärden eller risk för förorening. Olika falla ödets lotter.

Det som i finner sig särskilt att uppmärksamma är att du Jonsson och översiktsplaneansvarig inte på kartan anger det omfattande utbredningsområdet av starkt cancerframkallande Trikloreten där det finns omfattande mätningar i vindriktning och dagvattenströmriktning från källan/källorna.

Stenvadet ligger i rakt motsatt riktning.

Normalt beslutar man och anger särskilda områdesbestämmelser med de höga halter av Tri som är undersökta och funna.

Du tycks bortse från den demokratiska processen.
Kan ju så vara att efter samrådet så krävs det utredning om föroreningar.

Precis vad jag skriver.
Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen följa fattade beslut – planbesked!

I detaljplaneprocessen, som inte hann påbörjas förrän kommunledningskontoret gick före och försökte döda finansieringen med att kalla området för särskilt utredningsområde för förorening/föroreningssituationen etcetera så föreskrivs miljöundersökning.

Det största hotet mot den demokratiska processen är enskilda tjänstepersoner som producerar information efter eget tyckande till underlag för beslut i den demokratiska församlingen och det har skett här och i samtliga fall med beslutade planbesked i materialet för översiktsplanen.

Du har ändrat ett av dem, Högabråten, efter omfattande påverkansarbete, dyrbara expertutredningar och en mängd epost från mig.

Varför vendetta mot Oljeshejkerna?
Behövs det en kulturförflyttning på kommunledningskontoret?

Det finns ingen vendetta.
Däremot olika uppfattningar.
Och ytterst beslutar demokratins företrädare.

En förutsättning för att demokratin ska fungera är att demokratins representanter får korrekt underlag.

Så har inte skett i:

– Trafikled som placerades mitt i min miljöfarliga och tillståndsgivna verksamhet. Det kostade tid och utredningspengar och mycket tid i kommunstyrelsen att ändra det

– Högabråten, Det väl utredda Planbeskedet om 20 hektar ändrades helt vidrigt mot gällande lag och praxis tillsammans 6 ha. Det kostade mängder med utredningstid, utredningspengar och mängder med käbbel för att få det korrekt återgiven i översiktsplanen.

– Verksamhetsområde enligt planbesked Skogshyltan, precis samma egenmäktighet av översiktsplaneansvarig och sammanblandning med lutahålorna på andra sidan E4, höga naturvärden på Norra .Duveled kort sagt ett försök att omintetgöra utvecklingen av 250-300 arbetstillfällen med en slug och utredningsfördyrande skrivning inkluderande både naturvärden och miljörisker. I stället för att följa Planbesked enligt beslut.

– Stenvadet

Tillfälligheter? Knappast!

Har man gjort dessa undersökningar i Sörgårdsområdet vad det gäller både det gamla och det nu nyetablerade området? Avståndsmässigt så ligger det nära de industrier som hanterat kemikalier.

Tycker detta låter jättebra, nu är det avklarat! Herrarna kan gå vidare och arbeta med framtiden av Vaggeryds kommun.

Calle, Exakt vad är avklarat av det som enligt ledande expertis i utredningar för över 300 000 kronor visar att översiktsplaneansvarig frångått samtliga beslutade planbesked i ärenden som berör mig, min familj, våra verksamheter och uppepå allt även drabbar undantagslöst vår verksamhets uppdragsgivare/ kunder.

Visa på exakt vad/vilka åtgärder som har vidtagits för att den här typen av agerande aldrig någonsin mer drabbar mig, min familj, vår verksamhet och våra uppdragsgivare och i samtliga fall är tillrättalagda på måndag inför beslutet av översiktsplanen i fullmäktige.

Jonsson,

Det vore klädsamt om översiktsplaneansvarig höll sig till beslutade planbesked och inte insinuerar förekomster av varken det ena eller det andra före den regelmässigt utredning som ska ske i varje detaljplan.

Föroreningsfrågan var central när jag skrev på avtalen och skulle, då, vara en ickefråga efter samrådet.

Men det har du i din ständiga återkommande ”sanna demokratiska anda” säkert glömt bort.

Jag påminner dig om hur översiktsplaneansvarig agerade i granskningsutkastet till ÖP även i övriga två ärenden (Högabråten och Skogshyltan) som berör mig och/eller uppdragsgivare i vår verksamhet.

Knappast tillfälligheter.

För övrigt är det intressant att notera hur väl partipiskan fungerar i så väl Moderaterna som Socialdemokraterna, i ”Sann demokratisk anda”.

Vore klädsamt om herrarna ägnade sig att läsa texten som ligger till förslag till beslut till översiktsplan på måndag.
Men det finns en förkärlek till att klandra tidigare text trots att inkomna synpunkter har bemötts i granskningen.

I den står det inget om föroreningssituationen. Det står som framgår längst ner i artikeln.
Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt.

Denna text gäller för övrigt för väldigt många områden i våra tätorter. Och detta är också samrått med Länsstyrelsen.

Och det är också Länsstyrelsens kartunderlag som ligger till grund för bedömningen. Och alla områden har hanterats lika.

En frågeställning som bör få ett svar, med tanke på de boende i området. Varifrån kommer det sig att man har tagit upp, nämnt föroreningar? Vad för typ av förorening pratar vi om? Finns ju inget som belägger detta, men om man från kommunen indikerar detta som man gjort / eller hittat på så borde väl man kunna svara på detta. Om jag själv varit boende i området så skulle jag önska att kommunen skyndsamt utreder detta. Vem vill köpa en fastighet i ett eventuellt förorenat område.

Vi skriver så för att uppmärksamma detta vid ny planläggning av bostadsmark. Det finns ingen känd förorening idag och troligtvis inte heller vid en undersökning. Men vi skriver så för att framtiden inte missa vikten av att undersöka detta på ett bra sätt vid i princip alla områden som har industrier ikring sig. Så den skrivning finns med för att inte översiktligt missa detta. Och som bedömning har vi kartmaterial från länsstyrelsen.

Kostnaden för en sådan första undersökning är mycket låg i förhållande till stora framtida värden.

Det finns exempel på hur det kan gå i närliggande kommuner när man missat detta vid planläggning och det vill vi undvika. Till exempel Mariebo i Jönköping.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *