Nyheter

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Nyheter SD har lämnat in en motion att man uppdatera vindbruksplanen, likaså två medborgare, till kommunen. Under dagen sammanträder ledande politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott och de tre förslagen finns på agendan. Men enligt tjänsteskrivelse är uppdatering inte lämpligt då det i så fall inte kommer att finnas några utpekade områden kvar för vindkraft inom kommunens gränser

Vindbruksplanen uppdateras? Ja, säger SD och två kommuninvånare. Nej, säger tjänstemännen.

I april förra året lämnade SD in en motion gällande önskan om uppgradering av vindbruksplanen. Anledningen är den tekniska utvecklingen av vindkraftverk där större enheter med högre torn och vingar och med en avsevärt större svepyta ger helt andra ljudbilder med krav på annan placering än vad som räknats i den nuvarande utgåvan av vindbruksplanen. I motionen finns också att läsa att SD tycker inte det tydligt framgår hur och av vem återställningen ska ske efter verkens rivning och omhändertagande när den tekniska och ekonomiska livslängden har uppnåtts. 

Under samma månad lämnades ett medborgarförslag in från Lars Olsson i Ekesås där meningen är densamma. Att kommunen ska se över vindbruksplanen och att en parlamentarisk grupp bör tillsättas för att utforma den nya uppdaterade vindbruksplanen. Det andra medborgarförslaget som inlämnades strax därefter kommer från Frida Svensson i Smedjebo som önskar att kommunen ska ändra skyddsavståndet till bostäder, från vindkraften, till sju gånger verkets höjd och minimum 1 400 meter samt att kommunen ska pausa all etablering av vindkraftverk tills vindbruksplanen är omarbetad. 

Efter nio månaders handläggning finns i dag ovan tre ärende i dagordningen i kommunstyrelsens arbetsutskott. Tjänsteskrivelsen, som är daterad i september månad, finns information om att:

Till SD:s motion svarar handläggaren i ärendet, kommunens kanslichef, att avslå motionen och förvaltningens bedömning är: Att kommunledningskontoret anser inte att vindbruksplanen behöver omarbetas på grund av att teknikutveckling av verken sker, att den vindbruksplan som är framtagen är bra och tydliggör ett antal områden där vindkraft är potentiellt lämplig samt att en parlamentarisk grupp inte anses behöva tillsättas. Kommunledningskontoret anser att omarbetning av vindbruksplanen försvårar etableringen av vindkraftverk och det får allt för stora negativa konsekvenser på beslutande nationella, regionala och lokala miljö- och klimatmål. Kommunledningskontoret anser att kommunen behöver hålla isär sina olika roller i frågan om prövning av vindkraft, där en del frågor hör miljöprövningsdelegationen och inga frågor som kommunen kan besluta om eller ställa som krav. 

Till Lars Olssons medborgarförslag föreslås det enligt tjänsteskrivelsen att förslaget ska avslås då de ändringar gällande kommunala vetot som förslagsställaren hänvisar till röstades ned av riksdagen och samma hantering av det kommunala vetot gäller som tidigare vilket betyder att kommunens möjlighet att säga nej kvarstår. 

Frida Svenssons förslag om att omarbeta vindbruksplanen föreslås enligt tjänsteskrivelsen också att avslås då det inte är lämpligt att omarbeta vindbruksplanen enligt medborgarförslagets intentioner då det i princip inte kommer att kvarstå några utpekade områden för vindkraft. Det är olämpligt i detta skede att besluta om vilka avstånd som ska gälla i en eventuell omarbetad vindbruksplan. Det inte är förenligt med förvaltningslagen att pausa all etablering av vindkraft i väntan på omarbetning av vindbruksplanen, som är avstämt med kommunjurist, där det även står att kommunen ska hantera ett ärende så snabbt, enkelt och kostnadseffektivt som möjligt… 

Under dagens sammanträde beslutar ledande politiker om förslagen om att omarbeta vindbruksplanen ska göras eller inte.

Taggar

Dela


Läs mer

Voterade om uppdatering av vindbruksplan
Efter politisk debatt: Fortsatt nej till uppdatering av vindbruksplan

8 reaktioner på Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Nu vet jag inte vad beslutet blev. Men att inte rösta igenom Fridas motion är att inte stödja FN:s barnkonvention. Detta gäller följande punkter:

* Konventionsstaterna erkänner varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.

* Föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen för sin förmåga och sina ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling.

Forskning från KTH – Kungliga Tekniska Högskolan – som visar på att fastighetsvärdering minskar nära vindkraftverk. Så mycket att de inte går att sälja dem.

Rotorbladen börjar redan att efter två år att släppa ut bisfenoler som är lika giftiga för miljön som kvicksilver. Bisfenoler är hormonstörande som bevisats påverkar kognitiv utveckling hos barn samt öka risken för infertilitet och hormonrelaterad cancer. (Källa Andreas Thorn Nyli Metrology AB)

Detta är ren fakta. Ser framemot att få en lista presenterad över de personer som nu röstat för att inte följa barnkonventionen. De står inte upp för våra barns rättigheter!

Elen de producerar kommer gå till Tyskland eller liknande. Vad tänker ni med? Tyskland avvecklar kärnkraften och storsatsar på kol samt vindkraft utomlands i kommuner som lilla Vaggeryd. Kina byggde ett kolkraftverk i veckan, som även äger väldigt mycket vindkraft i Sverige. Katastrof att andra stater äger våra kraftverk.

”Vi har varit naiva, vi såg det inte komma” är här nu. Vi har i alla fall några vindkraftverk som ska producera el till Tyskland som egentligen är nedröstade men två-tre tjänstemän struntar i och har sin egen agenda. Varför har vi då alla andra politiker i kommunen? Om det ändå bara är dessa två-tre som bestämmer?

Det är ett märkligt krystat argument att man inte kan ta rimliga hänsyn därför att då finns det ingenstans att bygga! Det betyder i klartext att det skall byggas till varje pris, oavsett miljökostnaden. Vi har en facebookgrupp som handlar om vindkraft på Södermalm. Skall man bygga där också, kosta vad det kosta vill? Ibland måste man acceptera att det som inte går – det går inte!

Om det är så att man inte kan skydda boenden med respektabla skyddsavstånd på grund av brist på yta – då är kommunen inte lämplig för vindbruk överhuvudtaget!

Nu är det än så länge ett tjänstemannaförslag. Så jag hoppas att våra folkvalda har bättre förnuft och företräder oss på kommande möte.
Ja jag är också lite förundrad att det skall ha tagit så lång tid.
Lasse Olsson
Ekesås

Det är en besvikelse att mitt medborgarförslag inte mottogs så som jag hade hoppats på! Jag menar att jag kom med en mycket bra och realistiskt lösning till denna röra i kommunen kring vindkraftsfrågan. Skyddsavståndet till bostad är grunden menar jag.

Det är tråkigt att vi som kommuninvånare inte kan få känna den tryggheten att inte ha mer än 700 meters skyddsavstånd till dessa 300-meters vindkraftverk som byggs idag.

Det är finns ingen rimlighet i det avståndet och det är jag övertygad om att alla också förstår det.

Kommunledningskontoret borde istället se fördelarna och vara stolta över alla de naturvärden vi har i kommunen och att kommunen är såpass utbrett bebyggd. Alla kommuner passar inte till allt helt enkelt!

Kring energifrågan har vi dessutom kommit bra mycket längre än att fortfarande tro att det är vindkraft som ska lösa några problem.

Man kan ju fundera över varför det tagit fyra månaders utredningar att komma från kommunledningskontoret till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det har ju trots allt varit fyra KSAU-möten och fem kommunstyrelsemöten sedan september 2022.

Vem företräder ni egentligen? Kommunens folkvalda borde rimligtvia företräda dess invånare och inte enskilda bolag! Om vindbruksplanen skyddar sina medborgare med snävare regler för vart vindkraftsetableringar kan ske så är det inget negativt för kommunen, det är något att vara stolt över! Kommunen har gjort enorma industriområden utmed E4:an, där om någonstans kan vindkraftsindustrier förevisas! Men inte mitt i naturen bland folk!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *