Nyheter

Det blir ingen byggnation i Alshult – länsstyrelsen upphäver kommunens beslut

Nyheter Först sa miljö- och byggnämnden nej till förhandsbesked för att spara markägaren tid. Kommunstyrelsen tyckte beslutet var olyckligt och miljö- och byggnämnden ändrade därmed sitt beslut. Nu har även länsstyrelsen sagt sitt efter att Försvarsmakten och Fortifikationsverket har överklagat kommunens beslut.

Det vita är influensområdet och här får det inte byggas några bostäder

I mars sa miljö- och byggnämnden nej till byggnation inom influensområdet som är i västra delen av kommunen. Kommunstyrelsen uppmanade nämnden att försöka försvara kommunens rådighet om sin egna mark inom kommunen och tänka. ”Den västra delen känns väldigt orimligt” var kommunalrådets ord då. Det gjorde miljö- och byggnämnden och gav ett positivt förhandsbesked. 

Eftersom det handlar om influensområde remitteras ärendet till länsstyrelsen för handläggning. 

I sitt beslut, daterat i slutet av augusti, upphäver länsstyrelsen miljö- och byggnämndens beslut från april i år gällande nybyggnation av enbostadshus inom fastigheten Alshult 1:2 i Vaggeryds kommun. 

Försvarsmakten och Fortifikationsverket har tidigare framfört att de motsätter sig att förhandsbesked beviljas med hänvisning till risk för påtaglig skada på riksintresset. Försvarsmakten överklagade förhandsbeskedet 18 maj och några dagar efter överklagade Fortifikationsverket samma ärendet gällande önskad nybyggnation i Alshult. Den 15 juni beslutade miljö- och byggnämnden att man vidhåller beslutet att lämna ett positivt förhandsbesked. Den 1 juli beslutade Länsstyrelsen att överpröva kommunens beslut med anledning av att den föreslagna lokaliseringen ligger inom påverkansområdet för riksintresset Skillingaryds skjutfält. 

Som information och bakgrund informerar Länsstyrelsen om att Skillingaryds skjutfält är sedan 1989 anmält som ett område av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintresset är avgränsat till skjutfältet men verksamheten medför ett påverkansområde av buller som sträcker sig utanför skjutfältets gränser. 

Influensområdet ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska enligt samma bestämmelse skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Länsstyrelsen pekar på att kommunens översiktsplan, som vann laga kraft 28 april 2014 anges i kommunfullmäktiges antagandebeslut att verksamheten på Skillingaryds skjutfält inte ska tillåtas att begränsa utvecklingen utanför skjutfältets gräns och att riktlinjer för Skillingaryds skjutfält ska innebära att kommunen i sin tillståndsgivning tillämpar samma regler runt hela skjutfältet som i övriga delar av kommunen. 

Länsstyrelsen beslutade den 9 juli 2014 om förordnade enligt plan- och bygglaggen för ett område som utgör påverkansområdet för Skillingaryds skjutfält då Länsstyrelsen bedömde att Vaggeryds kommun i sin översiktsplan inte har uppfyllt kraven enligt tredje kapitlet, fjärde paragrafen. Enligt annan lagtext måste kommunen, så länge förordnades gäller, sända beslut om bygglov och positiva förhandsbesked till Länsstyrelsen. 

Den aktuella fastigheten Alshult 1:2 ligger i sin helhet inom det område där Länsstyrelsen förordnat om tillsyn. 

Fastigheten Alshult 1:2 beräknas utsättas för bullernivåer som överskrider 90 dB för grovkalibrig ammunition. Detta värde överskrider rekommenderade ljudnivåer vid bostäder. Fastigheten kommer att påverkas av buller och andra störningar från verksamhet som bedrivs på Skillingaryds skjutfält. Detta riskerar att innebära en sådan olägenhet för de boende att det i förlängningen kan komma att medföra påtagliga begränsningar för Försvarsmaktens möjligheter att nyttja Skillingaryds skjutfält, något som skulle innebära påtaglig skada på riksintresset. 

Länsstyrelsen finner inte skäl att ifrågasätta de bedömningar som gjorts av Försvarsmakten och Fortifikationsverket. Nämndens beslut om positivt förhandsbesked saknar motivering och det finns inte heller några uppgifter i ärendet som tar för att ett nytt bostadshus på den aktuella platsen inte i ett långsiktigt perspektiv riskerar att påtagligt skada riksintresset. Nämndens beslut att meddela positivt förhandsbesked ska därför upphävas. 

Beslutet kan överklagas.

Här finns artikeln om när miljö- och byggnämnden sa nej i mars

Tofteryds PO Toftgård debatterar

Här önskar kommunstyrelsen att nämnden omprövar sitt beslut

Uppe i vänstra hörnet ligger Alshult. Skjutfältet är längst till höger.

Taggar

Dela


9 reaktioner på Det blir ingen byggnation i Alshult – länsstyrelsen upphäver kommunens beslut

Kommunen borde ta någon form av strid angående skjutfältet, det är alldeles för centralt och har alldeles för mycket att säga till om i påverkan av kommunens utvecklingsmöjligheter.

Länsstyrelsen omyndigförklarade kommunen förra gången strid skulle tas.

Miljötillstånd för Skillingaryds skjutfält är från 1990-talet. Bullerkartorna som ligger till grund för tillståndet sträcker sig in även över tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd. Tillståndet är evigt och har ej omprövats. Enligt uppgift ska det finnas en 30 år gammal överenskommelse mellan Vaggeryds kommun och försvarsmakten om att försvaret inte ska begränsa framtida byggnation i tätorterna.

Om nybyggnation väster och öster om skjutfältet ska till behövs nog ny lagstiftning eller ett omprövat miljötillstånd.

Skrämmande att Svenska Försvarsmakten och vår egen Länsstyrelse skall bestämma om bygglov för en enstaka fastighet på privat mark långt utanför skjutfältsgränsen. Skjutfält och det utritade Influensområde utgör 6400 hektar = ett område 8 X 8 kilometer mitt i vår kommun. Här förbjuds all nybyggnation. Gränserna är helt godtyckligt inritade. Exempel påverkar ej bullret byggnation i Skillingaryd eller södra park Vaggeryd!?
På tiden att våra politiker regerar och agerar. Hur kan en enstaka fastighet påverka Försvarsmakten långt utanför skjutfältsgränsen?
Byggförbud inom influensområde är helt förödande för landsbygdsutveckling och vår kommun. I en demokrati är det kommunen som bestämmer om utveckling och byggnation på privat och kommunal mark och ingen annan.

Låt kommunen få verksamheten att funka för de som redan bor i kommunen innan fler flyttar in. Trångt i skolor och förskolor!

Louise

Det hörs lika bra i det området som övriga områden när militären övar, dundrar i golven, skallrar i rutorna och dånar i luften både inne och ute…

Att det ligger mängder med företag och andra bostäder både villor och lägenheter närmare skjutfältet gör det fullständigt obegripligt att de i Alshult inte får bygglovet

Eller är det bara vissa byggbolag som får bygga i kommunen?

Hur ska det gå till när kommunen vill ha fler inflyttande?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *